Innovatiepremie

Laatst gewijzigd op 25 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
stimulering van werknemers die een innovatie voorstellen voor de onderneming
Premie
vrijstelling van personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen- aftrekbaar in de vennootschapsbelasting

Wat houdt de maatregel in

Via de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding toekennen aan een werknemer die innovatie voorstelt met een reële waardetoevoeging voor het bedrijf. Deze financiële vergoeding wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en is niet belastbaar als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Deze premie werd verlengd voor de periode 2023-2024 door de Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2023 (BS 5 september 2023). Dit betekent dat er voor het werkingsjaar 2023 nog dossiers kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2024. Dossiers voor het werkingsjaar 2024 kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2025.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot werknemers van elke onderneming, die onderworpen is aan de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Wat komt in aanmerking

Om voor de premie in aanmerking te komen moet het idee aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de nieuwigheid moet een daadwerkelijke meerwaarde betekenen met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent;
  • de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent werd gericht;
  • de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of er moeten interne onderrichtingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming;

De premie zelf moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de premie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verschuldigd loon, premie of voordeel in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.
  • de premie mag enkel toegekend worden aan werknemers die via een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever die de premie toekent.
  • de totale som van de gedurende één kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 1% van het geheel van de loonmassa van de onderneming;
  • de premie is van toepassing op maximaal 10% van het aantal werknemers voor ondernemingen met meer dan 30 personen (hoogstens 3 voor bedrijven met minder dan 30 werknemers);
  • per innovatie mogen niet meer dan 10 werknemers de premie genieten;
  • het bedrag van de premies uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon.

Omvang steun

De aan de werknemers betaalde of toegekende eenmalige innovatiepremies worden vrijgesteld van de personenbelasting of de belasting der niet-inwoners en van de sociale zekerheidsbijdragen voor zover aan alle voorwaarden voldaan is. Voor werkgevers zijn deze premies aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Aanvraagprocedure

Wens je een beroep te doen op dit systeem van innovatiepremie, dan moeten criteria, procedures, en de identificatie van het project waarop de premie betrekking heeft, bekend gemaakt worden binnen de onderneming en aan de minister van Economie meegedeeld worden.

Er moet ook een mededeling aan de RSZ gebeuren van de bedragen en de namen van de begunstigden van deze premie in de maand volgend op de toekenning van de premie.

De communicatie van de gegevens aan de dienst Concurrentievermogen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en energie moet gebeuren via formulieren, die beschikbaar zijn via de website.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.