Luchtfoto van de aarde - Nasa - unsplash

STEM–partnerschappen: ontwikkelen van missiegedreven STEM-trajecten in de buitenschoolse context

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke trajecten komen in aanmerking?

De doelstelling van deze oproep is het ontwikkelen en uitrollen van specifieke STEM-trajecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en inspelen op één van de 3 transitieprioriteiten (digitalisering, circulaire economie, energie en klimaat). De activiteiten die worden gezien als STEM-trajecten, vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de STEM-academie erkenningscriteria. Deze opdracht wordt verder geconcretiseerd in de handleiding.

Ontvankelijkheidcriteria

 • de aanvraag werd tijdig ingediend;
 • de aanvraag, inclusief de begrotingstemplate en samenwerkingsovereenkomsten, is volledig en ondertekend;
 • er is voldaan aan de algemene administratieve voorwaarden m.b.t. timing en vorm van de indiening en de deelnemende organisaties;
 • er is geen probleem bij de projectindieners op vlak van de financiële draagkracht, het voldoen aan overheidsverplichtingen, 
 • de initiatiefnemer van het project heeft een rechtspersoonlijkheid die in aanmerking komt voor steun in deze oproep;
 • het project heeft een duurtijd van maximaal 3 jaar;
 • het project start ten vroegste op de datum van indiening en ten laatste 3 maanden na de beslissing;
 • het project wordt gefinancierd met minimum 30% eigen inbreng.
 • Het project wordt uitgevoerd door een consortium waarin volgende organisaties minstens zijn opgenomen: een organisatie die de doelgroep vertegenwoordigt, een organisatie die de bedrijfswereld vertegenwoordigt en een STEM-partnerschap of een STEM-academie.

Evaluatiecriteria

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de volgende selectiecriteria:

 • Mate dat het voorstel inspeelt op de doelstellingen van de oproep:
  • mate dat het project inspeelt op de focus van de oproep; 
  • mate dat het project inspeelt op de vereisten i.f.v. samenwerking en co-creatie;
  • mate dat het project plant om minder voor de hand liggende doelgroepen te bereiken.
 • Kwaliteit van het voorstel:
  • de relevantie van het werkplan en de haalbaarheid van het voorstel;
  • de competentie en expertise van de uitvoerders die zullen bijdragen aan het welslagen van het project en de kwaliteit van de samenwerking;
  • de kwaliteit en de mate van betrokkenheid van relevante stakeholders.
 • Hefboomeffect van het voorstel:
  • de schaalbaarheid van het project (multiplicatoreffect): In welke mate kan de organisatie van het project resulteren in een ruimer bereik? 
  • de kwaliteit van plan van aanpak rond inbedding van het voorstel in bestaande initiatieven zodat de ontwikkelde trajecten kunnen verdergezet worden zonder steun na de subsidieperiode.

Aanvullende criteria

Naast de score op bovenstaande criteria, kan mogelijks aanvullend rekening gehouden worden met:

 • het streven naar diversiteit en complementariteit in het aanbod van projecten;
 • het streven naar een voldoende aanbod aan projecten zodanig dat een Vlaamse spreiding kan gegarandeerd worden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail