Cofinanciering+

Laatst gewijzigd op 30 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & vzw's (met economische activiteit) met track-record van positieve cashflow
Voor wat
cofinanciering van investeringen & werkkapitaal
Achtergestelde lening
van € 350.000 - € 700.000 aan 5,25%

Op zoek naar financiering? Bekijk ook het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

De Cofinanciering+ van PMV (vroeger PMV/z) is een achtergestelde lening van minimum € 350.000 en maximum € 700.000, bestemd voor bestaande kmo's met een track-record van positieve cashflows. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk.

De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet 5,25%.

Ook vzw's met een economische activiteit komen in aanmerking.

Wie komt in aanmerking

Bestaande kmo's met positieve cashflow in hoofdberoep

De Cofinanciering+ is bedoeld voor bestaande ondernemingen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die al een positieve cashflow genereren:

 • Voor natuurlijke personen (zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, beoefenaar van een vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de Cofinanciering+.  
 • Je dient zelf jouw activiteit of onderneming uit te baten. In geval van aanvraag door een rechtspersoon, dienen de dragers van het project:
  • (co)-zaakvoerders of (co)-gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te zijn;
  • (gezamenlijk) over een belangrijke participatie in het aandelenkapitaal van de vennootschap te beschikken;
  • en het (dagdagelijkse) management van de vennootschap als hoofdactiviteit uit te oefenen. 

De aanvrager woont of heeft een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest. Ligt de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de onderneming niet in het Vlaamse Gewest maar hebben de gefinancierde activiteiten een duidelijke toegevoegde waarde voor Vlaanderen, dan kan PMV de kredietaanvraag toch in aanmerking nemen.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij, conform Europees recht, een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Europese kmo-definitie

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie kunnen een beroep doen op een lening bij PMV:

 • tewerkstelling van minder dan 250 werknemers;
 • een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of balanstotaal van maximum € 43 miljoen;
 • geen deel uitmaken van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Uitgesloten sectoren

Je mag als vennootschap of eenmanszaak niet actief zijn in deze uitgesloten activiteiten:

 • visserij en aquacultuur;
 • de primaire productie (teelt) van landbouwproducten (bedrijven die naast de teelt ook landbouwproducten verwerken, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • wapenhandel, tabak-, gok- of pornografische industrie (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de verkoop van de betrokken producten slechts een beperkt deel van de brutomarge uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • activiteiten die illegaal zijn volgens de Belgische of internationale wetgeving;
 • de productie of distributie van gedistilleerde dranken minder dan 75% van de productie in Vlaanderen plaatsvindt (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de drankenverkoop slechts een beperkt deel van de brutomarge uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • IT voor onrechtmatige toegang tot datanetwerken en illegaal downloaden;
 • klonen van mensen voor research of therapeutische toepassingen;
 • genetisch gemanipuleerde organismen.

Bekijk 'alle voorwaarden' in de 'Checklist financiering voor natuurlijke personen' en de 'Checklist financiering voor vennootschappen' op de website van PMV.

Wat komt in aanmerking

Financiering van investeringen & behoefte aan bedrijfskapitaal

De Cofinanciering+ is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit.

PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld.

Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van een onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurd wordt.

Overnamefinanciering

Er kan met de Cofinanciering+ ook de overname van een handelsfonds gefinancierd worden, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden en moet je het dagelijks beheer uitoefenen.

De overname moet ook betrekking hebben op een onderneming die aan de Europese kmo-definitie voldoet.  

Uitgesloten

Je mag de financiering niet aanwenden voor deze doeleinden: 

 • de herfinanciering van bestaande schulden die ouder zijn dan 3 maanden (voorbeeld: leveranciersschuld) op het moment van de aanvraag van het krediet – bankkredieten worden niet geherfinancierd;
 • de financiering van tradingactiviteiten (de verhandeling van goederen die zich hoofdzakelijk in een import/-exportomgeving afspeelt, al dan niet met een speculatief oogmerk);
 • de financiering van middelen die dienen als onderpand voor (het bekomen van) een waarborg;
 • de financiering van vastgoedprojecten bestemd voor verkoop of verhuur aan derden (financiering van bedrijvencentra, (de uitbating van) hotels, vakantieparken enz. komt wel in aanmerking omwille van verhuurdiensten aan derden op korte termijn, net zoals de financiering van vastgoedprojecten bestemd voor verhuur aan verbonden vennootschappen eveneens in aanmerking komt);
 • de financiering van onderzoek en ontwikkeling (voor reeds bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van positieve resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor O&O-doeleinden overwogen worden in het kader van de uitbreiding van de activiteiten);
 • de financiering van producten of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn: de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke;
 • de financiering van de verwerving van een minderheidsbelang bij de overname van aandelen (de meerderheid van de aandelen moet verworven worden of door het verwerven van bijkomende aandelen, moet de meerderheid bekomen worden);
 • de financiering van de overname van een gedeelte van een handelsfonds (het handelsfonds moet steeds integraal worden overgenomen);
 • de financiering van de oprichting en uitbating van een verkoopnetwerk in het buitenland;
 • de financiering van export;
 • de financiering van verrichtingen waarbij de aanvrager verschijnt aan beide zijden van de verrichting.

Bekijk 'alle voorwaarden' in de 'Checklist financiering voor natuurlijke personen' en de 'Checklist financiering voor vennootschappen' op de website van PMV.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Maximum bedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering+ is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;
 • € 700.000.

Daarnaast gelden volgende criteria:

 • de eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen;
 • de tussenkomst van de cofinancier (investeringskrediet bank, investeringsfonds, crowdfundingplatform) moet minstens 20% van de globale investeringsbehoefte bedragen;
 • PMV komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.

Het minimumbedrag van de Cofinanciering+ is € 350.000.

Eigen inbreng

Voor een natuurlijk persoon is de eigen inbreng het persoonlijk aandeel in geld van de aanvrager in de financiering van het te realiseren investeringsproject. Deze inbreng mag eveneens afkomstig zijn van een Winwinlening afkomstig van een familielid tot de tweede graad, toegekend aan de aanvrager, of een (converteerbare) lening met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV toegekend krediet.

Reeds gedane investeringen kunnen mee in rekening genomen worden als eigen inbreng. Deze investeringen dienen gedocumenteerd te zijn (factuur, in voorkomend geval ook het betalingsbewijs).

Een inbreng in natura kan aanvaard worden, mits de activa met eigen middelen verworven werden maximaal 6 maanden voor de ontvangst van de aanvraag van de Cofinanciering+.

Voor een rechtspersoon kan de eigen inbreng worden gerealiseerd op volgende manieren:

 • een volstorting in geld van het geheel of een gedeelte van het niet-volstortte deel van het geplaatst kapitaal;
 • een kapitaalsverhoging volstort in geld;
 • door middel van autofinanciering: onder autofinanciering wordt begrepen de liquide middelen die de onderneming vrij beschikbaar heeft. De liquide middelen worden geacht op korte termijn vrij beschikbaar te zijn voor zover de current ratio groter is dan 1 en dan slechts voor het gedeelte van de vlottende activa dat het vreemd vermogen op korte termijn overtreft. Bovendien moet het gaan om liquide middelen die de onderneming zelf gegenereerd heeft, dus om opgebouwd eigen vermogen, en niet om door de onderneming zelf geleende middelen;
 • een inbreng in natura mits de activa met eigen middelen verworven werden maximaal 6 maanden voor de ontvangst van de aanvraag van de Cofinanciering+;
 • een (converteerbare) lening voor zover deze achtergesteld is aan de Cofinanciering+ en met enige of eerste vervaldag na de einddatum van de toegekende Cofinanciering+. Hierbij gelden nog een aantal voorwaarden (zie rubriek 4. Eigen Inbreng in de handleiding van de Cofinanciering);
 • een achter te stellen Winwinlening toegekend aan de aanvrager, afkomstig van een familielid tot de tweede graad van de drager van het project, met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV/z toegekend krediet; 

De solvabiliteit na investering zal ten minste 10% moeten bedragen. (zie rubriek 5. Solvabiliteit in de handleiding van de Cofinanciering).

Looptijd

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, afhankelijk van de aard van de investering.

De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de Cofinanciering+.

Intrestvoet

De intrestvoet die PMV toepast is momenteel 5,25 %. Indien de periode van vrijstelling van kapitaalaflossing langer is dan 1 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25% per extra gratieperiode.

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt door maandelijkse constante aflossingen (kapitaal + intrest).

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk (3 jaar bij overnamefinanciering).

Bij een verlenging van de vrijstellingsperiode (de gratieperiode) van 1 naar 2 of 3 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25% per extra gratieperiode.

De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. 

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Cofinanciering+, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 300.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een Cofinanciering+ (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - rente lening) + 6,5%]. Voor meer info zie Veelgestelde vragen > de-minimis.

Waarborgen

PMV stelt zich soepel op inzake bewaarborging van Cofinanciering+. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.

Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Cofinanciering+ kan ingediend worden via dezelfde aanbrengers als de Cofinanciering. Zie Aanvraagprocedure Cofinanciering in de Subsidiedatabank. 

Bekijk ook de checklist financiering voor natuurlijke personen en vennootschappen op de website van PMV om na te gaan of jouw aanvraag in aanmerking komt voor deze lening!

Evaluatieprocedure

De co-financier/aanbrenger en aanvrager krijgt per mail een ontvangstmelding.

Vervolgens wordt nagegaan of het dossier ontvankelijk is en wordt bij het ontbreken van informatie of onduidelijkheden contact opgenomen met de partner/aanbrenger of de aanvrager (bij rechtstreekse indiening). 

Alle beslissingen worden genomen door het Kredietcomité. Keurt het kredietcomité jouw aanvraag goed, dan krijg je een kredietvoorstel. Deze goedkeuring wordt per post of per mail uiterlijk de eerste dag volgend op de beslissing van het Kredietcomité meegedeeld aan de partner/aanbrenger of aanvrager (bij rechtstreekse indiening).

Wat je kan doen bij weigering kan je terugvinden op de website van PMV. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij PMV of een partner waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten. 
Meer informatie (definitie eigen inbreng, voorbeelden, enz.) kan je ook terugvinden in de handleiding van de Cofinanciering. Er is geen aparte handleiding beschikbaar voor de Cofinanciering+.  

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Contactpersoon
Tom De Keersmaecker