Vervolgstappen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen O&O-bedrijfsprojecten niet langer ingediend worden. Projecten die voornamelijk ontwikkelingsactiviteiten omvatten zijn opgenomen in het nieuwe product “Ontwikkelingsprojecten. Projecten die onderzoeksactiviteiten omvatten of zijn opgenomen in Onderzoeksprojecten. Projecten die zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten omvatten worden ook opgenomen in Onderzoeksprojecten. Hieronder vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde O&O-bedrijfsprojecten.

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van de steun gebeurt in zesmaandelijkse schijven, onder de vorm van voorschotten. De eerste schijf wordt betaald na ondertekening van de overeenkomst en de laatste na de afsluiting van de uitvoering van het project. De kalender van de uitbetalingen en de voorwaarden die voor elke schijf moeten vervuld zijn, zijn opgenomen in de overeenkomst. Naast een correcte uitvoering van het project zijn het naleven van de verslagverplichtingen en de meldingsplicht basisvoorwaarden voor uitbetaling.

Als er bij de uitvoering van het project meerdere partners betrokken zijn, dienen onderling afspraken te worden gemaakt over de financiering van het gedeelte van de begroting dat niet door de steun wordt gedragen. Deze regeling zal ook gespecificeerd zijn in de samenwerkingsovereenkomst. De betalingen zijn natuurlijk afhankelijk van de correcte naleving van de afspraken.

De bedrijfspartners worden rechtstreeks en individueel uitbetaald. Vermits onderzoeks¬partners geen rechtstreekse begunstigden zijn, betalen de bedrijfspartners hun totale factuur. Die kost maakt deel uit van de aanvaardbare kosten van de bedrijven waarop die subsidie ontvangen.

Verslaggeving

De verslaggeving over het project bestaat standaard uit de korte opvolgingsfiches bij elke betalingsschijf en het verslag bij het einde van de uitvoering van het project (voor projecten ingediend vóór 1 januari 2013 moet deze template voor het financieel verslag gebruikt worden). Daarnaast kunnen specifieke verslagen worden gevraagd bij tussentijdse evaluaties. Tot slot wordt bij het einde van het project afgesproken welke informatie nog zal moeten geleverd worden tijdens de valorisatieperiode.

Bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen tijdens de uitvoering moet een dringende melding worden gedaan.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail