Cofinanciering+

Laatst gewijzigd op 22 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's met track-record van positieve cashflow
Voor wat
cofinanciering van investeringen & werkkapitaal
Achtergestelde lening
van € 350.000 - € 700.000 aan 5,5%

Wat houdt de maatregel in

De Cofinanciering+ van PMV/z is een achtergestelde lening van minimum € 350.000 en maximum € 700.000, bestemd voor bestaande kmo's met een track-record van positieve cashflow. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk.

De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet 5,5 %.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Wie komt in aanmerking

De Cofinanciering+ is bedoeld voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Voor investeringsprojecten op Belgische grondgebied moet de aanvrager in het Vlaamse Gewest wonen of de maatschappelijke zetel moet er gevestigd zijn. Indien de investering gebeurt in het Vlaams Gewest, dan hoeft de woonplaats of maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest te zijn.

Voor natuurlijke personen (zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, beoefenaar van een vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de  Cofinanciering+.   

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie kunnen beroep doen op een lening bij PMV/z:

 • Tewerkstelling van minder dan 250 werknemers;
 • Een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of  balanstotaal van maximum € 43 miljoen;
 • Geen deel uitmaken van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Wat komt in aanmerking

De Cofinanciering+ is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit.

PMV/z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/z niet als een bestaande schuld.

Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV/z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van een onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/z komt niet tussen voor vastgoed dat (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurd wordt.

Investeringen voor onderzoek & ontwikkeling zijn in principe uitgesloten, behalve voor bestaande ondernemingen met een gezonde financiële structuur en goede rendabiliteit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten.

Er kan met de Cofinanciering+ ook de overname van een (deel van) een handelsfonds gefinancierd worden, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet je het dagelijks beheer uitoefenen.

De terugbetalingscapaciteit moet aangetoond zijn op het einde van het 2e jaar. 

Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/z leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:

 • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, een ambulance, of een taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen gericht op export (bijvoorbeeld verkoopkantoor in het buitenland).

Tradingactiviteiten komen ook niet in aanmerking voor financiering door PMV/z.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Maximum bedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering+ is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;

 • € 700.000.

Daarnaast gelden volgende criteria:

 • de eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen;

 • de tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, crowdfundingplatform) moet minstens 20% van de globale investeringsbehoefte bedragen;

 • PMV/z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.

Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het uitgangspunt is dat de ondernemer zelf in alle gevallen een deel van de eigen inbreng realiseert.

Minimum bedrag

Het minimumbedrag van de Cofinanciering+ is € 350.000.

Looptijd

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt ook af van de aard van de investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de Cofinanciering+.

Intrestvoet

De intrestvoet die PMV/z toepast is 5,5%. Indien de periode van vrijstelling van kapitaalaflossing langer is dan 1 jaar wordt de intrestvoet verhoogd tot 5,75%.

Terugbetaling

Terugbetaling gebeurt ofwel met een vast bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) ofwel met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen). PMV/z kan uitzonderlijk ook driemaandelijkse betalingen van intresten en kapitaal toestaan.
Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25%. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Cofinanciering+, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

De-minimis

Deze maatregel valt voor 50% onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van Cofinanciering+. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.

Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Cofinanciering+ kan ingediend worden via:

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk.

PMV rekent € 2500 dossierkosten aan voor de behandeling van een Cofinanciering+.