Bedrag

Het budget voor deze oproep is 2 miljoen euro. 

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten en maximaal het netto te financieren saldo (zie verder). Voor deze oproep is het minimumpercentage eigen inbreng bepaald op 30%. Het maximale steunbedrag per project bedraagt € 200.000.

Projectbegroting

Er moet in de bijlage Projectbegroting bij het aanvraagformulier een projectbegroting worden opgenomen voor het volledige project. Deze begroting moet een gedetailleerde raming van alle kosten bevatten - ongeacht of die volledig door de subsidie worden gedekt of niet - en van alle inkomsten. 

De kosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de subsidie zijn beperkt. Voor de aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de Controlerichtlijnen.

Als personeelsleden van wie kosten worden ingebracht in dezelfde periode ook nog werkzaam zijn op andere gesubsidieerde projecten van andere overheden of projecten waarvoor kosten gefactureerd worden aan derden moet bij de eindafrekening een overzicht worden toegevoegd van de tijd, die door het personeelslid in die periode aan elk van die andere projecten werd besteed. Uiteraard kan slechts maximum 100% van het loon over de verschillende projecten heen worden toegewezen.

Netto te financieren saldo

Het netto te financieren saldo is het saldo van het aanvaardbaar projectbedrag dat nog moet gefinancierd worden na aftrek van de beschikbare middelen in natura (zoals bv. sponsoring, giften, eigen werk, eigen inbreng in natura) en de financiële middelen (zoals bv. cash middelen) zoals voorzien in de begroting van het project.

Voor de bepaling van de 30% eigen bijdrage komen zowel eigen inbreng, projecteigen opbrengsten,  sponsoring in geld en sponsoring in natura in aanmerking. 

Voor deze oproep is voorzien in een steunpercentage van maximaal 70% van de aanvaarde projectbegroting met een maximum van € 200.000 naargelang het projecttype; desgevallend beperkt tot maximaal het netto te financieren saldo.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail