Hoeveel bedraagt de compensatie indirecte emissiekosten?

Berekening

De compensatie indirecte emissiekosten is een variabel bedrag dat via een formule wordt berekend. Daarbij worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • De indirecte emissiekosten met betrekking tot de elektriciteitslevering alsook eigen opgewekte energie in de periode 2013-2020 voor installaties die actief zijn in de activiteiten die onder de specifieke NACE-codes vallen komen in aanmerking voor steun, met uitzondering van overeenkomsten voor elektriciteitslevering waarbij expliciet wordt vermeld dat er geen CO2-kosten zijn.
 • Als met eenzelfde installatie producten vervaardigd worden die onder deze NACE-codes vallen en producten die daar niet aan beantwoorden, dan wordt er alleen een compensatie gegeven voor de indirecte emissiekosten met betrekking tot de producten die onder de in aanmerking komende activiteiten vallen.
 • Per installatie komt een eigen bijdrage die de CO2-kosten voor 1 GWh per kalenderjaar dekt niet in aanmerking voor steun. Indien de onderneming voor twee of meer installaties steun vraagt, wordt deze eigen bijdrage voor alle installaties samen beperkt tot 2 GWh.
 • De steun wordt aangevraagd en berekend per installatie. Bovenstaande correctie gebeurt achteraf.
 • Voor bepaalde producten die voortvloeien uit de installaties die actief zijn in deze 15 activiteiten werd een productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik opgesteld. De subinstallatie die hiervoor wordt gebruikt wordt de productbenchmark-subinstallatie genoemd. De subinstallatie voor vervaardiging van producten die voortvloeien uit de installaties die actief zijn in deze 15 activiteiten, maar waarvoor geen productspecifieke efficiëntiebenchmark werd opgesteld, wordt de fall-back-subinstallatie genoemd. Zowel de indirecte emissiekosten met betrekking tot producten van de productbenchmark-subinstallatie als die met betrekking tot producten van de fall-back-subinstallatie komen in aanmerking voor steun.
 • Als een installatie zowel producten met als zonder productspecifieke efficiëntiebenchmark vervaardigt, wordt de installatie opgesplitst in twee of meerdere subinstallaties en is de uiteindelijke steun de som van de steun voor deze subinstallaties.
 • De berekening wordt aangepast ingeval de onderneming in een bepaald jaar veel meer of minder productievolume/elektriciteitsverbruik heeft, in geval van een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding en in geval van een gereduceerde capaciteitsbenutting.
 • De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

Formule

Voor de berekening van het bedrag worden volgende parameters gehanteerd:

 • Een degressieve steunintensiteit (Aia):
  Emissiejaar Steunintensiteit
  2013-2015 85%
  2016-2018 80%
  2019-2020 75%
 • Een constante CO2-emissiefactor (C) (0,76 ton CO2/MWh).

 • Een variabele EUA-termijnkoers (Pa).

De berekening van het bedrag van de compensatie indirecte emissiekosten is verschillend voor een productbenchmark-subinstallatie en voor een fall-back-subinstallatie. De productbenchmark-subinstallatie heeft het productievolume als basis en de fall-back-subinstallatie heeft het elektriciteitsverbruik als basis.

 

Formule voor de productbenchmark-subinstallatie

Ba = Aia * C * Pa * BM * PMa

 

Met:

 • Ba: het subsidiebedrag in het kalenderjaar a
 • Aia: de steunintensiteit voor het kalenderjaar a
 • C: de CO2-emissiefactor, uitgedrukt in ton CO2/MWh (= 0,76 ton CO2/MWh)
 • Pa: de EUA-termijnkoers, uitgedrukt in euro/ton CO2 voor het kalenderjaar a
 • BM: de productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik
 • PMa: referentieproductievolume voor het kalenderjaar a
 

Formule voor de fall-back-subinstallatie

Ba = Aia * C * Pa * EF * SVa

   

  Met:

  • Ba: het subsidiebedrag in het kalenderjaar a
  • Aia: de steunintensiteit voor het kalenderjaar a
  • C: de CO2-emissiefactor, uitgedrukt in ton CO2/MWh (= 0,76 ton CO2/MWh)
  • Pa: de EUA-termijnkoers, uitgedrukt in euro/ton CO2 voor het kalenderjaar a
  • EF: de fall-back-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik
  • SVa: referentie-elektriciteitsverbruik voor het kalenderjaar a (MWh)

  EUA-termijnkoers

  De EUA-termijnkoers bedraagt:

  Emissiejaar EUA-termijnkoers  (€/t CO2)
  2018 5,88
  2017 5,40
  2016 7,80
  2015 6,17
  2014 4,68
  2013 7,93

  Contact

  Adres
  Agentschap Innoveren & Ondernemen
  Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon
  E-mail