Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

Laatst gewijzigd op 21 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling in België van bepaalde buitenlandse medewerkers en onderzoekers
Bijzonder aanslagstelsel
met belangrijke kostenbesparingen voor de werkgever

Wat houdt de maatregel in

Medewerkers en onderzoekers, aangeworven in het buitenland, die tijdelijk komen werken in België (expats) kunnen tijdelijk gebruik maken van deze bijzondere aanslagstelsels. Zowel het 'Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB)' als het 'Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO)' biedt een belangrijke kostenbesparing aan de werkgever.

Deze nieuwe regimes vervangen vanaf 1 januari 2022 het Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden. Voor de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die tijdelijk in België worden tewerkgesteld en die op 1 januari 2022 al 5 jaar van het vorige statuut genieten wordt een transitieperiode van 2 jaar voorzien. 

Bijzondere Belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen (BBIB)

Wie komt in aanmerking

Dit nieuwe belastingregime kan worden toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de medewerker wordt buiten België aangeworven door een onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep of vzw;
  • de medewerker heeft een bruto jaarloon van minstens € 75.000, inclusief voordelen van alle aard en bonussen;
  • de medewerker mag tijdens de laatste 5 jaren voorafgaand aan de aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan de Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of niet op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben;
  • de medewerker moet niet langer over bijzondere vaardigheden beschikken en Belgische onderdanen komen ook in aanmerking.
Fiscaal voordeel

In dit regime wordt 30% van het loon van de medewerker, met een maximum van € 90.000 per jaar, beschouwd als kosten eigen aan de werkgever.

Bovenop deze grens van € 90.000 kunnen bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten) belastingvrij vergoed worden door de werkgever.

Het grensbedrag van € 90.000 wordt om de 3 jaar geïndexeerd (eerste maal voor het inkomstenjaar 2024).

Verblijfsattest

De medewerker moet elk jaar een verblijfsattest voorleggen dat werd uitgereikt door de belastingadministratie van zijn woonland. Anders wordt hij in België belast in de personenbelasting in plaats van in de belasting der niet-inwoners.

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO)

Wie komt in aanmerking

Het BBIO is van toepassing voor onderzoekers die bepaalde diploma’s en/of beroepservaring (minimum 10 jaar) kunnen voorleggen en werkzaam zijn binnen een laboratorium of onderneming die één of meerdere onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s leidt.

Hierbij gaat het om volgende diploma's: doctor of master in de studiegebieden van de exacte of toegepaste wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen, de medische wetenschappen, de dierengeneeskunde, de farmaceutische wetenschappen, de architectuurwetenschappen of de landbouwwetenschappen.

De onderzoeker moet bovendien ten minste 80% van zijn/haar werktijd besteden aan onderzoeksactiviteiten. 

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

  • de medewerker wordt buiten België aangeworven door een Belgische onderneming. Deze Belgische onderneming, vaste inrichting of vzw moet niet noodzakelijk deel uitmaken van een multinationale groep;
  • er is geen minimumloon vereist;
  • enkel werknemers komen in aanmerking voor dit regime (bedrijfsleiders zijn uitgesloten).
Fiscaal voordeel

Ook in dit regime wordt 30% van het loon van de onderzoeker, met een maximum van € 90.000 per jaar, beschouwd als kosten eigen aan de werkgever.

Bovenop deze grens van € 90.000 kunnen bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten) belastingvrij vergoed worden door de werkgever.

Het grensbedrag van € 90.000 wordt om de 3 jaar geïndexeerd (eerste maal voor het inkomstenjaar 2024).

Verblijfsattest

De onderzoeker moet elk jaar een verblijfsattest voorleggen dat werd uitgereikt door de belastingadministratie van zijn woonland. Anders wordt hij in België belast in de personenbelasting in plaats van in de belasting der niet-inwoners.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet een elektronische aanvraag indienen binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de indiensttreding. De betrokken werknemer of bedrijfsleider moet hierbij een ondertekend attest “voor akkoord” toevoegen.

Jaarlijks moet de werkgever een nominatieve lijst bezorgen aan FOD Financiën met gegevens over de medewerkers die van het BBIB/BBIO genoten hebben tijdens dat jaar.

De toepassing van het BBIB/BBIO kan worden genoten voor maximaal 5 jaar. In bepaalde situaties kan dit verlengd worden met 3 jaar.

Het bijzondere belastingstelsel kan worden behouden indien er een verandering van werkgever is.

FOD Financiën spreekt zich uit binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. De werknemer en de werkgever worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van de administratie.

Op 10 maart 2022 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de inhoud en vorm van dat aanvraagformulier bepaalt.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.