Cofinanciering+

Laatst gewijzigd op 27 mei 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's met track-record van positieve cashflow
Voor wat
cofinanciering van investeringen & werkkapitaal
Achtergestelde lening
van € 350.000 - € 700.000 aan 4,75%

Op zoek naar financiering? Bekijk ook het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

De Cofinanciering+ van PMV/z is een achtergestelde lening van minimum € 350.000 en maximum € 700.000, bestemd voor bestaande kmo's met een track-record van positieve cashflows. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk.

De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet 4,75%.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening, de Waarborgregeling en het Vriendenaandeel. Door deze 6 producten te groeperen legt de PMV-groep de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Wie komt in aanmerking

Bestaande kmo's met positieve cashflow in hoofdberoep

De Cofinanciering+ is bedoeld voor bestaande ondernemingen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die al een positieve cashflow genereren:

 • Voor natuurlijke personen (zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, beoefenaar van een vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de Cofinanciering+.  
 • Je dient zelf jouw activiteit of onderneming uit te baten. In geval van aanvraag door een rechtspersoon, dienen de dragers van het project:
  • (co)-zaakvoerders of (co)-gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te zijn;
  • (gezamenlijk) over een belangrijke participatie in het aandelenkapitaal van de vennootschap te beschikken;
  • en het (dagdagelijkse) management van de vennootschap als hoofdactiviteit uit te oefenen. 

Als aanvrager woon je in het Vlaamse Gewest of is je maatschappelijke zetel er gevestigd, en kan je investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt je woonplaats of maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeer je in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Europese kmo-definitie

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie kunnen een beroep doen op een lening bij PMV/z:

 • Tewerkstelling van minder dan 250 werknemers;
 • Een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of balanstotaal van maximum € 43 miljoen;
 • Geen deel uitmaken van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Wat komt in aanmerking

Financiering van investeringen & behoefte aan bedrijfskapitaal

De Cofinanciering+ is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit.

PMV/z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/z niet als een bestaande schuld.

Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV/z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van een onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/z komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurd wordt.

Overnamefinanciering

Er kan met de Cofinanciering+ ook de overname van een (deel van) een handelsfonds gefinancierd worden, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet je het dagelijks beheer uitoefenen.

Uitsluitingen

Investeringen voor onderzoek & ontwikkeling zijn uitgesloten voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een cliënt worden niet beschouwd als R&D. Voor reeds bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten.
De financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn (d.i. de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) zijn eveneens uitgesloten.

Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/z leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:

 • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, een ambulance, of een taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen gericht op export (bijvoorbeeld verkoopkantoor in het buitenland).

Tradingactiviteiten komen ook niet in aanmerking voor financiering door PMV/z.

Ook de financiering van middelen nodig om het onderpand in het kader van bankwaarborgen te verstevigen is uitgesloten.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Maximum bedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering+ is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;

 • € 700.000.

Daarnaast gelden volgende criteria:

 • de eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen;

 • de tussenkomst van de cofinancier (investeringskrediet bank, investeringsfonds, crowdfundingplatform) moet minstens 20% van de globale investeringsbehoefte bedragen;

 • PMV/z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.

Het minimumbedrag van de Cofinanciering+ is € 350.000.

Eigen inbreng

Voor een natuurlijk persoon is de eigen inbreng het persoonlijk aandeel in geld van de aanvrager in de financiering van het te realiseren investeringsproject. Deze inbreng mag eveneens afkomstig zijn van een Winwinlening afkomstig van een familielid tot de tweede graad, toegekend aan de aanvrager, of een (converteerbare) lening met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV/z toegekend krediet.

Reeds gedane investeringen kunnen mee in rekening genomen worden als eigen inbreng. Deze investeringen dienen gedocumenteerd te zijn (factuur, in voorkomend geval ook het betalingsbewijs).

Een inbreng in natura kan aanvaard worden, mits de activa met eigen middelen verworven werden maximaal 6 maanden voor de ontvangst van de aanvraag van de Cofinanciering+.

Voor een rechtspersoon kan de eigen inbreng worden gerealiseerd op volgende manieren:

 • een volstorting in geld van het geheel of een gedeelte van het niet-volstortte deel van het geplaatst kapitaal;
 • een kapitaalsverhoging volstort in geld;
 • door middel van autofinanciering: onder autofinanciering wordt begrepen de liquide middelen die de onderneming vrij beschikbaar heeft. De liquide middelen worden geacht op korte termijn vrij beschikbaar te zijn voor zover de current ratio groter is dan 1 en dan slechts voor het gedeelte van de vlottende activa dat het vreemd vermogen op korte termijn overtreft. Bovendien moet het gaan om liquide middelen die de onderneming zelf gegenereerd heeft, dus om opgebouwd eigen vermogen, en niet om door de onderneming zelf geleende middelen;
 • een inbreng in natura mits de activa met eigen middelen verworven werden maximaal 6 maanden voor de ontvangst van de aanvraag van de Cofinanciering+;
 • een (converteerbare) lening voor zover deze achtergesteld is aan de Cofinanciering+ en met enige of eerste vervaldag na de einddatum van de toegekende Cofinanciering+. Hierbij gelden nog een aantal voorwaarden (zie rubriek 4. Eigen Inbreng in de handleiding van de Cofinanciering);
 • een achter te stellen Winwinlening toegekend aan de aanvrager, afkomstig van een familielid tot de tweede graad van de drager van het project, met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV/z toegekend krediet; 

De solvabiliteit na investering zal ten minste 10% moeten bedragen. (zie rubriek 5. Solvabiliteit in de handleiding van de Cofinanciering).

Looptijd

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, afhankelijk van de aard van de investering.

De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de Cofinanciering+.

Intrestvoet

De intrestvoet die PMV/z toepast is momenteel 4,75 %. Indien de periode van vrijstelling van kapitaalaflossing langer is dan 1 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25% per extra gratieperiode.

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt door maandelijkse constante aflossingen (kapitaal + intrest).

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk (3 jaar bij overnamefinanciering).

Bij een verlenging van de vrijstellingsperiode (de gratieperiode) van 1 naar 2 of 3 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25% per extra gratieperiode.

De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. 

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Cofinanciering+, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een Cofinanciering+ (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - rente lening) + 6,5%]. Voor meer info zie Veelgestelde vragen > de-minimis.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van Cofinanciering+. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.

Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Cofinanciering+ kan ingediend worden via:

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.