Vlaggen EU

Digitalisering - GTI West-Vlaanderen november 2023

Wie kan van deze subsidie gebruik maken en waar moet je rekening mee houden?

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?  

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid kan een EFRO-project indienen. Projecten kunnen worden uitgevoerd door de indiener (promotor) of door een consortium (promotor en copromotoren), indien het staatssteunregime dit toelaat. Uitsluitend (co)promotoren kunnen kosten indienen die voor subsidies in aanmerking komen.

! Let wel: steden en gemeenten (inclusief AGB’s, OCMW’s, …) kunnen niet optreden als projectpromotor. Zij kunnen wel onderdeel uitmaken van het projectpartnerschap als copromotor.

Welke kosten komen in aanmerking?  

Binnen deze oproep zijn de kostenrubrieken investeringen, werking, externe prestaties, personeel en overhead voorzien. De kosten die voor het EFRO-project in aanmerking komen, zijn vaak ook afhankelijk van het staatssteunregime.

Als het project onder de staatssteunregels valt, mogen in geen geval al onomkeerbare activiteiten (werken, aanstellen aannemer,…) worden uitgevoerd of kosten worden gemaakt vóór indiening in het EFRO E-loket.

Meer informatie over de kostenrubrieken is terug te vinden in de Programmahandleiding.

Financiering 

Projecten moeten beschikken over een sluitend financieel plan. 
Bij projectindiening moeten minimaal de cofinancieringsaanvragen toegevoegd worden, indien er sprake is van externe financiers.

Ook de eigen bijdrage van de partners (zowel van promotor als van copromotoren) en eventueel het privaat karakter ervan (indien de staatssteunregels dit noodzakelijk maken), moeten aangetoond worden.

Uitbetaling van EFRO-steun is uitsluitend mogelijk op basis van gemaakte en bewezen kosten. 
Het project moet dus in eerste instantie in staat zijn om de projectkosten zelf voor te financieren. 
Vooraleer een project kan goedgekeurd worden, zal de kredietwaardigheid van de (co)promotor aangetoond moeten worden.

Indicatoren

Voor deze oproep zijn volgende indicatoren van toepassing geacht. Bij de opmaak van een projectvoorstel vragen we om een onderbouwde en realistische raming te maken van de bijdrage van jouw project tot deze indicatoren, waar projectspecifiek relevant. Deze waarden worden tijdens de uitvoering van het project gemonitord.

 

Resultaat of OutputIndicator CodeNaam Indicator
OutputRCO13Waarde van digitale diensten, producten en processen die voor ondernemingen zijn ontwikkeld (euro)
OutputRCO14Openbare instellingen ondersteund om digitale diensten, producten en processen te ontwikkelen
OutputSOI12Ondernemingen die begeleid worden in de introductie van digitale diensten, producten en processen
OutputRCR02Aantal digitale innovatieve ideeën die van concept tot implementatie gaan.
ResultaatRCR03Private investeringen in project (euro)
ResultaatRCR11Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die product- of procesinnovatie introduceren één jaar na eindigen project
ResultaatRCR13Gebruikers van nieuwe en verbeterde openbare digitale diensten, producten en processen één jaar na eindigen project
ResultaatRCO01Ondernemingen die een hoge digitale intensiteit bereiken één jaar na eindigen project
OutputRCO01Aantal micro-ondernemingen ondersteund door EFRO-project
OutputRCO01Aantal kleine ondernemingen ondersteund door EFRO-project
OutputRCO01Aantal middelgrote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
OutputRCO04Aantal grote ondernemingen ondersteund door EFRO-project
OutputRCO04Aantal micro-ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
OutputRCO04Aantal kleine ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
OutputRCO04Aantal middelgrote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project
OutputRCO04Aantal grote ondernemingen niet-financieel ondersteund door EFRO-project

 

 

Binnen welke termijn moet een project gerealiseerd zijn?  

De projectduur bedraagt in principe maximaal 3 jaar voor investeringsprojecten en maximaal 2 jaar voor werkingsprojecten. Investeringsprojecten zijn projecten die voor méér dan 50% uit investeringskosten bestaan. Projecten die onderhevig zijn aan de staatssteunregels mogen in geen geval starten vóór indiening in het EFRO E-loket. 
 


 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon