Proeftuinen Droogte - steun voor waterbesparende samenwerkingsverbanden

Laatst gewijzigd op 24 apr 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
samenwerking van minstens 3 partijen
Voor wat
lokale circulaire waterprojecten in de strijd tegen droogte en waterschaarste
Subsidie
max. 75% steun (min. steun is € 50.000)

Wat houdt de maatregel in

Het subsidieprogramma proeftuinen droogte was een tijdelijk subsidieprogramma. Het programma ondersteunde innovatieve projecten waarbij minstens drie partijen samenwerkten en door uitwisseling van waterstromen een lokale (potentiële) waterschaarste milderen.

Deze oproep kaderde in de Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik.

De vierde oproep stond open van midden maart tot en met 30 mei 2022 voor het indienen van de beknopte projectvoorstellen voor de verplichte begeleidingsfase. De maatregel werd vervangen door de Oproep Circulair Water.

Wie komt in aanmerking

Er wordt steun toegekend aan samenwerkingsverbanden tussen minstens drie ondernemingen die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project.

Terwijl het samenwerkingsverband in vorige oproepen moest bestaan uit minstens drie private bedrijven, kunnen in de oproep van 2022 ook non-profit- en overheidsbedrijven als volwaardige partners aan het samenwerkingsverband deelnemen.

Wat komt in aanmerking

De doelstelling van het subsidieprogramma is het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het circulair watergebruik in gebieden met waterstress.

Om het risico op waterschaarste terug te dringen, zet het investeringsproject in op waterbesparende maatregelen, het inzetten van alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) terug te dringen.

Dit kan bijvoorbeeld door de watervraag te verlagen, het gebruik van hemelwater te maximaliseren, water lokaal te zuiveren en te hergebruiken, te zorgen voor de juiste waterkwaliteit voor elke toepassing, water lokaal opnieuw te infiltreren en zo weinig mogelijk af te voeren via de riolering.
Bij overtollig water dat niet hergebruikt kan worden, volgt het project het principe van bufferen, infiltreren en pas in laatste instantie afvoeren van water.

Omvang steun

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal € 50.000 en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting (exclusief btw).

Investeringswerken die via een regulier subsidiekanaal betoelaagd kunnen worden, kunnen niet gesubsidieerd worden via de proeftuinen droogte. Voor die (onderdelen van) projecten moet een beroep worden gedaan op de andere subsidiekanalen zoals VLIF-steun, ecologiepremie plus, Europese subsidie, provinciale subsidie … Enkel de surplus ten opzichte van de wettelijke verplichtingen kan in aanmerking komen voor subsidie.

Enkel investeringskosten komen in aanmerking voor subsidie (geen grondaankopen). Kosten voor omkaderende activiteiten (voorbereidende studies, projectcoördinatie, kosten voor communicatie en kennisdeling, ...) kunnen ingebracht worden tot maximaal 20% van het subsidiabel projectbudget.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de totale de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor transport en max. € 20.000 voor landbouw). Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

AGVV (GBER) en ABER

Grotere steunbedragen kunnen verkregen worden onder de milieusteunregels van de Europese algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV/GBER) of onder de Europese landbouw groepsvrijstellingsverordening (ABER). De steunpercentages liggen lager dan bij de Europese de-minimisregelgeving.

Aanvraagprocedure

De procedure voor het indienen van een projectvoorstel verloopt in twee fasen: een begeleidingsfase en een beoordelingsfase.
In de begeleidingsfase wordt op basis van een beknopt voorstel een eerste inschatting gemaakt van de slaagkansen van het project. De initiatiefnemer krijgt hier feedback over en beslist op basis van die feedback om al dan niet een definitieve aanvraag in te dienen. In het definitieve voorstel wordt rekening gehouden met de feedback uit het begeleidingsmoment. 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden via een jaarlijkse oproep.

De oproep 2022 stond open van midden maart tot en met 30 mei voor het indienen van projectvoorstellen (beknopte beschrijving) met het invulformulier via proeftuinendroogte@vmm.be voor de verplichte begeleidingsfase. 

Na selectie in de begeleidingsfase dienen de definitieve projectvoorstellen uiterlijk op 7 september 2022 om 12u ingediend te zijn voor de beoordelingsfase.

Het steunbudget voor de oproep 2022 is ongeveer € 4 miljoen. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling Integraal Waterbeleid
Adres

Dr. De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
België

Telefoon