Kledingwinkel

Kernversterking

Door een software-update is een aanvraag indienen niet mogelijk vanaf vrijdag 22/10/2021 om 17 uur tot maandag 25/10/2021 om 8 uur.
Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’ – 2017

Waarom een oproep premiestelsels kernwinkelgebied?

De doelstelling van deze oproep is om de gemeenten (verder) aan te zetten tot financiële maatregelen ter versterking van het kernwinkelgebied door middel van cofinanciering van gemeentelijke subsidiereglementen gericht aan eigenaars en uitbaters van (handels)panden. Aan de hand van subsidie wil de Vlaamse overheid de realisatie van de derde doelstelling van het Integraal Handelsvestigingsbeleid stimuleren, met name ‘Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.

Welke aanvragen komen in aanmerking voor steun?

Binnen deze oproep kunnen gemeenten een voorstel indienen waardoor ze Vlaamse cofinanciering kunnen bekomen voor een gemeentelijk subsidiereglement dat kadert binnen de doelstelling van deze oproep. Het subsidiereglement kan premies voorzien voor de kosten met betrekking tot een of meer van de volgende situaties:

  • gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied
  • aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels in het kernwinkelgebied
  • verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied
  • aanpassingswerken om van een of meer panden een geschikte handelszaak te maken.

Daarnaast komen ook nieuwe types premies waarvoor een gemeente kan argumenteren waarom dit type premie het kernwinkelgebied zal versterken. Op deze manier wil de Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigen om verder na te denken over stimulansen voor het kernwinkelgebied.

Het subsidiereglement richt zich in de eerste plaats naar eigenaars en uitbaters van handelspanden maar kan – indien de gemeente dit opportuun vindt – ook betrekking hebben op andere panden met een publiekstrekkende functie. Dit zijn panden die tijdens de openingsuren toegankelijk zijn en de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied kunnen versterken. Als de gemeente andere categorieën van activiteiten dan detailhandel in aanmerking wil laten komen voor subsidiëring, moet zij deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien in haar subsidiereglement. Daarnaast motiveert ze deze mogelijkheid ook bij de afbakening van het kernwinkelgebied waarop dit subsidiereglement van toepassing is.

Er wordt aangeraden om de verdere details in de handleiding door te nemen. 

Wie komt in aanmerking voor steun?

De oproep richt zich specifiek naar de gemeenten. Enkel gemeenten kunnen projecten indienen. De gemeenten stellen een subsidiereglement op gericht aan eigenaars en uitbaters van panden in het kernwinkelgebied en aan eigenaars of uitbaters die verhuizen naar het kernwinkelgebied. Zij zijn daardoor de eindbegunstigde van deze subsidiemaatregel.

Hoeveel bedraagt de steun?

Voor deze oproep wordt vanuit Vlaanderen 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor de centrumsteden geldt een maximaal subsidiebedrag van 90.000 euro, ongeacht of het subsidiereglement betrekking heeft op één of meer types premies/subsidies.

Voor een niet-centrumstad bedraagt dit maximum 75.000 euro.  

Hoe en wanneer moet een project worden ingediend?

Aanvragen worden per e-mail ingediend bij Agentschap Innoveren & Ondernemen voor 1 juli 2017 via handelskernversterking@vlaio.be.

De maximale projectperiode is 3 jaar gerekend vanaf de officiële start van het project. De projectperiode kan ten vroegste starten na de toekenning van de subsidie – ten vroegste 1 september 2017 – en uiterlijk op 1 januari 2018 zodat de subsidieperiode uiterlijk op 31 december 2020 afloopt.

Meer informatie

In de handleiding vindt u meer informatie over de indieningsmodaliteiten, subsidiabele kosten en de behandeling van ingediende aanvraagdossiers.

Voor meer info kan u eveneens terecht bij de dienst Ruimtelijke Economie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen via handelskernversterking@vlaio.be of via volgende contactpersonen:

  • mevrouw Eline Horemans (02 553 37 34)
  • de heer Lode Daneels (016 31 10 57)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail