Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 25 apr 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van oudere werknemers (minstens 55 j.)
RSZ-korting
van € 600 tot een volledige vrijstelling per kwartaal (duur varieert in functie van doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.

Deze doelgroepvermindering werd gewijzigd sinds 1 januari 2019: 1. Voor de categorie 'niet-werkende werkzoekende ouderen' geldt voortaan een volledige vrijstelling gedurende maximaal 8 kwartalen. 2. Voor de categorie 'zittende oudere werknemers van meer dan 60 jaar' werd de vermindering verhoogd tot max. € 1.500 per kwartaal. 3. Ook het loonplafond per kwartaal werd verhoogd tot € 13.945, met bepaalde uitzonderingen: voor kwartaal 4 (het kwartaal waarin de eindejaarstoelage wordt uitbetaald) bedraagt het plafond € 18.545. Voor uitzendkrachten geldt deze verhoging in kwartaal 1 (vanaf 2020).

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De werkgever moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid (dit zijn de werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit).

Ook uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze maatregel voor hun uitzendkrachten. 

Werknemer

Zowel de zittende oudere werknemers als de niet-werkende werkzoekende ouderen moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
 • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering. Grosso modo gaat het om “gewone” werknemers (arbeiders en bedienden) bij ondernemingen uit de private profitsector;
 • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt;
 • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan  € 13.945. Hierop gelden volgende uitzonderingen:
  • voor kwartaal 4 van elk jaar mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan € 18.545;
  • voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor kwartaal 1 (vanaf 2020) van elk jaar € 18.545;
 • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (vb. ziekte of verlofstelsels of wanneer ze vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties tijdens de opzegperiode).

Daarnaast geldt voor de niet-werkende werkzoekende dat hij:

 • pas aangeworven mag zijn na 30 juni 2016;
 • minstens 1 werkdag voor de maand van indiensttreding geregistreerd mag zijn als niet-werkende werkzoekende in "Mijn Loopbaan" bij VDAB. Een niet- werkende werkzoekende is dus een werkzoekende die geregistreerd is bij VDAB als werkzoekende voor tenminste 1 dag. Hij hoeft niet uitkeringsgerechtigd te zijn. Een volledige definitie kan je terugvinden op www.werk.be/faq-categorie/doelgroepverminderingen (klik vervolgens bij de N op 'Niet-werkende werkzoekende doelgroep ouderen');
 • in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet mag tewerkgesteld zijn geweest bij dezelfde werkgever. 

Omvang steun

Zittende oudere werknemers

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag per kwartaal   

55 jaar - 59 jaar € 600
Vanaf 60 jaar € 1.500
Niet-werkende werkzoekende ouderen

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Gedurende  8 kwartalen*

55 jaar tot wettelijke pensioenleeftijd volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

*Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor "zittende oudere werknemers" vragen.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Als een werknemer in dienst is met een arbeidsovereenkomst voor minder dan een halftijdse tewerkstelling en in een bepaald kwartaal minder dan 27,5% van een normale voltijdse prestatie werkt, dan kan de vermindering niet gevraagd worden voor dat kwartaal. Op deze regel bestaan uitzonderingen.

Aanvraagprocedure

Zittende oudere werknemers

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6320). 
Vanaf het eerste kwartaal 2018 dient de werkgever in elke kwartaalaangifte bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werkne­mers te bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties zijn geleverd. 

Niet-werkende werkzoekende ouderen

De niet-werkende werkzoekende moet vóór indienstneming ingeschreven zijn bij VDAB. Hij moet dus een loopbaanportfolio bij VDAB hebben (www.vdab.be/mijnloopbaan). De nieuwe werkgever moet van hem een inschrijvingsbewijs ontvangen dat aantoont dat hij niet-werkend werkzoekende is (zie loopbaanportfolio onder “Nieuwste berichten”).

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6321).

Cumulatie

Deze doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon