Circulair water: steun voor samenwerkingsprojecten

Laatst gewijzigd op 7 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
uitwisseling van water, waterhergebruik, bescherming en aanvulling waterbronnen
Subsidies (via oproep)
tot 75% van de projectbegroting (plafond: € 2 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven en organisaties kunnen bij de Vlaamse Milieumaatschappij terecht voor een subsidie ter ondersteuning van investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectbegroting.

Deze steun moet de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen: Verminderd waterverbruik en meer circulair watergebruik moeten Vlaanderen veerkrachtig maken gedurende langere perioden van droogte. Momenteel staat er geen oproep open. De steunoproep 2023 stond open tot 6 september 2023 (12u). 

Wie komt in aanmerking

Alle ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. Er wordt steun toegekend aan samenwerkingsverbanden tussen minstens twee partijen/organisaties die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project dat inzet op, ofwel:

  • uitwisseling van alternatieve waterstromen tussen aanbieder(s) en afnemer(s) met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving;
  • hergebruik van effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI (=Rioolwaterzuiveringsinstallatie) - effluent) met waar nodig de aandacht voor de valorisatie of de behandeling van concentraatstromen;
  • de ontwikkeling van innovatieve technieken met als doel primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen.

Om in aanmerking te komen als begunstigde van de subsidie moet de partner binnen het gezamenlijk project ofwel:

  • water ter beschikking stellen;
  • water afnemen;
  • een alternatieve grondstof uit effluent produceren;
  • en/of zorgen voor een aanvulling van de primaire waterbronnen zoals grondwater.

Het samenwerkingsverband kan zich tijdens de duur van het project laten bijstaan door één of meerdere kennispartijen (universiteiten, kennisinstellingen, studiebureaus, …). Van deze kennispartij wordt verwacht dat ze mee nadenkt over oplossingen rond de uitdagingen van circulair watergebruik en inzet op kennisdeling.

Individuele oplossingen op maat van één actor behoren niet tot de scope van deze projectoproep.

Wat komt in aanmerking

De doelstelling van deze subsidie is het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het circulair watergebruik in gebieden met waterstress.

Om het risico op waterschaarste terug te dringen, zet het investeringsproject in op waterbesparende maatregelen, het inzetten van alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) terug te dringen.

Dit kan bijvoorbeeld door de watervraag te verlagen, het gebruik van hemelwater te maximaliseren, water lokaal te zuiveren en te hergebruiken, te zorgen voor de juiste waterkwaliteit voor elke toepassing, water lokaal opnieuw te infiltreren en zo weinig mogelijk af te voeren via de riolering.

Bij overtollig water dat niet hergebruikt kan worden, volgt het project het principe van bufferen, infiltreren en pas in laatste instantie afvoeren van water.

Omvang steun

Bedrag

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal € 50.000 subsidie en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting (exclusief btw).

De subsidie kan maximaal € 2.000.000 bedragen.

Subsidiabele projectkosten

Hoofdzakelijk investeringskosten komen in aanmerking voor deze subsidie. Investeringskosten dienen minimaal 70% uit te maken van de totale subsidiabele projectkost.

Enkel de surplus ten opzichte van de wettelijke verplichtingen kan in aanmerking komen voor subsidie. Grondaankopen komen echter niet in aanmerking voor subsidie. Investeringen in mobiel materiaal kunnen wel ingebracht worden als investeringskost.

Daarnaast kunnen omkaderende kosten (ondersteuning door de kennispartij, voorbereidende studies, projectcoördinatie, kosten voor communicatie en kennisdeling…) betoelaagd worden voor zover deze kosten niet meer dan 30% van de totale subsidiabele projectkost uitmaken. Deze kosten worden in het projectvoorstel verantwoord. Door ook kosten voor communicatie en kennisdeling als omkaderingskosten mogelijk te maken, worden initiatiefnemers aangemoedigd om hun kennis te delen en anderen te inspireren.

De-minimis of andere verordening

Het steunpercentage dat aan een begunstigde gegeven kan worden kan ook lager zijn. Dit hangt af van de staatssteunregel die op de begunstigde van toepassing is of die de begunstigde verkiest. Dit kan de Europese de-minimisverordening zijn, Algemene groepsvrijstellingverordening of de Groepsvrijstelling verordening voor de landbouw. Meer informatie in het Reglement oproep circulair water.

Cumulatie

Dubbele subsidiëring is niet toegelaten. Investeringswerken die via een regulier subsidiekanaal betoelaagd kunnen worden, kunnen niet gesubsidieerd worden. Die (onderdelen van) projecten worden doorverwezen naar andere subsidiekanalen zoals Ecologiepremie+, Europese subsidie, provinciale subsidie… Kandideren bij een andere projectmatige oproep is toegestaan, maar er kan geen dubbele subsidie ontvangen worden voor een project(deel).

Aanvraagprocedure

Momenteel staat er geen oproep open!

Oproep 2023:

In het subsidiereglement circulair water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen. Een aanvraag dien je in via het aanvraagformulier.

Wil je eerst een projectidee aftoetsen? Gebruik dan de vrijblijvende vooraanmelding via het sjabloon projectidee.
Een projectidee moest uiterlijk op 16 juni 2023 worden ingediend. Een uitgewerkt projectvoorstel moest uiterlijk op 6 september 2023 worden ingediend.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.