Doelgroepvermindering jonge werknemers

Laatst gewijzigd op 17 nov 2017 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kende een vermindering van de werkgeversbijdragen toe bij de aanwerving van middengeschoolden, laaggeschoolden en erg laaggeschoolde jongeren. Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming.

Sinds 1 juli 2016 werd deze doelgroepvermindering vervangen door een nieuwe doelgroepvermindering Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen die kadert in het Vlaams doelgroepenbeleid dat vanaf 1 juli 2016 startte in het Vlaams Gewest. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2016 werkgevers die een jongere van minder dan 19 jaar (luik 1), een middengeschoolde jongere, een laaggeschoolde jongere en/of een erg laaggeschoolde jongere (of gelijkgestelde laaggeschoolde) (luik 2) aanwerven in een onderneming of vestiging die in het Vlaams Gewest ligt, geen gebruik meer kunnen maken van deze “oude” vermindering. De werkgever kan dan wel overschakelen naar de nieuwe Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen, gesteld dat de betrokken jongere aan alle voorwaarden voldoet.

Werkgevers die vóór 1 juli 2016 een van deze jonge werknemers in dienst namen, behouden de “oude” vermindering tot het 4de kwartaal 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van de vermindering in sommige gevallen ingekort wordt).

Na afloop van de “oude” vermindering kan de werkgever voor dezelfde jonge werknemer uit categorie "jongere van minder dan 19 jaar (luik 1)"  vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, overstappen naar de nieuwe vermindering voor laag- of middengeschoolde jongeren ook al is het geen nieuwe indiensttreding. Dat kan uiteraard enkel als de jongere aan de voorwaarden voor deze vermindering voldoet.
Voor de andere categorieën kan de werkgever niet overstappen naar de nieuwe vermindering want deze geldt namelijk enkel voor nieuwe indiensttredingen.

Contact

Voor meer inlichtingen kan u best contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie die zal instaan voor de nieuwe doelgroepverminderingen.

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België