Notionele interestaftrek

Laatst gewijzigd op 11 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
vennootschappen
Voor wat
stimulans om te investeren in eigen vermogen
Belastingvrijstelling
van 0,092% van het gecorrigeerd eigen vermogen (aj 2020) verhoogd tot 0,408% voor kleine vennootschappen

Wat houdt de maatregel in

De notionele interestaftrek (NIA) of “aftrek voor risicokapitaal” houdt in dat kmo's en grote ondernemingen sinds het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) een bepaald percentage van het eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst.

Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen. In het geval van leningen, is de betaalde rente namelijk aftrekbaar van de belastbare basis, terwijl vergoedingen in de vorm van dividenduitkeringen voor financiering met eigen vermogen dat niet zijn.

Wie komt in aanmerking

De NIA geldt zowel voor kleine, middelgrote als voor grote vennootschappen.

Indien de onderneming echter een vrijgestelde investeringsreserve heeft aangelegd in een bepaald belastbaar tijdperk, dan kan de notionele interestaftrek niet worden toegepast in dat tijdperk, en ook niet in de twee daaropvolgende belastbare tijdperken.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

De notionele interestaftrek wordt toegekend op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamde incrementeel eigen vermogen. Dat is een vijfde van het positief verschil tussen het risicokapitaal van het belastbaar tijdperk en het risicokapitaal van het vijfde voorgaande belastbaar tijdperk.

Fiscaal voordeel

Aftrekbaar percentage

Het aftrekbare percentage bedraagt - 0,092% voor het aanslagjaar 2021 (- 0,160% voor het aanslagjaar 2022). Voor kleine vennootschappen wordt het tarief met 0,5% verhoogd tot 0,408% voor het aanslagjaar 2021 (0,340% voor het aanslagjaar 2022).

Indien de belastbare winst ontoereikend is (om de notionele interestaftrek te dragen) kon voorheen het niet-gecompenseerde bedrag naar de volgende zeven jaren (belastbare tijdperken) worden overgedragen. Deze mogelijkheid is echter afgeschaft vanaf aanslagjaar 2013.

Overgangsregeling: voor bedragen die nog niet konden worden in mindering gebracht van de winst van een belastbaar tijdperk afgesloten op ten laatste 30 december 2012, is er nog overdracht mogelijk naar volgende jaren onder bepaalde voorwaarden:

 • aftrek per jaar beperkt tot 60% van de restwinst (dit is de winst die overblijft na de investeringsaftrek en de aftrek van andere vrijgestelde inkomsten);
 • overdracht resterende 40% naar volgende jaren;
 • beperking geldt niet voor eerste schijf van € 1 miljoen belastbare basis.
Definitie kleine vennootschap

Kleine vennootschappen (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
 • jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
 • balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

   Aanvraagprocedure

   Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting moet de onderneming een formulier 275 C voegen. Het formulier kan gehaald worden van de website www.myminfin.be

   Opgelet! Kleine vennootschappen die kiezen voor de toepassing van de "gewone" investeringsaftrek, hebben voor datzelfde boekjaar geen recht op de notionele interestaftrek.

   Blijf op de hoogte

   Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.