Steun om aan te werven en op te leiden

Steun voor het aanwerven van personeel

Kmo-groeisubsidie

Kmo’s kunnen gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten via de kmo-groeisubsidie. Naast steun bij het inkopen van extern advies kunnen kmo’s via de kmo-groeisubsdie eveneens steun krijgen bij aanwerving van een strategisch profiel.

Meer informatie over de kmo-groeisubsidie

Vermindering van de werkgeversbijdragen

De structurele vermindering is een maatregel tot vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. In het kader van de taxshift werd de structurele vermindering grondig hervormd, waardoor sinds 1 januari 2018 niet meer alle werknemers in aanmerking komen voor deze vermindering.

Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, het kwartaalloon en het volume van de prestaties. 

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Meer informatie in de subsidiedatabank

Naast de structurele vermindering bestaan een aantal doelgroepverminderingen. Een werkgever kan maximaal één doelgroepvermindering combineren met de structurele vermindering. Een sociaal secretariaat kan voor je uitzoeken welke combinatie de beste is voor jouw onderneming.

Meer info informatie in de subsidiedatabank

Vermindering kosten bedrijfsvoorheffing

Jouw bedrijf hoeft in een aantal gevallen een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die je inhoudt op het loon van jouw werknemers, niet door te storten:

Ontwrichte zones

Het creëren van extra arbeidsplaatsen in zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen, wordt aangemoedigd. Bedrijven die investeren in dergelijke afgebakende ‘ontwrichte zone’ krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan de nieuwe werknemers. Gedurende een periode van 2 jaar moet je die korting op de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. Die extra tewerkstelling moet wel gedurende een periode van 3 jaar (kmo’s) of 5 jaar (go’s) behouden blijven. Deze maatregel geldt enkel voor bedrijven in vastgelegde ontwrichte zones. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing in ontwrichte zones komt neer op een lastenverlaging met 4 à 5% gedurende 2 jaar en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Meer informatie in de subsidiedatabank

Onderzoekers

Voor hooggeschoolde personeelsleden die in het bedrijf met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn gaat het over een vrijstelling van 80%.

Meer informatie in de subsidiedatabank

Ploegenarbeid of nachtarbeid

Voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten kan deze vrijstelling 22,8% bedragen (of 25% voor ondernemingen in een volcontinu arbeidssysteem).

Voor werknemers uit de bouw- en aanverwante sectoren die in ploegverband werken, bedraagt deze vrijstelling 18% sinds 2020.

Meer informatie in de subsidiedatabank

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: