Waarom met Artificiële Intelligentie aan de slag?

Vlaams beleidsplan

Door zelf een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling en implementatie van Artificiële Intelligentie kan Vlaanderen er ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van plukken. De Vlaamse regering keurde op 22 maart 2019 het Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed om die ambitie te ondersteunen. Het voorziet in een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro en bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken.

Luik 1: Strategisch basisonderzoek versterken

Dit luik versterkt het top strategisch basisonderzoek over AI dat in Vlaanderen aanwezig is. Het groepeert onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra waaronder de vier Strategische Onderzoekscentra. Centraal staat de synergie en doorgedreven kennis- en technologiediffusie naar bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties.

In het AI Onderzoeksprogramma worden generische AI-methodologieën onderzocht en ontwikkeld. Deze zijn inzetbaar voor talloze toepassingen in gezondheidszorg, industrie, energie, overheid en burgers.

Uit de toepassingsdomeinen blijkt een gemeenschappelijke nood aan:

  • AI waarbij mensen centraal staan
  • Duurzame AI
  • Data-efficiënte AI
  • Het programma behandelt vier grote onderzoeksuitdagingen op het gebied van AI, gebaseerd op vragen van de gebruikers. De resultaten van het onderzoek worden geïllustreerd met conceptuele demonstratoren.

Deze demonstratoren hebben een tweeledig doel: gebruikers en onderzoekers inspireren, en het onderzoek sturen naar langere termijn noden. Vlaamse onderzoeksinstellingen en universiteiten krijgen 12 miljoen euro per jaar voor AI-onderzoek. Zij behoren met hun state-of-the-art onderzoek en toonaangevende demonstratoren tot de wereldtop in AI. Ze zorgen ervoor dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in de datagedreven vierde industriële revolutie die de industrie, dienstverlenende sectoren, gezondheidszorg en overheid de toekomst in loodst.

Luik 2: Gebruik van AI door bedrijven stimuleren

Een zeer belangrijke doelstelling van het beleidsplan is om bedrijven en andere actoren zo breed mogelijk gebruik te doen maken van artificiële intelligentie .Ter ondersteuning van de AI-adoptie bij bedrijven, voorziet het beleidsplan jaarlijks 15 miljoen euro voor het implementatieluik onder leiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk hebben als doel om bedrijven in zoveel mogelijk toepassingen te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Daarnaast begeleiden ze ook bedrijven bij hun eerste ervaringen met deze nieuwe technologie.

Voor deze bedrijven, voor de bedrijven die al verder staan in hun AI-traject en voor technologieaanbieders zet VLAIO bestaande subsidie-instrumenten in, denk aan de kmo-groeisubsidie, onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten en Baekeland-mandaten.

Luik 3: Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Artificiële intelligentie heeft een steeds grotere invloed op de wijze waarop we leren en werken. Het is dan ook belangrijk om naast gespecialiseerde AI-opleidingen te voorzien in opleidingen en initiatieven die de brede basis van de bevolking een basiskennis van AI meegeven.

Naast de vele opportuniteiten zijn er ook risico’s verbonden aan AI. Daarom voorziet het beleidsplan jaarlijks 5 miljoen euro voor bewustmaking, opleiding en juridische en ethische omkadering rond artificiële intelligentie .

Binnen het flankerend beleid zijn er twee belangrijke initiatieven met steun vanuit de AI-beleidsagenda:

1. Het Kenniscentrum Data en Maatschappij geeft beleidsmakers, bedrijven en het grote publiek toepasbare richtsnoeren en adviezen inzake juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van artificiële intelligentie en datatoepassingen.

2. De Vlaamse AI-academie voorziet in de uitrol van een overkoepelende AI-Doctoraatschool en een aanbod permanente vorming rond AI vanuit de Vlaamse instellingen hoger onderwijs.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: