Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen COVID-19

Laatst gewijzigd op 31 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden ingevolge coronavirus
Minnelijke afbetalingstermijnen
eerste en tweede kwartaal 2020

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Op de ministerraad van 24 juli 2020 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd om de RSZ in staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties. Hierdoor worden de 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen van toepassing voor werkgevers die worden getroffen door de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uitgebreid tot het derde en vierde kwartaal 2020.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Omvang steun

Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal 2020, de afrekening van het vakantiegeld 2019 en het tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden 'problemen door het coronavirus' wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Naast deze maatregel specifiek gericht naar de coronacrisis bestaat er ook het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties van laattijdigheid.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal secretariaat of bij de 'Dienst Minnelijke invordering RSZ'. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 11.30 uur of na afspraak op onderstaand telefoonnummer.

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon