Vlaggen EU

Digitalisering - GTI West-Vlaanderen

Wat is de oproep ‘Profiteren van de voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden’ en welke projecten verwachten we?

Binnen de oproep zijn we op zoek naar projecten die kunnen zorgen voor een versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden. 

We zijn binnen deze specifieke doelstelling op zoek naar projecten die voorzien in volgende acties: 

 • Het opzetten en ontwikkelen van Open Data en Innovatieplatformen waarbij digitale technieken worden aangewend om binnen een bepaald domein efficiënt data te gaan delen. 
 • Het demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën. Dit omvat het ter beschikking stellen van infrastructuur, hardware, software, tools en methodieken aan ondernemingen. Vlaamse bedrijven zullen zo de kans krijgen om te experimenteren met toepassingen in o.a. Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), blockchain technology en digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Daarnaast kan er ook aandacht zijn voor de flankerende aspecten van digitalisering binnen de onderneming, m.n. het afstemmen van de interne werkingsprocessen vóór de digitalisering (business alignment) en het uitwerken van het aangepast businessmodel voor nà de implementatie van de digitale technieken. Digitalisering moet immers gepaard gaan met een adequate businessstrategie. 
 • Het realiseren van digitaliseringsprocessen en het ontwikkelen van applicaties voor openbare besturen en (publieke) dienstverlening, bijvoorbeeld op basis van e-governement en smart city toepassingen (waaronder ook smart ports). Dit kan gerealiseerd worden door het faciliteren en implementeren van samenwerkingen volgens het quadruple helix model en het realiseren van concrete toepassingen die voortvloeien uit deze samenwerking. Deze oproep is niet gericht naar steden en gemeenten als promotor. Zij kunnen echter wel deel uitmaken van het projectpartnerschap. 
 • Ontwikkelen van digitale toepassingen voor kmo’s. 

Voor Europese middelen geldt het additionaliteitsprincipe. Het is in die zin belangrijk dat de projectvoorstellen additioneel zijn aan reeds bestaande steunmaatregelen (European Digital Innovation Hubs (EDIH’s), Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Proeftuinen Industrie 4.0, COOCK,…). 

Hoger omschreven acties moeten vooral gericht zijn op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie (zie lager) en de voorziene transities rond industrie, klimaat en circulaire economie. Deze domeinen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en hebben een groot groeipotentieel. Dit potentieel betekent eveneens dat grote technologische evoluties zullen plaats vinden waarbij ondersteuning van ondernemingen bij het implementeren van deze innovaties noodzakelijk zal zijn. 

De prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie zijn de volgende: 

 • Duurzame chemie, 
 • Geavanceerde materialen; 
 • Slimme maakindustrie; 
 • Gezondheid; 
 • Gespecialiseerde logistiek; 
 • Agro food industrie, 
 • Elektronische systemen, Internet of Things, photonica, 
 • Energie; 
 • Cleantech; 
 • Blauwe economie; 

Raadpleeg de laatste versie van de Vlaamse Slimme Specialisatiestrategie.

GTI West-Vlaanderen

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

Deze strategie werd beschreven in de startnota GTI West-Vlaanderen voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. De ingediende projecten moeten inpasbaar zijn in deze startnota. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier).

Oproepspecifiek

Bij deze oproep gelden bijkomend volgende specifieke voorwaarden en aandachtspunten: 

 • Cf. bovenstaande: het project moet duidelijk inpasbaar zijn in en uitvoering geven aan de strategie van de GTI West-Vlaanderen, zoals omschreven in de startnota voormeld. 
 • Deze oproep richt zich specifiek op het faciliteren van het digitaliseringstraject voor een duurzame digitale transformatie van productieondernemingen, enerzijds, van transport-logistieke ondernemingen en faciliteiten in het kader van een supply chain management, anderzijds. In beide gevallen behoren ook acties gericht op het bijscholen van werknemers richting digitalisering tot de scope van de oproep. 
 • Het projectvoorstel dient zich voor wat betreft de productieondernemingen in hoofdzaak te richten op de industriële KMO. Voor wat betreft het supply chain management dient het projectvoorstel in te spelen op de West-Vlaamse multimodale infrastructuur, er gebruik van te maken en/of deze te optimaliseren. 
 • Het projectvoorstel draagt bij voorkeur bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van toepassing op / relevant voor betrokken sectoren. 
 • Het projectvoorstel dient aandacht te hebben voor disseminatie van de projectresultaten, waarbij deze kunnen worden uitgerold naar andere ondernemingen en/of faciliteiten van voormelde netwerken (industrieel KMO-netwerk en multimodaal infrastructuurnetwerk). 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon