Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

Laatst gewijzigd op 8 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling in België van bepaalde buitenlandse medewerkers en onderzoekers
Bijzonder aanslagstelsel
met belangrijke kostenbesparingen voor de werkgever

Wat houdt de maatregel in

Medewerkers en onderzoekers, rechtstreeks aangeworven in het buitenland, of gedetacheerd of overgeplaatst naar België, die tijdelijk komen werken in België (expats) kunnen tijdelijk gebruik maken van deze bijzondere aanslagstelsels. Zowel het 'Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB)' als het 'Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO)' biedt een belangrijke kostenbesparing aan de werkgever.

Bijzondere Belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen (BBIB)

Wie komt in aanmerking

Dit nieuwe belastingregime kan worden toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de medewerker wordt in het buitenland aangeworven door een Belgische vennootschap, de Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);
 • de medewerker wordt door een buitenlandse onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep ter beschikking gesteld van één of meer Belgische vennootschappen, één of meer Belgische inrichtingen van een buitenlandse vennootschap die tot dezelfde multinationale groep behoort of een vzw;
 • de medewerker heeft een bruto jaarloon van minstens € 75.000, inclusief voordelen van alle aard en werkelijk verkregen bonussen;
 • de medewerker mag tijdens de laatste 5 jaren voorafgaand aan de aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan de Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of niet op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben;
 • de medewerker moet niet langer over bijzondere vaardigheden beschikken en Belgische onderdanen komen ook in aanmerking.
Fiscaal voordeel

In dit regime kan de werkgever, boven op de bezolding, terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de ter beschikking stelling of de tewerkstelling in België, aanmerken als kosten eigen aan de werkgever. Deze belastingvrije terugbetaling is beperkt tot 30% van de bruto bezoldiging van de medewerker, met een maximum van € 90.000 per jaar.

Bovenop deze grens van € 90.000 kunnen bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten) eveneens belastingvrij vergoed worden door de werkgever.

Het grensbedrag van € 90.000 kan om de 3 jaar geïndexeerd.

Verblijfsattest

Als de ingekomen belastingplichtige aangemerkt moet worden als een niet-rijksinwoner moet hij elk jaar een verblijfsattest voorleggen dat werd uitgereikt door de belastingadministratie van zijn woonland. Anders wordt hij in België belast in de personenbelasting in plaats van in de belasting der niet-inwoners.

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO)

Wie komt in aanmerking

Het BBIO is van toepassing voor onderzoekers die bepaalde diploma’s en/of beroepservaring (minimum 10 jaar) kunnen voorleggen en werkzaam zijn binnen een laboratorium of onderneming die één of meerdere onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s leidt.

Hierbij gaat het om volgende diploma's: doctor of master in de studiegebieden van de exacte of toegepaste wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen, de medische wetenschappen, de dierengeneeskunde, de farmaceutische wetenschappen, de architectuurwetenschappen of de landbouwwetenschappen.

De onderzoeker moet bovendien ten minste 80% van zijn/haar werktijd besteden aan onderzoeksactiviteiten. 

Daarnaast gelden volgende voorwaarden:

 • de medewerker wordt in het buitenland aangeworven door een Belgische vennootschap, de Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap of een vzw;
 • de medewerker wordt door een buitenlandse onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep ter beschikking gesteld van één of meer Belgische vennootschappen, één of meer Belgische inrichtingen van een buitenlandse vennootschap die tot dezelfde multinationale groep behoort of een vzw;
 • er is geen minimumloon vereist;
 • enkel werknemers komen in aanmerking voor dit regime (bedrijfsleiders zijn uitgesloten);
 • de medewerker mag tijdens de laatste 5 jaren voorafgaand aan de aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan de Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of niet op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben;
 • op het vlak van nationaliteit is er geen enkele voorwaarde. 
Fiscaal voordeel

Ook in dit regime kan de werkgever, boven op de bezolding, terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de ter beschikking stelling of de tewerkstelling in België, aanmerken als kosten eigen aan de werkgever. Deze belastingvrije terugbetaling is beperkt tot 30% van de bruto bezoldiging  van de medewerker, met een maximum van € 90.000 per jaar.

Bovenop deze grens van € 90.000 kunnen bepaalde uitzonderlijke uitgaven (verhuis, inrichting van de woning in België of schoolkosten) eveneens belastingvrij vergoed worden door de werkgever.

Het grensbedrag van € 90.000 wordt kan om de 3 jaar geïndexeerd worden.

Verblijfsattest

Als de ingekomen onderzoeker aangemerkt moet worden als een niet-rijksinwoner moet hij elk jaar een verblijfsattest voorleggen dat werd uitgereikt door de belastingadministratie van zijn woonland. Anders wordt hij in België belast in de personenbelasting in plaats van in de belasting der niet-inwoners.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet een elektronische aanvraag indienen binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de indiensttreding. De betrokken werknemer of bedrijfsleider moet hierbij een ondertekend attest “voor akkoord” toevoegen.

Jaarlijks moet de werkgever een nominatieve lijst bezorgen aan FOD Financiën met gegevens over de medewerkers die van het BBIB/BBIO genoten hebben tijdens dat jaar.

De toepassing van het BBIB/BBIO kan worden genoten voor maximaal 5 jaar. In bepaalde situaties kan dit verlengd worden met 3 jaar.

Het bijzondere belastingstelsel kan worden behouden indien er een verandering van werkgever is.

FOD Financiën spreekt zich uit binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. De werknemer en de werkgever worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van de administratie.

Je kan het formulier terugvinden op de website van de FOD Financiën: financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/werken-in-belgie-of-buitenland/ingekomen-belastingplichtigen-onderzoekers.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.