Compensatie en uitstel van betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 25 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkgevers getroffen door beperkende coronamaatregelen
Voor wat
compensatie voor betaling RSZ werkgeversbijdragen
Subsidie
bedrag stemt overeen met bepaalde werkgeversbijdragen

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde zwaar getroffen werkgevers kregen ingevolge de corona-epidemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. Voor het derde kwartaal van 2020 wordt voor de zwaar getroffen werkgevers een compensatieregeling uitgewerkt. 

Er werd op 6 november beslist om de Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 uit te breiden naar andere sectoren dan de horeca en de evenementensector. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling. 

Compensatie voor de werkgeversbijdragen derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen. 

Wie komt in aanmerking

De premie wordt toegekend aan de werkgevers die verplicht hebben moeten sluiten op basis van de Ministeriële Besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 of die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen. Een overzicht kan je vinden in de Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Via de webtool Check RSZ-compensatie kan je nagaan of je als werkgever in aanmerking komt voor de premie.

Omvang steun

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking genomen.

De premie wordt in twee fasen berekend: Er wordt eerst een voorlopige bijdrage berekend op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2020. De RSZ houdt rekening met de gegevens die zijn aangegeven op datum van 16 november 2020. Als de aangiften voor het derde kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met het bedrag van de voorlopige premie. 

 • Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.
 • Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

Meer informatie kan je terugvinden in de Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Toekenning premie

In de loop van november berekent de RSZ de voorlopige premie en stort die op de RSZ-rekening van de werkgever. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het derde kwartaal 2020 en van eerdere kwartalen, af te lossen. De RSZ brengt de werkgever van het bedrag op de hoogte via de e-Box Ondernemingen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de RSZ-website Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 en Administratieve instructies voor werkgevers > Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen derde kwartaal 2020.

Uitstel van RSZ betalingen tot 15 december

Wie komt in aanmerking
 • Werkgevers die in de eerste corona golf verplicht moesten sluiten, genieten van een automatisch uitstel van betaling tot 15 december. Wie hiervoor in aanmerking komt kan je nalezen in de Administratieve instructies van de RSZ Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn.
 • Volgende werkgevers konden eveneens een uitstel aanvragen maar dienden hiervoor een verklaring op eer in te vullen (voor meer info zie Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten):

  • Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten maar die volledig sloten omdat ze in de onmogelijkheid verkeerden om de social distancing na te leven

  • Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hadden beslist om volledig te sluiten konden eveneens.

 • Werkgevers die niet verplicht moesten sluiten, maar hun economische activiteit sterk verminderd zagen voor het tweede kwartaal 2020, konden van het uitstel van betaling genieten indien aan één van onderstaande criteria werd voldaan (voor meer info zie Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien):

  • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

  • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Wat komt in aanmerking

Het uitstel van betaling had betrekking op volgende betalingen vanaf 20 maart 2020:

 • de nog te betalen wijzigingen van bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal;
 • het saldo van het 1e kwartaal;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd;
 • de voorschotten voor het 2kwartaal;
 • het saldo van het 2kwartaal.

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht!

Aanvraagprocedure

Afhankelijk van de doelgroep genieten de werkgevers van een automatisch uitstel of een uitstel na het vervullen van bepaalde formaliteiten. Meer info op Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - COVID-19.

Contact

Voor vragen over deze maatregel kan je contact opnemen op het gratis nummer 0800 300 20 (van 8:30 tot 17:00 uur). 

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon