Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 23 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van oudere werknemers (minstens 55 j.)
RSZ-korting
van € 600 tot een volledige vrijstelling per kwartaal (duur varieert in functie van doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.

Op 1 januari 2020 werd de leeftijd opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Er gelden wel overgangsbepalingen: Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een niet-werkende werkzoekende of een zittende werknemer blijft deze vermindering behouden. Werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar bereiken, blijven in aanmerking komen voor het voordeel van 'zittende oudere' zoals voorheen. Dit tot de laatste dag van het kwartaal vóór het kwartaal waarin ze 58 jaar worden. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De werkgever moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid (dit zijn de werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit).

Ook uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze maatregel voor hun uitzendkrachten. 

Werknemer

Zowel de zittende oudere werknemers als de niet-werkende werkzoekende ouderen moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minimaal 58 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
 • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt;
 • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan  € 13.945. Hierop gelden volgende uitzonderingen:
  • voor kwartaal 4 van elk jaar mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan € 18.545;
  • voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor kwartaal 1 (vanaf 2020) van elk jaar € 18.545;
 • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is (bijvoorbeeld wegens ziekte of verlof).

Daarnaast geldt voor de niet-werkende werkzoekende dat hij:

 • pas aangeworven mag zijn na 30 juni 2016;
 • minstens 1 werkdag voor de maand van indiensttreding geregistreerd mag zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Een niet-werkende werkzoekende is dus een werkzoekende die geregistreerd is bij VDAB als werkzoekende voor tenminste 1 dag. Hij hoeft niet uitkeringsgerechtigd te zijn; 
 • in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet mag tewerkgesteld zijn geweest bij dezelfde werkgever. 

Omvang steun

Zittende oudere werknemers

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag per kwartaal   

58 jaar - 59 jaar € 600
Vanaf 60 jaar € 1.500

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Oudere niet-werkende werkzoekenden

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Gedurende  8 kwartalen*

58 jaar tot wettelijke pensioenleeftijd volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

*Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor "zittende oudere werknemers" vragen.

Aanvraagprocedure

Zittende oudere werknemers

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6320). 
Vanaf het eerste kwartaal 2018 dient de werkgever in elke kwartaalaangifte bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werkne­mers te bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties zijn geleverd. 

Oudere niet-werkende werkzoekenden 

De niet-werkende werkzoekende moet vóór indienstneming ingeschreven zijn bij VDAB. Hij moet dus een loopbaanportfolio bij VDAB hebben (www.vdab.be/mijnloopbaan). De nieuwe werkgever moet van hem een inschrijvingsbewijs ontvangen dat aantoont dat hij niet-werkend werkzoekende is (zie loopbaanportfolio onder “Nieuwste berichten”).

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6321).

Cumulatie

Deze doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Contact

Afdeling / Dienst
Doelgroepverminderingen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon