Vlaggen EU

Bevorderen Klimaatadaptatie

Hoeveel bedraagt de steun binnen de oproep 'Bevorderen klimaatadaptatie'?

Er is een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor de oproep ‘Bevorderen van klimaatadaptatie’’. 
Afhankelijk van het aantal steunwaardige projecten kan deze enveloppe eventueel nog opgetrokken worden. 

De EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. 

Met deze EFRO-oproep willen we de Vlaamse economie versterken. Om hiertoe bij te dragen wordt van potentiële projecten een maximale focus op economische valorisatie verwacht. 

Deze economische focus betekent dat jouw project mogelijk onder de staatssteunregels valt. Het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is dan het meest aangewezen om de maximaal toegelaten publieke steun te verantwoorden. 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

De AGVV is een zeer praktisch instrument om op een geoorloofde manier staatssteun te verlenen aan de ontwikkeling van jouw project. In de AGVV zijn allerlei steuncategorieën vrijgesteld. Het gaat om onderwerpen waaraan de Europese Commissie een groot belang toekent zoals innovatie, duurzaamheid en onderzoek en ontwikkeling. Hierna volgt een (niet limitatieve) selectie van de meest toepasselijke artikels uit de AGVV o.b.v. de inhoud van het Vlaamse EFRO-programma. 

Voorbeelden BD2 – Green Europe: 

  • deel 7 steun voor milieubescherming
  • Artikel 36 Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen

De-minimisverordening: 

Anders dan de AGVV heeft de-minimissteun geen betrekking op specifieke activiteiten. Op grond van de reguliere De-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot een bedrag van 200.000,00 euro steunen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon