Investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen - Call recyclagehub

Laatst gewijzigd op 24 apr 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
investeringen in innovatieve technologieën om de materiaalkringlopen te sluiten
Subsidie (via oproep)
van 35% van de kosten (plafond: € 3 miljoen)

Bekijk ook de rubriek Circulaire economie en het dossier op de VLAIO website.

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die wilden investeren in innovatieve technologieën om de materiaalkringlopen te sluiten, konden via deze call steun van Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) genieten voor recyclageprojecten die afvalstoffen omzetten in grondstoffen. De toegekende steun bedroeg maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie versus een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. Het doel van de steun is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en zo mee te helpen aan de realisatie van een circulaire economie. De steun kadert in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ dat ernaar streeft om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie. 

De steun is gericht op recyclageprojecten die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende steun, zoals milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

OVAM lanceerde hiervoor twee calls: één in 2021 en één in 2022.

De call 2022 recyclagehub stond open van 30 mei tot en met 22 augustus 2022 (17uur).

 

Wie komt in aanmerking

In aanmerking komen zowel kmo's als grote ondernemingen die investeren in nieuwe recyclage activiteiten in het Vlaamse Gewest. Eenmanszaken zijn uitgesloten. 

Ondernemingen in moeilijkheden worden eveneens uitgesloten van steun.

Meer informatie op deze pagina Tweede call - wanneer > Voor wie?.

Wat komt in aanmerking

De investeringen in volgende milieu-investeringen komen in aanmerking:

 • de verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval bestemd is voor storten
 • de recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen bestemd zijn voor verwijdering of een hoogwaardige recyclage mogelijk is
 • nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken

De steun kan enkel worden toegekend voor de recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval.

De milieu-investeringen voldoen aan volgende voorwaarden volgens de GBER EU-steunverordening:

 • ze overtreffen de Europese normen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden of ze bereiken milieuvoordelen waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd
 • de milieu-investeringen zijn technisch en economisch haalbaar, zoals blijkt uit de aanvraag
 • de milieu-investeringen overtreffen de stand van de techniek die in de sector van toepassing is

De milieu-investeringen kunnen ook uitgevoerd worden door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in één van de volgende gevallen:

 • de patrimoniumvennnootschap participeert voor ten minste 25% in de steunaanvragende onderneming
 • de steunaanvragende onderneming participeert voor ten minste 25% in de patrimoniumvennootschap
 • een natuurlijke persoon of rechtspersoon participeert voor ten minste 25% in beide vennootschappen. De patrimoniumvennootschap, vermeld in het eerste lid, stelt de milieu-investeringen gedurende vijf jaar ter beschikking van de steunaanvragende onderneming. 
UiItgesloten

De volgende milieu-investeringen komen niet voor steun in aanmerking:

 • de milieu-investeringen die vroeger geactiveerd zijn en opgenomen zijn in de afschrijvingstabel, en die verworven worden van:
  • een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert
  • een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming
  • een verwante patrimoniumvennootschap
 • de milieu-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming
 • de milieu-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom
 • de milieu-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden
 • de milieu-investeringen voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum als vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, of een doorgangsgebouw als vermeld in artikel 1, 2°, van het voormelde besluit
 • de milieu-investeringen die in een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven

Omvang steun

De steun wordt toegekend als een investeringssubsidie en toegewezen via een call. 

De steun bedraagt maximaal 35% van de in aanmerking komende kosten. De minimum in aanmerking komende investeringskosten bedragen € 500.000.

Het totale bedrag aan toegekende steun aan een onderneming bedraagt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen maximaal € 3.000.000 over een periode van drie jaar.

De subsidie wordt berekend als een percentage van de bijkomende investeringskosten (exclusief btw) die nodig zijn om een investering uit te voeren die tot betere of efficiëntere recyclageactiviteiten leidt, vergeleken met een conventioneel proces van hergebruik en recycling met dezelfde capaciteit dat zonder de steun zou zijn uitgewerkt.

In totaal zal er vanuit de relancemiddelen € 30 miljoen ter beschikking worden gesteld voor de financiering van deze steun.    

Cumulatie

Deze steun kan niet worden gecumuleerd met de Strategische ecologiesteun. Cofinanciering is wel mogelijk als het project als strategisch belangrijk voor Vlaanderen wordt beoordeeld en binnen de grenzen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient via de website van OVAM te gebeuren waar de werkwijze en formulieren te vinden zijn.

De call 2021 stond open van 25 oktober tot en met 10 december 2021.

De call 2022 stond open van 30 mei tot en met 22 augustus 2022 (17 uur).

Evaluatieprocedure

Ingediende steunaanvragen worden beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid. 

De ontvankelijke steunaanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • de impact van de milieu-investering op basis van volgende subcriteria:
  • de impact op de mate van recyclage en/of de verhoogde inzet van de recyclaten
  • de impact op de circulaire economie
  • de milieu-impact
 • de maturiteit van de milieu-investering op basis van volgende subcriteria
  • organisatie en planning van het project
  • start van de operaties
  • technologische maturiteit
  • implementatie maturiteit
 • de kwaliteit van de milieu-investering op basis van volgende subcriteria:
  • de kwaliteit van de innovatie
  • de kwaliteit van de strategie
  • de kwaliteit van het operationele plan
  • de kwaliteit van het financiële plan
  • de kwaliteit van de organisatie
 • de graad van relevantie van de milieu-investering op basis van volgende subcriteria:
  • het hefboomeffect van de steun op het project
  • de bijdrage aan het Vlaamse beleid en aan de recyclageketens
  • de bijdrage aan de Vlaamse economie en maatschappij

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

Telefoon