Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 23 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van oudere werknemers (minstens 55 j.)
RSZ-korting
van € 600 tot € 1500 per kwartaal ( duur varieert in functie van doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze nieuwe doelgroepvermindering kent vanaf 1 juli 2016 een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.

Deze nieuwe doelgroepvermindering kadert in het Vlaams doelgroepenbeleid dat vanaf 1 juli 2016 startte in het Vlaams Gewest. Deze maatregel vervangt de oude Doelgroepvermindering oudere werknemers die is gestopt op 1 juli 2016.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De werkgever moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsel van de sociale zekerheid. (dit zijn de werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit).

Werknemers

Zowel de zittende oudere werknemers als de niet-werkende werkzoekende ouderen moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
  • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering. Grosso modo gaat het om “gewone” werknemers (arbeiders en bedienden) bij ondernemingen uit de private profitsector;
  • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt;
  • het refertekwartaalloon van deze werknemer mag niet hoger zijn dan € 13.400. Dit is het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever in de loop van een kwartaal aan de oudere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft. Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende weer wel.

Daarnaast geldt voor de niet-werkende werkzoekende dat hij pas aangeworven mag zijn na 30 juni 2016 en vóór de indienstneming ingeschreven moet zijn bij de VDAB. Hij mag in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet tewerkgesteld zijn geweest bij dezelfde werkgever.

Omvang steun

Zittende oudere werknemers

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag per kwartaal   

55 jaar - 59 jaar € 600
Vanaf 60 jaar € 1.150
Niet-werkende werkzoekende ouderen

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag per kwartaal (max. 8 kwartalen)*

55 jaar - 59 jaar € 1.150
Vanaf 60 jaar tot wettelijke pensioenleeftijd € 1.500

*Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor "zittende oudere werknemers" vragen.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Als een werknemer in dienst is met een arbeidsovereenkomst voor minder dan een halftijdse tewerkstelling en in een bepaald kwartaal minder dan 27,5% van een normale voltijdse prestatie werkt, dan kan de vermindering niet gevraagd worden voor dat kwartaal. Op deze regel bestaan uitzonderingen.

Aanvraagprocedure

Zittende oudere werknemers

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6320).

Niet-werkende werkzoekende ouderen

De niet-werkende werkzoekende moet vóór indienstneming ingeschreven zijn bij VDAB. Hij moet dus een loopbaanportfolio bij VDAB hebben (www.vdab.be/mijnloopbaan). De nieuwe werkgever moet van hem een inschrijvingsbewijs ontvangen dat aantoont dat hij niet-werkend werkzoekende is ( zie loopbaanportfolio onder “Nieuwste berichten”).

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6321).

Cumulatie

Deze doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon