Vlaggen EU

Digitalisering - GTI Limburg

Wat is de oproep ‘Profiteren van de voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden’ en welke projecten verwachten we?

Binnen de oproep zijn we op zoek naar projecten die kunnen zorgen voor een versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden. 

We zijn daarbij specifiek op zoek naar projecten die voorzien in volgende acties: 

 • Het opzetten en ontwikkelen van Open Data en Innovatieplatformen waarbij digitale technieken worden aangewend om binnen een bepaald domein efficiënt data te gaan delen. 
 • Het demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën. Dit omvat het ter beschikking stellen van infrastructuur, hardware, software, tools en methodieken aan ondernemingen. Vlaamse bedrijven zullen zo de kans krijgen om te experimenteren met toepassingen in o.a. Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), blockchain technology en digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Daarnaast kan er ook aandacht zijn voor de flankerende aspecten van digitalisering binnen de onderneming, m.n. het afstemmen van de interne werkingsprocessen vóór de digitalisering (business alignment) en het uitwerken van het aangepast businessmodel voor nà de implementatie van de digitale technieken. Digitalisering moet immers gepaard gaan met een adequate businessstrategie. 
 • Het realiseren van digitaliseringsprocessen en het ontwikkelen van applicaties voor openbare besturen en (publieke) dienstverlening, bijvoorbeeld op basis van e-governement en smart city toepassingen (waaronder ook smart ports). Dit kan gerealiseerd worden door het faciliteren en implementeren van samenwerkingen volgens het quadruple helix model en het realiseren van concrete toepassingen die voortvloeien uit deze samenwerking. Deze oproep is niet gericht naar steden en gemeenten als promotor. Zij kunnen echter wel deel uitmaken van het projectpartnerschap.
  • Let wel, gelijktijdig met deze oproep loopt ook nog de oproep ‘City of Things’, die gericht is naar opschalingsprojecten rond smart city toepassingen. De modaliteiten van deze oproep zijn te raadplegen via www.efro.be 
 • Ontwikkelen van digitale toepassingen voor kmo’s

Voor Europese middelen geldt het additionaliteitsprincipe. Het is in die zin belangrijk dat de projectvoorstellen additioneel zijn aan reeds bestaande steunmaatregelen (European Digital Innovation Hubs (EDIH’s), Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Proeftuinen Industrie 4.0, COOCK,…).

Hoger omschreven acties moeten vooral gericht zijn op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie (zie lager) en de voorziene transities rond industrie, klimaat en circulaire economie. Deze domeinen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en hebben een groot groeipotentieel. Dit potentieel betekent eveneens dat grote technologische evoluties zullen plaats vinden waarbij ondersteuning van ondernemingen bij het implementeren van deze innovaties noodzakelijk zal zijn.

De prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie zijn de volgende: 

 • Duurzame chemie, 
 • Geavanceerde materialen; 
 • Slimme maakindustrie; 
 • Gezondheid; 
 • Gespecialiseerde logistiek; 
 • Agro food industrie, 
 • Elektronische systemen, Internet of Things, photonica, 
 • Energie; 
 • Cleantech; 
 • Blauwe economie; 

Raadpleeg de laatste versie van de Vlaamse Slimme Specialisatiestrategie

GTI Limburg

Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. 

De GTI Limburg resulteert uit de erkenning van de provincie Limburg als transitieregio. Om in te spelen op nieuwe uitdagingen, werd een geïntegreerde strategie (SALK turbo) uitgewerkt. Een nieuw, toekomstgericht actieplan om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen (www.salkturbo.be). 

De GTI Limburg behelst alle projecten op het grondgebied van de provincie Limburg. Projecten die passen binnen de SALKturbo-strategie genieten daarbij de voorkeur.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon