Vlaggen EU

Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit- GTI West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van de oproep Versterken Onderzoeks- en innovatiecapaciteit GTI West-Vlaanderenen waar moet je rekening mee houden?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie? 

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen. 

Welke kosten komen in aanmerking?

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime. 
Als het project onder de staatssteunregels valt, mogen in geen geval al onomkeerbare activiteiten (werken, aanstellen aannemer,…) worden uitgevoerd of kosten worden gemaakt vóór indiening in het EFRO E-loket. 
Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Projecthandleiding.

Financiering?

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers. 
Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden. 

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten.  Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot elk van deze indicatoren. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord. Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing:

Resultaat of output Indicator code Naam indicator
Output RCO 07 Onderzoeksorganisaties die deelnemen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten. 
Output RCO 08 Nominale waarde van onderzoeks- en innovatieapparatuur (euro)
Output RCO 10 Ondernemingen die samenwerken met onderzoeksorganisaties
Output RCO 15 Gecreëerde capaciteit incubator (aantal ondernemingen per jaar)
Output RCO 16 Deelnames van institutionele belanghebbenden aan een ondernemingsgezind ontdekkingsproces
Output SOI 10 Aantal vierkante meter nieuwe of gerenoveerde onderzoeks-infrastructuur
Output SOI 11 Aantal vierkante meter nieuwe of gerenoveerde bedrijfs-huisvestingsinfrastructuur
Resultaat RCR 02 Private investeringen in project (euro)
Resultaat RCR 03 Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die product- of procesinnovatie introduceren één jaar na eindigen project
Resultaat RCR 18 Kmo’s die na de opstart de diensten van startercentra gebruiken
Output RCO 01 Aantal micro-ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO 01 Aantal kleine ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO 01 Aantal middelgrote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO 01 Aantal grote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
Output RCO 04 Aantal micro-ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO 04 Aantal kleine ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO 04 Aantal middelgrote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
Output RCO 04 Aantal grote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project

Binnen welke termijn moet het project gerealiseerd zijn? 

De projectduur bedraagt maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten en maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% bestaan uit investeringskosten. 
Projecten die onderhevig zijn aan de staatssteunregels mogen in geen geval starten vóór indiening in het EFRO E-loket. 

Let wel, voor deze oproep beogen we projecten die maximaal inzetten op investeringen. Flankerende werkingsactiviteiten zijn, indien het staatssteunregime dit toelaat, niet uitgesloten, maar moeten tot een minimum beperkt worden. 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon