Nog vervangen

Handelsvestigingsbeleid

Integraal handelsvestigingsbeleid

Het beleid van de Vlaamse Regering inzake detailhandel is verankerd in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid dat in werking trad op 29 juli 2016. Dit decreet werd voorafgegaan door de Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ (23 juli 2010) en de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ (21 december 2012). 

Vier overkoepelende basisdoelstellingen

Het ‘Integraal Handelsvestigingsbeleid’ beoogt een beleid op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau gebaseerd op vier overkoepelende basisdoelstellingen:

  • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
  • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 
  • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden. 
  • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

Om deze doelstellingen in de praktijk te kunnen realiseren reikt de Vlaamse overheid met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid verschillende instrumenten aan. 

Stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen

Via stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen creëert het decreet de mogelijkheid om kernwinkelgebieden, detailhandelszones en winkelarme gebieden af te bakenen alsook om het winkelaanbod te sturen waar dit nodig is voor het waarborgen van de vier doelstellingen. Deze sturing kan gebeuren op minimale en maximale winkelvloeroppervlakten voor vier (in het decreet bepaalde) kleinhandelscategorieën:

  • Categorie A: verkoop van voeding 
  • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
  • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Categorie D: verkoop van andere producten

Handelsvestigingsconvenanten

Verder kunnen gemeenten met ontwikkelaars of exploitanten handelsvestigingsconvenanten afsluiten over gezamenlijke initiatieven en de betrokkenheid bij het kernversterkend beleid van de gemeente. 

Omgevingsvergunning

Op het vlak van de vergunningen wordt de geregionaliseerde socio-economische vergunning vanaf 1 januari 2018 geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zal moeten aangevraagd worden vanaf een netto handelsoppervlakte van 400m², bij uitbreidingen van meer dan 300m² of meer dan 20% en bij wijzigingen tussen de verschillende categorieën van kleinhandel zoals bepaald in het decreet. 

Daarnaast zijn er subsidies voor handelskernversterking en zijn er verschillende andere beleidsinitiatieven met betrekking tot detailhandel. Meer informatie hierover vind je op de website www.detailhandelvlaanderen.be.

Meer informatieDecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (of in de memorie)