Belastingkrediet

Laatst gewijzigd op 8 dec 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eenmanszaken
Voor wat
bij een verhoging van het eigen vermogen
Belastingkrediet
van 10% met een maxi. van € 3.750

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers met een eenmanszaak die hun eigen vermogen verhogen, kunnen hiervoor een belastingvermindering krijgen. Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting en het eventuele saldo is terugbetaalbaar. Het wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken. 

Het tarief van het belastingkrediet bedraagt 10%, met een maximum van € 3.750.

Wie komt in aanmerking

Enkel de volgende natuurlijke personen komen in aanmerking voor dit belastingkrediet:

  • Handels-, nijverheids-, en landbouwondernemingen;
  • Vrije beroepen;
  • Belastingplichtigen onder een forfaitair stelsel;
  • Zelfstandigen in bijberoep.

Aanvraagprocedure

Om van dit voordeel te genieten moet de belastingplichtige bij de belastingaangifte voor het aanslagjaar waarvoor de verrekening wordt gevraagd, een formulier 276J ingevuld, gedagtekend en ondertekend bijvoegen. In dit formulier moeten de betrokken cijfers (netto actief, in geld gestort kapitaal) worden verantwoord. Dit formulier dient zelf aangevraagd te worden bij het bevoegde controlekantoor.

Aanvullend moet de belastingplichtige tevens een attest bijvoegen waarin het sociaal verzekeringsfonds bevestigt dat hij in orde is met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Contact

 

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon