Vlaggen EU

EFRO City of Things - GTI Limburg

Wat is de oproep ‘City of Things - GTI Limburg’ en welke projecten verwachten we?

Binnen deze nieuwe City of Things-oproep zijn we nog steeds op zoek naar projecten die Internet of Things (IoT), (open) data en/of AI inzetten om op een slimmere manier aan beleidsvoering te doen en/of een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken en dit in samenwerking met een relevant ecosysteem. De Vlaamse Regering zet in op de uitrol van een ‘Slimme Regio’ met als missie om de leefomgeving en levenskwaliteit van zij die de regio “gebruiken” te verbeteren en samen te werken om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via innovatieve oplossingen.

Na 5 oproepen waarbinnen er volop onderzocht, uitgetest en geëxperimenteerd kon worden, gaan we dit keer uitsluitend op zoek naar opschalingsprojecten. Het voorbereiden van een aankoop of aanbesteding door een grote(re) groep en implementatie staan centraal. De indieners tonen in hun dossier aan hoe ze deze opschaling willen realiseren. Hierbij kan gesteund worden op ervaring die reeds in eerdere (al dan niet gesubsidieerde) projecten of trajecten werd opgedaan. 

VLAIO liet afgelopen en nog lopende City of Things-projecten doorlichten en er werd een niet-limitatieve lijst opgemaakt met initiatieven die voldoende opschalingspotentieel bezitten. Dit is de zogenaamde CoT+ lijst die als inspiratie en vertrekpunt kan dienen voor verdere implementatie. Deze oproep zal dus gaan om het stimuleren van een brede uitrol van concepten die nog een laatste duwtje in de rug nodig hebben. Nieuwe ideeën zijn daarbij zeker niet uitgesloten, maar ze hebben dus al een traject doorlopen en/of enige maturiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstudie die reeds uitgevoerd werd, een proof of concept of minimum viable product dat werd ontwikkeld, een modelbestek dat werd geschreven… Reeds bij de vooraanmelding geeft de indiener aan welk voortraject er werd gelopen en wat hiervan het resultaat was. Volledig nieuwe ideeën (die nog geen traject hebben doorlopen) moeten zich wenden tot de generieke EFRO-oproep rond digitalisering, die parallel loopt met deze oproep.

Concreet moet een projectvoorstel aandacht hebben voor onderstaande acties: 

  • Overgaan tot (groeps)aankoop van de gewenste slimme toepassing, in samenspraak met Lokaal Digitaal dat eventueel extra ondersteuning kan bieden. (https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/lokaal-digitaal).
  • Implementatie van de aangekochte slimme toepassing. 
  •  De drempels of onopgeloste issues die nog aanwezig zijn in voorbije projecten of initiatieven moeten weggewerkt worden via gerichte acties. 
  • De gewenste oplossing moet generiek uitgewerkt worden, zodat deze door zoveel mogelijk lokale besturen kan overgenomen worden. Daarbij moet ook voorzien worden in de mogelijkheid om (op partnerniveau) bouwblokken of modules op maat toe te voegen. 
  • Er moet aandacht zijn voor het overdraagbaar karakter van het projectvoorstel. Dit betekent dat projecten de mogelijkheid moeten voorzien dat besturen die niet actief deelnemen aan het project (als projectpartner) toch mee kunnen aankopen (groepsaankoop, raamovereenkomst,…). Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het overdraagbaar karakter van het project. De opgedane kennis moet m.a.w. later inzetbaar zijn voor andere projecten en partners. 
  • Men moet voorzien in een realistisch en haalbaar businessmodel, waaruit de duurzaamheid / blijvend effect van het project blijkt (transparante berekening van de kosten na aankoop). 

Het is verplicht om tegen de indiening van het finaal dossier nauw af te stemmen met team VLOCA bij Agentschap Binnenlands Bestuur en bij team OSLO bij Digitaal Vlaanderen om na te gaan op welke manier beide trajecten best worden geïntegreerd in een project. Aangezien het om opschalingsprojecten gaat, kan er bijvoorbeeld al een OSLO-standaard bestaan, maar is het mogelijk nuttig of nodig deze uit te breiden of te actualiseren. Ook qua architectuur werd er misschien al relevant werk geleverd in een voorgaand VLOCA-traject. 

Ter voorbereiding van de vooraanmelding wordt de indieners gevraagd zelf na te gaan of er reeds relevante standaarden of architecturen (her)bruikbaar zijn door het OSLO Standaardenregister (https://data.vlaanderen.be/standaarden/) en de VLOCA Kennishub (https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/) te consulteren en hiernaar te verwijzen. Ter voorbereiding van het finaal dossier zijn er standaard taken en werkpakketten beschikbaar om een VLOCA- en OSLO-traject op te nemen in de projectaanvraag, inclusief kostprijs. Indieners geven in het finale dossier aan op welke manier ze in interactie zijn gegaan met de OSLO- en VLOCA-teams en wat de uitkomst is.  

Voor de inhoudelijke uitwerking van het projectvoorstel kan beroep worden gedaan op de expertise van KPMG. Zij ondersteunen indieners bij het zoeken van partners, het scopen van het project, het zoeken naar internationale voorbeelden of goede praktijken, het structureren van het werkplan enzovoort. Om dit aanbod te duiden worden infosessies voorzien en interactieve workshops. KPMG werkt met een “menukaart” waaruit indieners op afroep kunnen selecteren, naargelang het type ondersteuning dat vereist is. KPMG kan ook ondersteunen bij het integreren van VLOCA- en OSLO-trajecten. Meer informatie over deze aanpak kan worden bekomen bij projectleider Gilles De Roo (gderoo@kpmg.com). 
De kosten voor de begeleiding door KPMG worden volledig gedragen door VLAIO. Hiervoor moeten dus géén projectgerelateerde kosten voorzien worden. 

Bij het uitwerken van de administratieve aspecten van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van provinciale en stedelijke contactpunten (Gent en Antwerpen). Contactgegevens vind je terug op het tabblad ‘Aanvraagprocedure’.

GTI Limburg

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

De GTI Limburg resulteert uit de erkenning van de provincie Limburg als transitieregio. Om in te spelen op nieuwe uitdagingen, werd een geïntegreerde strategie (SALK turbo) uitgewerkt. Een nieuw, toekomstgericht actieplan om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen (www.salkturbo.be). 

De GTI Limburg behelst alle projecten op het grondgebied van de provincie Limburg. Projecten die passen binnen de SALKturbo-strategie genieten daarbij de voorkeur.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon