Pilootproject voor geïntegreerd preventiebeleid burn-out

Laatst gewijzigd op 26 apr 2019 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
pilootprojecten ter preventie van burn-outs
Subsidies (via oproep)
van € 10.000 tot € 300.000

Wat houdt de maatregel in

Actoren, zoals o.m. overheden en ondernemingen, die actief zijn in preventie en behandeling van burn-outs, kunnen van de FOD Sociale Zekerheid subsidies ontvangen voor de uitwerking van pilootprojecten.

Werkgevers kunnen zelf een project indienen of zich aansluiten of doorverwijzen naar reeds bestaande initiatieven tegen gunstige voorwaarden.

Aanvragen konden ingediend worden tot uiterlijk 21 september 2018. Een overzicht van de goedgekeurde projecten kan je terugvinden op socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out.

Wie komt in aanmerking

De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz. 

De ingediende projecten kunnen individueel of transversaal zijn, d.w.z. projecten waaraan meerdere organisaties meewerken. 

Deze oproep staat enkel open voor stakeholders en actoren die in België gevestigd zijn.

Wat komt in aanmerking

Er wordt gezocht naar duurzame projecten die complementair zijn met reeds bestaande initiatieven en reproduceerbaar zijn naar andere actoren na de uitvoering van het pilootproject. Ook moeten projecten coherent zijn met de doelstellingen en acties uit het actieplan voor het geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

Een volledig overzicht van de criteria en de in te vullen documenten zijn beschikbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid

Deze pilootprojecten zullen een aanvulling zijn bij de andere projecten die momenteel worden uitgevoerd door verschillende instellingen.

Omvang steun

De pilootprojecten hebben een budget van minimum € 10.000 en maximum € 300.000.

Omdat de focus van het preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen op integratie en coördinatie ligt, wordt 90% van het budget voorzien voor transversale projecten. 

Aanvraagprocedure

Aanvragen konden ingediend worden tot uiterlijk 21 september 2018. Een selectiecommissie zal voor half november alle ingediende projecten beoordelen. 
 

Projecten rond burn-out preventie 

Er werden 12 projecten geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze zullen één jaar lopen en kunnen rekenen op een  subsidie van € 10.000 tot € 300.000. Een overzicht kan je terugvinden op socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out.

En overzicht van andere pilootprojecten kan je hieronder terugvinden.

Pilootproject Fedris: individuele begeleiding voor een werknemer

Het project van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) richt zich tot werknemers die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden. Het begeleidingstraject heeft als doel deze werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

De behandelende arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten zal een aanvraag tot bevestiging van de diagnose indienen bij Fedris. Vervolgens kan de werknemer instappen in het individueel begeleidingstraject. Fedris draagt hierbij de (geplafonneerde) kosten. 

Het traject staat momenteel echter enkel open voor werknemers die werken in een bank, een financiële instelling (behalve pensioenfonds en verzekeringen), een ziekenhuis of een woonzorgcentrum.

Er is geen deadline voorzien voor de werknemers om zich kandidaat te stellen. Het project start in november 2018 en loopt over 3 jaar. zie fedris.be/nl/pilootproject-burn-out.

Pilootproject NAR: subsidie van € 8.000 voor werkgevers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) roept werkgevers op om projecten in te dienen die voorkomen dat werknemers te kampen krijgen met psychosociale risico’s in het algemeen en burn-out in het bijzonder. Werkgevers kunnen een subsidie bekomen van maximaal € 8.000. Men moet zich wel laten ondersteunen door een projectbegeleider of een begeleidende organisatie.

Het project staat open voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de risicogroepen. De voorwaarden van het project werden echter nog niet definitief vastgelegd in een koninklijk besluit.

De subsidieaanvragen konden uiterlijk tot 15 september 2018, via elektronische weg worden ingediend door de ondernemingen door gebruik te maken van het formulier op de website van de NAR: zie www.nar.be/Dossier-NL-burnout.htm.

Andere pilootprojecten in de stijgers

Ook andere instellingen en organisaties zijn bezig met de uitwerking van projecten zoals MöbiusRIZIV en de FOD WASO. Deze projecten zijn evenwel nog niet actief. Meer informatie hierover kan u terugvinden in de handleiding (zie p.23 e.v.).

Contact

Adres

Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België