Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 30 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
werkgevers
Voor wat
tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis
Subsidie
verhoogde RVA-uitkering voor de werknemers

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling. De werknemers ontvangen een RVA-uitkering die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Daarnaast werd er een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure ingevoerd.

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 ook beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
1. Hierdoor kan vanaf die datum alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.
2. De werkgevers die zijn overgeschakeld naar de Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) door de vroegere beperkingen kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw deze 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' inroepen met de vereenvoudigde procedure. Dit geldt ook voor de specifieke motieven Tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind.
Meer informatie kan je vinden in het nieuwsbericht van de RVA - Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020.

Wie komt in aanmerking

Werknemers

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

 • zowel arbeiders als bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel hernieuwbaar);
 • werknemers die al waren ingezet voor een voorzien evenement dat pas achteraf werd geannuleerd na een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (zie Tijdelijke werkloosheid-Evenementen);
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap).
Werkgevers

Deze maatregel is van toepassing op alle werkgevers voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Deze maatregel kan zowel bij een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting) als een gedeeltelijke schorsing.

Komen niet in aanmerking
 • statutaire ambtenaren
 • studenten
 • Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enz.).

Omvang steun

Werknemers die ingevolge corona tijdelijk werkloos worden kunnen voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 een RVA-uitkering ontvangen die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

Op deze uitkering geldt een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%. 

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren. Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 geldt dit eveneens voor de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.

Te volgen procedure voor de werkgever

ASR scenario 5
 • Als werkgever moet je enkel een ASR scenario 5 indienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.
  • Deze aangifte moet elke maand gebeuren waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het einde van de maand. Je kan dit doen zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • Je duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeld je 5.4. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling (zie volgend punt).
 • Je hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.
 • Je hoeft geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. 

Deze aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

 Werkgevers die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hebben verstuurd

Heb je als werkgever reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurd omdat je niet meer onder de versoepelde procedure viel? Dan kan je zonder verdere formaliteiten overstappen naar deze regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden 'coronavirus'). Dat kan ook als sommige werknemers nog werken of als er nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Wil je als werkgever toch verder gebruik maken van de regeling Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (overgangsmaatregel) en in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid 'economische oorzaken' aangeeft (door de code ‘aard van de dag’ 5.1 te vermelden), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek …).

Hierdoor kan je de overgangsregeling 'Tijdelijke werkloosheid om economische redenen' ook verder toepassen.

Vereenvoudigde formaliteiten voor de werknemer

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- werknemer- corona). 
 • De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector.

Bijkomende vergoedingen werknemers

Supplement RVA

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Meer informatie op Infoblad T2.

Vakantiegeld 

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om het akkoord van de sociale partners uit te voeren waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Zie persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.

Supplement eindejaarspremie

De Federale Regering heeft op 6 november beslist dat de RVA een supplement op de eindejaarspremie zal uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van € 10 per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum € 150 bedragen. Zie persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.

Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19 

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis in de  periode 20 maart tot en met 17 juli 2020 kon van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur. De eenmalige vergoeding was een vast bedrag van € 202,68 gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven voor 1 maand voor water en energie (elektriciteit, gas, stookolie of andere energiebronnen).
Deze vergoeding werd automatisch uitbetaald als de werknemer in het Vlaamse Gewest is gedomicilieerd en werkt. Andere werknemers die in het Vlaamse Gewest zijn tewerkgesteld moesten deze vergoeding zelf online aanvragen ten laatste op 17 november 2020. Hier kan je meer informatie raadplegen.

Tijdelijke werkloosheid voor opvang kind

Werknemers die verlof moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, kunnen ook een beroep doen op dit stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Dit geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 voor tijdelijke sluitingen door een coronamaatregel van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer moet zijn werkgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren.

De werknemer moet een attest laten invullen door het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten. Dit attest bezorg je aan je werkgever.

Wordt uitgebreid

De Federale Regering heeft beslist om deze tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind nog uit te breiden naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.

Meer informatie 

Meer informatie kan je terugvinden in:

Specifieke motieven werkloosheid

Ook deze motieven kunnen aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

Hiervoor dient de werknemer dan bepaalde attesten (bijvoorbeeld het quarantaine attest) te bezorgen aan zijn werkgever. 

Tijdelijke werkloosheid - Evenementen

Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor evenementen die door de overheid werden geannuleerd. De werknemer of artiest kan een uitkering als tijdelijk werkloze ontvangen voor de dag(en) waarop hij in principe effectief zou hebben gewerkt met een arbeidsovereenkomst indien het evenement niet zou zijn afgelast of verboden.

Dit kan voor evenementen die normaal zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020. 
Ook voor de evenementen die normaal zouden plaatsgevonden hebben in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 was dit mogelijk.

Meer informatie

Je kan hierover meer informatie terugvinden in de 'FAQ Tijdelijke werkloosheid corona' in de rubriek Documentatie > FAQ bij specifieke tewerkstellingssituaties (Ik had een formele belofte van een arbeidsovereenkomst in het kader van een evenement dat geannuleerd is. Kan ik tijdelijke werkloosheid vragen voor de dagen waarop ik effectief als loontrekkende zou tewerkgesteld zijn geweest?).

Contact

Je kan over deze materie ook een 'FAQ Tijdelijke werkloosheid corona' raadplegen die frequent wordt geupdate. Je kan hem terugvinden onder de rubriek Documentatie > FAQ.

De fiscus publiceerde verschillende circulaires over dit thema op Fisconetplus: 

Hierin kan je meer informatie terugvinden over de belastbaarheid van deze vergoeding en of deze werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen in aanmerking komen voor een belastingvermindering.

Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon