Wijzigingen aan Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen tijdens de coronacrisis, kunnen ook voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 een minnelijk afbetalingsplan krijgen met een duur van maximaal 24 maanden. Deze wet van 14 maart 2021 werd gepubliceerd op 19 maart in het BS.
Gewijzigd op
De ministerraad keurde op 22 januari 2021 een voorontwerp van wet goed waardoor de werkgevers een minnelijk afbetalingsplan voor de bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 zullen kunnen aanvragen. In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zullen de bijdrageopslagen en/of verwijlinteresten niet aangerekend worden wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd. Meer info op de Administratieve instructies RSZ Minnelijk afbetalingsplan COVID-19 > Crisismaatregel COVID-19.
Gewijzigd op
Voor de eerste 2 kwartalen van 2020 kon dit worden aangevraagd voor moeilijkheden door corona. Dit werd verlengd voor kwartaal 3 en 4 in 2020 en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen. Zie de Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, gepubliceerd in het BS van 30 november 2020. 
Gewijzigd op
Op de ministerraad van 24 juli 2020 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd om de RSZ in staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties. Hierdoor worden de 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen van toepassing voor werkgevers die worden getroffen door de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uitgebreid tot het derde en vierde kwartaal 2020.
Gewijzigd op
Ook dit is een maatregel die door de Federale regering werd ingevoerd ter ondersteuning van werkgevers die economische hinder ondervinden door het coronavirus.  
Gewijzigd op