Vlaamse steunmaatregelen land-en tuinbouwsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 2 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen in de land-en tuinbouwssector
Voor wat
schade ingevolge coronacrisis
Subsidies & Waarborg
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen uitgewerkt door de Vlaamse Regering.  

De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Een overzicht kan je vinden op deze pagina.

Corona compensatiepremie

Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale overheid een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen binnenkort een forfaitaire Corona compensatiepremie van € 3.000 aanvragen. De compensatiepremie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep onder bepaalde voorwaarden.

De zelfstandigen in bijberoep, die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en die als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld zijn, komen in aanmerking voor een premie van € 1.500. Ook de bijberoepers, die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en die als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld zijn, én verplicht moesten sluiten door de opgelegde federale maatregelen komen voor deze premie in aanmerking. 

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-compensatiepremie en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-compensatiepremie.

Corona hinderpremie

Bedrijven die hun locatie deels verplicht moesten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten kunnen een Corona hinderpremie van € 4.000 aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Ondernemingen die vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgen voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie van € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. De online applicatie is beschikbaar sinds 27 maart 2020.  

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/corona-hinderpremie en in de Subsidiedatabank www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-hinderpremie.

VLIF-waarborgregeling Covid 19

Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met financiële problemen, kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal € 40.000 per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt  zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Meer informatie over deze waarborg kan je raadplegen op: VLIF-waarborgregeling Covid19.

Andere steunmogelijkheden

  • De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. 
  • Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.
  • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
  • Omdat de landbouwsector de komende dagen, weken en maanden op voldoende personeel kan rekenen werd aan de VDAB gevraagd om vacatures maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Werkzoekenden in kritieke sectoren worden prioritair gecontacteerd om zich kandidaat te stellen voor de vele openstaande vacatures.

Meer informatie kan je raadplegen op: lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/maatregelen-land-en-tuinbouw-door-coronacrisis.