Loonbonus: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Laatst gewijzigd op 20 dec 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
toekennen van een financiële bonus aan het personeel bij het behalen van vastgelegde collectieve doelstellingen
(Para)fiscale voordelen
gunstige fiscale en parafiscale behandeling

Wat houdt de maatregel in

Een werkgever kan aan alle of een deel van zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald.
De bonussen, die niet-recurrent zijn, genieten een gunstige fiscale en parafiscale behandeling.

Wie komt in aanmerking

Alle bedrijven uit de privé-sector (industrie, diensten, handel, landbouw, vrije beroepen, non-profit, vzw’s, enz....) ongeacht het aantal werknemers kunnen van dit systeem gebruik maken voor de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf met een arbeidscontract, leercontract, stagecontract of beroepsopleidingsovereenkomst.

Zelfstandigen (consultants) of bedrijfsmandatarissen (zaakvoerders, bestuurders,...) worden dus uitgesloten.

Wat komt in aanmerking

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Voorwaarden:

  • financiële of niet-financiële doelstelling. Enkele voorbeelden: verhoging omzet, kostenverlaging, toename winstmarge bij productie, hogere klanttevredenheid, betere milieuprestatie, behalen van ISO-norm, ...;
  • objectief meetbaar gedurende referentieperiode van minimum 3 maanden;
  • slechts eenmalig ingevoerd (niet-recurrent);
  • behalen van de doelstelling op moment van vastleggen nog onzeker;
  • niet ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel;
  • volgende doelstellingen worden uitgesloten of zijn onderworpen aan voorwaarden: stijging van aandelenkoers op de beurs, vermindering van arbeidsongevallen, vermindering van aantal afwezigheidsdagen.

Voordelen

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.558 bruto in 2022 (= € 3.094 netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 3.094 netto in 2022, per kalenderjaar en per werknemer.

Aanvraagprocedure

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging moeten dit stelsel via een CAO invoeren die wordt neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Deze CAO moet worden opgesteld overeenkomstig een verplicht modelformulier dat je kan terugvinden op www.werk.belgie.be/bonusplannen > Welk model moet ik gebruiken?.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

Deze werkgevers kunnen kiezen tussen de invoering van de niet-recurrente voordelen via ofwel een CAO ofwel via een toetredingsakte.

Gebeurt dit via een toetredingsakte dan kan dit bij voorkeur online ingediend worden via het verplicht model van toetredingsakte via www.bonusplannen.be.

Er kan in dit geval ook voor gekozen om het bonusplan:

  • op papier in te voeren indien deze cao ondertekend wordt door een vakbondssecretaris van een representatieve werknemersorganisatie;
  • op papier in te voeren via het verplicht model van toetredingsakte.

Deze verplichte modelformulieren kan je terugvinden op www.werk.belgie.be/bonusplannen > Welk model moet ik gebruiken?.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Adres

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
België

Telefoon