Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 4 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van oudere werknemers (minstens 58 j.)
RSZ-korting
van € 600 tot een volledige vrijstelling per kwartaal (duur varieert in functie van doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 58 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkende oudere werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden. Enkel werkgevers uit de privésector (niet de socialprofitsector) komen in aanmerking.

De doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+) wordt stopgezet (beslissing van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2023). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijf je de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Oudere werkende werknemers

De Vlaamse Regering keurde op 14 januari 2022 enkele wijzigingen goed voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Informatie over de overgangsmaatregelen kan je raadplegen op deze pagina Overgangsmaatregelen doelgroepvermindering oudere werkende werknemers.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De werkgever moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid (dit zijn de werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit): het gaat enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering. Onder deze categorie vallen:  

 • werkgevers in de private commerciële sector
 • werkgevers die ressorten onder PC 318 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp)
 • werkgevers die ressorteren onder PC 330.03 (tandprothese).

Ook uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze maatregel voor hun uitzendkrachten. 

Werknemer

De zittende of werkende werknemer moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minimaal 61 jaar in 2024. Aan deze voorwaarde moet worden voldaan op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
 • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt; 
 • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan € 13.945. Hierop gelden volgende uitzonderingen:
  • voor kwartaal 4 van elk jaar mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan € 18.545;
  • voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor kwartaal 1 van elk jaar € 18.545;
 • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is (bijvoorbeeld wegens ziekte of verlof).
Omvang steun
Leeftijd op de laatste dag van het kwartaalBedrag per kwartaal   
Jonger dan 62 jaar€ 600
Vanaf 62 jaar€ 1.500

De doelgroepvermindering geldt zolang de oudere werknemer in dienst is.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA-aangifte (verminderingscode: 6320).

Cumulaties

Deze doelgroepvermindering kan gecombineerd worden met:

 • Individueel maatwerk voor werknemers;
 • de structurele vermindering (samen kan dit nooit méér bedragen dan de socialezekerheidsbijdrage die je zou moeten betalen).

Deze vermindering kan niet worden gecombineerd met de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

Oudere niet-werkende werkzoekenden

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De werkgever moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid (dit zijn de werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit): het gaat enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering. Onder deze categorie vallen:  

 • werkgevers in de private commerciële sector
 • werkgevers die ressorten onder PC 318 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp)
 • werkgevers die ressorteren onder PC 330.03 (tandprothese).

Ook uitzendbureaus kunnen gebruik maken van deze maatregel voor hun uitzendkrachten. 

Werknemer

De nieuwe werknemer moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minimaal 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de doelgroepvermindering aanvraagt;
 • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt; 
 • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is (bijvoorbeeld wegens ziekte of verlof).
 • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan € 13.945. Hierop gelden volgende uitzonderingen:
  • voor kwartaal 4 van elk jaar mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan € 18.545;
  • voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor kwartaal 1 van elk jaar € 18.545;
 • was voor indiensttreding minstens 1 werkdag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Een niet-werkende werkzoekende is dus een werkzoekende die geregistreerd is bij VDAB als werkzoekende voor tenminste 1 dag. Hij hoeft niet uitkeringsgerechtigd te zijn; 
 • in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet mag tewerkgesteld zijn geweest bij dezelfde werkgever. 
Omvang steun
Leeftijd op de laatste dag van het kwartaalGedurende  8 kwartalen*
58 jaar tot wettelijke pensioenleeftijdvolledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

*Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor "werkende oudere werknemers" vragen.

De doelgroepvermindering geldt zolang de oudere werknemer in dienst is.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanvragen op de tewerkstellingslijn in de DmfA -aangifte (verminderingscode: 6321).

Cumulaties

Deze doelgroepvermindering kan gecombineerd worden met:

 • Individueel maatwerk voor werknemers;
 • de structurele vermindering (samen kan dit nooit méér bedragen dan de socialezekerheidsbijdrage die je zou moeten betalen).

Combinatie is niet mogelijk met:

 • de doelgroepvermindering voor eerste werknemers;
 • een pensioen
Overgangsregeling vanaf 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+) wordt stopgezet (beslissing van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2023). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijf je de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Doelgroepverminderingen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon