Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 8 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
werkgevers
Voor wat
tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis
Subsidie
verhoogde RVA-uitkering voor de werknemers

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen nog gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid tot eind 2020. 

De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering. De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Daarnaast werd er een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure ingevoerd.

Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel volgende ondernemingen gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' tot 31 december 2020: 
1. De werkgevers waarbij gedurende het tweede kwartaal van 2020 ten minste 20% van alle arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht of economische redenen waren. 
2. De werkgevers die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de crisis. Deze lijst moet nog via een Koninklijk Besluit worden bepaald. In de pers verscheen ondertussen echter al een overzicht van deze sectoren. Je kan ze hier alvast raadplegen onder voorbehoud (link naar rubriek ondersteken). 
De Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) werd versoepeld voor de ondernemingen die vanaf 1 september niet meer van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)' gebruik kunnen maken. 

Wie komt in aanmerking

Werknemers

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

 • zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel hernieuwbaar);
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap).
Werkgevers

Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel volgende ondernemingen gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona' en dit tot 31 december 2020: 

 • De werkgevers waarbij gedurende het tweede kwartaal van 2020 ten minste 20% van alle arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht of economische redenen waren.( Het percentage van 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek economische oorzaken of tijdelijke werkloosheid overmacht corona moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).
 • De werkgevers die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de crisis. De minister maakte deze lijst zopas bekend. Het gaat om:
  • 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus)
  • 109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten)
  • 111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw) 
  • 126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen)
  • 139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 
  • 140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars (beperkt tot touringcars)
  • 140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's (beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden)
  • 140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens (beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen)
  • 149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen)
  • 200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus)
  • 209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid (beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen)
  • 215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf (beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten)
  • 226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen)
  • 227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector
  • 302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
  • 303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
  • 304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
  • 314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams)
  • 315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart (beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen)
  • 304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
  • 329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector
  • 333 Paritair Comité voor toeristische attracties
Komen niet in aanmerking
 • statutaire ambtenaren
 • studenten
 • Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Omvang steun

Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is, wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.

Te volgen procedure voor de werkgever

Welke procedure je moet volgen, is afhankelijk van de doelgroep waartoe je behoort:

 • Jouw werknemers behoren tot de paritaire comités nr. 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333: je kan voor deze werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Je moet daarvoor geen formaliteiten vervullen.
 • Je kan minstens 20% tijdelijke werkloosheid overmacht corona en economische oorzaken aantonen in het tweede kwartaal van 2020: dan moet je een formulier C106A-CORONA-HGO (waarvan rubriek III is ingevuld) indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van je onderneming. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, kan je voor al uw werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.
 • Jouw werknemers tot de paritaire comités nr. 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315: indien zij de specifieke activiteit uitoefenen vermeld in de lijst, kan je voor deze werknemers verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Je moet daarvoor zo snel mogelijk bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van jouw onderneming een formulier C106A-CORONA-HGO (waarvan rubriek II is ingevuld) indienen, met vermelding van de identificatiegegevens van deze werknemers.

Je moet het formulier C106A-CORONA-HGO via e-mail versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van jouw onderneming gevestigd is.

Het formulier moet worden ingediend per juridische entiteit. 

Voor het formulier zie www.rva.be > documentatie > formulieren).

Dit formulier C106A-CORONA-HGO moet je via e-mail versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van je onderneming gevestigd is.

Je zal in principe binnen de 2 weken na de verzending van het formulier C106A-CORONA-HGO een antwoord ontvangen van de RVA.

Indien je een positief antwoord ontvangt, kan je van 1 september 2020 tot 31 december 2020 (of beperkt tot de duur van de door de minister genomen beperkende maatregel indien je behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Verplichte mededeling aan de werknemer(s)

Werkgevers die personeel op tijdelijke werkloosheid zetten wegens overmacht moeten sinds 13 juli 2020 de betrokken werknemers vooraf in kennis stellen en informeren. 

De kennisgeving is verplicht telkens: 

 • een werknemer voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld;
 • een werknemer na een werkhervatting opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
 • het aantal werkloosheidsdagen van een werknemer wordt verhoogd.

Deze kennisgeving kan zowel individueel, of collectief (wanneer de schorsing wegens tijdelijke overmacht of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen).

De kennisgeving moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten:

 • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft (begin- en einddatum).
 • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt te werken.
 • de formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te krijgen van de RVA.

Deze informatie kan je terugvinden in het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020.

Vereenvoudigde formaliteiten voor de werknemer

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- werknemer- corona). 
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. 
 • De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand).

Zie ook Infoblad T2 Coronavirus – Werknemers.

Bijkomende vergoedingen voor werknemers met tijdelijke werkloosheid

Supplement RVA

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Meer informatie op Infoblad T2.

Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

De eenmalige vergoeding is een vast bedrag van € 202,68, gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven voor 1 maand voor water en energie (elektriciteit, gas, stookolie of andere energiebronnen).

Deze vergoeding wordt automatisch uitbetaald als de werknemer in het Vlaamse Gewest is gedomicilieerd en werkt. Andere werknemers die in het Vlaamse Gewest zijn tewerkgesteld moeten deze vergoeding zelf online aanvragen ten laatste op 17 november 2020.

Hier kan je meer informatie raadplegen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Voor kunstenaars, tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen

Er kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' worden aangevraagd wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Procedure

Voor deze tijdelijke medewerkers en kunstenaars moet een Dimona gebeuren door de organisator/werkgever en een DmfA worden ingediend, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht corona 'evenementen' eveneens met de indicatieve prestatiecode 77 moet worden aangegeven. Zie website van de RSZ.

Om deze kunstenaars en medewerkers in tijdelijke werkloosheid overmacht corona te zetten is ook nog een ASR scenario 5 noodzakelijk. Je kan hierover meer informatie terugvinden in de 'FAQ-lijst corona' op de website van de RVA  bij specifieke tewerkstellingssituaties (Ik had een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is. Kan ik tijdelijke werkloosheid vragen voor de dagen waarop ik effectief als loontrekkende zou tewerkgesteld zijn geweest?).