Vlaggen EU

Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit - september 2023

Wie kan van deze subsidie gebruik maken en waar moet je rekening mee houden?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen. 

Welke kosten komen in aanmerking?

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime. Als het project onder de staatssteunregels valt, mogen in geen geval al onomkeerbare activiteiten (werken, aanstellen aannemer,…) worden uitgevoerd of kosten worden gemaakt vóór indiening in het EFRO E-loket. Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Programmahandleiding.

De EFRO-steun per project kan maximaal 2 miljoen euro bedragen (met een maximaal steunpercentage van 40%). 

Financiering?

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers. Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden. 

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten.  Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing geacht. Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot deze indicatoren, waar projectspecifiek relevant. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord.

Resultaat of Output Indicator Code Naam Indicator
Output RCO07 Onderzoeksorganisaties die deelnemen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten
Output RCO08 Nominale waarde van onderzoeks- en innovatie-apparatuur (euro)
Output RCO10 Ondernemingen die samenwerken met onderzoeks-organisaties
Output RCO15 Gecreëerde capaciteit incubator (aantal ondernemingen per jaar)
Output RCO16 Deelnames van institutionele belanghebbenden aan een ondernemingsgezind ontdekkingsproces.
Output SOI10 Aantal vierkante meter nieuwe of gerenoveerde onderzoeksinfrastructuur
Output SOI11 Aantal vierkante meter nieuwe of gerenoveerde bedrijfshuisvestingsinfrastructuur
Resultaat RCR02 Private investeringen in project (euro)
Resultaat RCR03 Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die product- of procesinnovatie introduceren één jaar na eindigen project
Resultaat RCR18 Kmo’s die na opstart de diensten van starterscentra gebruiken
Output RCO01 Aantal micro-ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO01 Aantal kleine ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO01 Aantal middelgrote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO01 Aantal grote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO04 Aantal micro-ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO04 Aantal kleine ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO04 Aantal middelgrote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO04 Aantal grote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project

Binnen welke termijn moet het project gerealiseerd zijn? 

De projectduur bedraagt maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% bestaan uit investeringskosten. 
Projecten die onderhevig zijn aan de staatssteunregels mogen in geen geval starten vóór indiening in het EFRO E-loket. 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon