STEM@VLAIO

De Vlaamse Regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Dit om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, en tevens ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.

Wat? 

De Vlaamse Regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Dit om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, en tevens ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.

Waarom?

Sinds de lancering van het actieplan in 2012 is er veel gebeurd rond STEM. Naar aanleiding van de dialogic-studie van 16 april 2018 werd de nood aan een (nieuwe) operationele regisseur gedetecteerd. Deze rol wordt vanaf heden opgenomen door VLAIO. We willen meer afstemming bereiken tussen de verschillende initiatieven en dit steeds met respect voor de rol van elke entiteit. Daarnaast voorziet VLAIO ook in een aantal eigen acties omtrent STEM.

Hoe?

De krachtlijnen waarop de STEM-werking vanuit VLAIO zich het komende jaar wil richten zijn: 

Afstemming tussen beleidsdomeinen elk vanuit hun eigen rol en bevoegdheden

Op basis van de nieuw uitgewerkte governance, hopen we een sterke afstemming te creëren tussen de verschillende beleidsdomeinen. Door deze basis het komende werkingsjaar te versterken, zal er een nog sterker fundament zijn om een nieuw actieplan op te enten. 

Activeren van de STEM-actoren

De verschillende STEM-actoren nl. bedrijven, lokale overheden, scholen, STEM-academies, kennisinstellingen, wetenschapscommunicatie-actoren, ,… kunnen nog meer geactiveerd worden. Dit door informatie beter te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen, maar ook door hen in contact te brengen met elkaar. Een eerste stap hierin kan eruit bestaan de contacten tussen STEM-actoren, bedrijven en lokale overheden bij elkaar te brengen. 

Om de STEM-actoren te activeren wordt het komende jaar zowel gekeken naar een online als offline strategie. 

Dit doen we door: 

  • Middelen vrij te maken om na te gaan wat de beste manier is om de verschillende actoren te bereiken en hoe de informatie te organiseren dat deze tegemoet komt aan hun noden. En dit ook effectief uit te voeren.
  • Inzetten op het fysiek samenbrengen van actoren. In eerste instantie in kader van de STEM-activiteiten georganiseerd in de buitenschoolse context door de STEM-academies en daarna verder bouwen tot een ruimer netwerk. 

Kennisopbouw en disseminatie rond STEM en STEM-didactiek

Kennisopbouw begint ten eerste met het spreken van dezelfde taal. Om te weten wat er reeds gebeurt rond STEM is het noodzakelijk voldoende te monitoren en deze monitoring ook éénduidig te communiceren over bevoegdheden heen. Daarnaast is het zo dat het vormen van mensen binnen STEM een goede aanpak vraagt om hen aan boord te houden. Zodanig dat elke deelnemer niet alleen gesensibiliseerd wordt maar ook gemotiveerd blijft om ook na workshops, opleidingen,… professioneel een STEM beroep willen uitoefenen. 

Hiertoe zal:

  • Gekeken worden of er een vervolg kan gebreid worden aan de studie ‘kiezen voor STEM. De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies’. 
  • Door duidelijke kwaliteitsindicatoren en KPI’s voorop te stellen, kan mogelijks op termijn in kaart worden gebracht wat de impact is. 
  • De betrokken beleidsinstanties zullen ieder voor hun domein budget vrijmaken om STEM werkvormen te ontwikkelen voor zowel formeel als informeel leren. 

Uitbreiden van aanbod en impact van STEM in de buitenschoolse context 

STEM-academies zijn een zinvolle werking die het STEM-luik binnen de buitenschoolse context vorm geeft. Het is echter noodzakelijk om deze werking een nieuwe boost te geven. Er zal daarom worden onderzocht hoe het concept kan worden aangepast om een groter en divers bereik te behalen. 

Om het aanbod en de impact uit te breiden:

  • Zullen de bestaande academies in 2019 middelen ontvangen op basis van de huidige werking
  • Wordt vanaf 2019 een nieuw concept gelanceerd waarop kan ingeschreven worden om vanaf 2020 STEM binnen informeel leren vorm te geven met de STEM-academies als mogelijke leidraad.

Subsidies