Overslaan en naar de inhoud gaan

Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis)

Laatst gewijzigd op 9 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen, ondernemingen en vzw's
Voor wat
betalingsproblemen door de coronacrisis
Waarborg & Uitstel van betaling
nieuwe kredieten van maximum 3 j / betalingsuitstel op bestaande kredieten

Wat houdt de maatregel in

Alle levensvatbare niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen gedurende maximaal 6 maanden een betalingsuitstel van kapitaalaflossingen vragen aan hun bank voor bestaande kredieten (kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten).

Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) met een maximale looptijd van 12 maanden geldt er een federale garantieregeling, waardoor het voor de ondernemingen in deze crisisperiode makkelijker wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen. 

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de garantieregeling voor kmo's te verlengen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium (betalingsuitstel) voor ondernemingskredieten verlengen. Deze maatregel kadert in een breed sociaaleconomisch steunpakket. Deze maatregel kan nog niet worden toegepast. We houden je op de hoogte.   

Betalingsuitstel ondernemingskredieten (Moratorium)

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor levensvatbare Belgische niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan elk van deze 4 voorwaarden:

 • Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis: 
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels een beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de federale overheid heeft bevolen om de onderneming verplicht te sluiten.
 • De onderneming is vast gevestigd in België.
 • De onderneming is levensvatbaar. Dit houdt in: 
  • dat de onderneming op 1 februari 2020 geen betalingsachterstallen had op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen; 
  • of dat de onderneming op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Ook volgende sectoren / activiteiten komen in aanmerking:

 • Non-profit organisaties, zowel social profit als andere, inclusief ziekenhuizen;
 • Niet-financiële bedrijven met een publiek aandeelhouderschap;
 • Bemiddelaars (agenten en makelaars) van banken en verzekeringen;
 • Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s);
 • Holdings waar de hoofdactiviteit erin bestaat om deelnemingen aan te houden in niet-financiële bedrijven.

Tegenpartijen die overheidsgerelateerd zijn daarentegen uitgesloten, inclusief intercommunales, OCMW's, …

Uitgesloten

Enkel “niet-financiële” bedrijven komen in aanmerking voor deze maatregel. Een definitie van een financieel bedrijf kan je terugvinden op de website van de Nationale Bank > Wat wordt bedoeld met 'niet-financiële bedrijven'.

Welke ondernemingskredieten

Dit betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Er kan uiteraard altijd op bilaterale basis met de leasing- of factoringmaatschappij contact worden opgenomen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Voorwaarden betalingsuitstel

Er moet gedurende maximaal 6 maanden geen aflossing van kapitaal gebeuren voor de professionele kredieten. De intresten blijven wel verschuldigd.

 • Alle aanvragen tot en met 30 april 2020: krijgen maximaal 6 maanden uitstel
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan: uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. De kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Verlenging tot 31 december 2020 
 • Een onderneming/organisatie die reeds onder het initiële charter betalingsuitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan alle voorwaarden.
 • Een onderneming/organisatie die na de publicatie van dit amendement, maar voor 20 september 2020, betalingsuitstel gevraagd heeft, kan onmiddellijk betalingsuitstel verkrijgen tot 31 december 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoet.
 • Indien een onderneming/organisatie zonder onderbreking een verlenging van het reeds onder het initiële charter toegekende betalingsuitstel wenst te bekomen:
  • Dan kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren voor initiële uitstellen die uiterlijk lopen tot eind september 2020
  • Voor initiële uitstellen die lopen tot eind oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging gebeuren tussen 1 september 2020 en 20 september 2020.
  • Het is de bank toegestaan ruimere termijnen te voorzien voor het indienen van de aanvraag zonder dat de uiterste datum van indiening echter 20 september 2020 mag overschrijden.
Aanvraagprocedure

Het betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend.

Wie als ondernemer / organisatie hierop een beroep wil doen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Het beste is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Mits aan alle voorwaarden voldaan wordt, mag een bank niet weigeren om dit betalingsuitstel te verlenen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de website van:

Overbruggingskrediet (≤ 1 j) onder staatswaarborg

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor levensvatbare Belgische niet-financiële bedrijven en kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan elk van deze voorwaarden:

 • De onderneming is vast gevestigd in België.
 • De onderneming is levensvatbaar. Dit houdt in: 
  • dat de onderneming op 1 februari 2020 geen betalingsachterstallen had op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen; 
  • of dat de onderneming op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstal had op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

De sectoren/activiteiten die (niet) in aanmerking komen voor deze maatregel zijn dezelfde als vermeld bij 'Betalingsuitstel ondernemingskredieten (Moratorium)'.

Welke ondernemingskredieten

De federale garantieregeling (staatswaarborg) geldt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen, met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Een overzicht van de kredieten die niet onder deze regeling vallen, kan je raadplegen op de website van de Nationale Bank van België (NBB) > 3. Garantieregeling > Werking: 3.15 Welke kredieten vallen onder de garantieregeling?.

Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt worden. 

Een verlenging van een op 1 april bestaand krediet of bestaande kredietlijn die op vervaldag komt voor eind december 2020 valt niet onder de garantieregeling.

Per bedrijf of groep van verbonden bedrijven wordt het geheel van de uitstaande dan wel beschikbare bedragen op nieuwe en bijkomende kredieten die ze bij alle Belgische banken hebben lopen tot een maximumbedrag van € 50 miljoen gewaarborgd (hiervan kan worden afgeweken door de Minister). 

Interestvoet & kosten voor de onderneming

Er kunnen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend.

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 1,25 % (exclusief 'fee'). Deze ‘fee’ bedraagt 25 basispunten voor kmo's en 50 basispunten voor grote ondernemingen pro ratering in functie van looptijd krediet (12 maanden). Een dergelijke fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specificeren. 

Werking garantieregeling

Elke bank kan een deel van de enveloppe opnemen in verhouding tot haar marktaandeel in de uitstaande kredieten en kredietlijnen (alle looptijden) aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019.

Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:

 • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen;
 • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid;
 • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Het systeem is verplicht voor banken (kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen) die meer dan € 20.000 aan kredieten en kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. Elk bank mag tot maximum 14,875 % -afgerond 15 %- van het totaal aan toegekende kredieten uit de scope van de garantieregeling houden (deselectioneren).

De keuze om een krediet al dan niet onder de garantieregeling te laten vallen, gebeurt uitsluitend bij toekenning van het krediet en is onherroepelijk. Het is in dit verband mogelijk om aan eenzelfde kredietnemer zowel kredieten mét als zonder garantie toe te kennen.

Geen verplichting om eerst betalingsuitstel te vragen voor lopende kredieten  

Een onderneming is niet verplicht om eerst uitstel van betaling te vragen vooraleer ze een krediet met staatswaarborg kan vragen.

Aanvraagprocedure

Voor een aanvraag kan je terecht bij je bank of elke kredietinstelling naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. Het toekennen van een krediet met staatswaarborg is evenwel geen verplichting voor de bank, ook niet aan ondernemingen die aan de criteria voldoen. Bij het toekennen van een nieuw krediet, past een bank haar normaal risicobeleid en normale kredietpolitiek toe. Ze is, volgens de wet KMO-financiering, zelfs verplicht om het meest passende krediet toe te kennen, wat niet noodzakelijk een krediet is met een maximum looptijd van 12 maanden.

De bank zal normaal gezien een ‘verklaring op eer’ laten ondertekenen door de onderneming en kan bijkomende bewijsstukken opvragen.

Meer informatie over deze staatswaarborg kan je raadplegen op:

Cumulering

Deze federale staatswaarborg kan niet worden gecumuleerd met de Vlaamse Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding).

Overbruggingskredieten (> 1 jaar) onder staatswaarborg

Om de kmo’s met een herstel van meer dan 12 maanden te ondersteunen, wordt er een nieuwe waarborgregeling uitgewerkt voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze garantieregeling van € 10 miljard zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van € 50 miljard.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor alle niet-financiële kmo's (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap).

Enkel ondernemingen opgericht door de Belgische ingezetenen kunnen van deze maatregel gebruikmaken. De kmo kan zowel opgericht zijn naar Belgisch recht of als bijkantoor met een vaste inrichting in België.
De gewaarborgde kredieten worden aangewend ten gunste van de Belgische activiteiten van deze kmo's. De kredieten mogen niet in belangrijke mate worden aangewend voor de financiering van de buitenlandse activiteiten van de kredietnemer (de kredietovereenkomst dient dergelijk gebruik uit te sluiten of te beperken tot 10% van het gewaarborgd krediet; verliezen op gewaarborgde kredieten die dergelijk gebruik niet uitsluiten worden niet vergoed). 

Deze waarborgregeling is ook van toepassing op de kredieten die verleend worden aan de in België gevestigde kmo's met als hoofdactiviteit trading (export en import van goederen naar resp. uit het buitenland).

Komen niet in aanmerking:

 • ondernemingen tegen wie een collectieve insolventieprocedure loopt;
 • ondernemingen die reddingssteun hebben ontvangen, die niet terugbetaald is;
 • ondernemingen die herstructureringssteun hebben ontvangen en nog steeds onderworpen zijn aan een herstructureringsplan (hoe dit kan worden opgezocht kan je terugvinden in de Q&A van de NBB > Tweede garantieregeling > 4.2 Wat wordt bedoeld met kleine of middelgrote ondernemingen?)
 • middelgrote ondernemingen die per 31 december 2019 als ondernemingen in moeilijkheden werden aanzien in de zin van artikel 2 (18) van Verordening (EU) Nr. 651/2014;
 • patrimoniumvennootschappen;
 • managementvennootschappen.

Definitie kmo

Er moet worden voldaan aan volgende Europese kmo-definitie:

Criteria
micro
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 10

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 2 miljoen
maximum € 2 miljoen

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Welke ondernemingskredieten

Deze garantieregeling geldt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen, met een looptijd van meer dan 12 maanden en maximum 36 maanden, die banken verstrekken aan niet-financiële kmo's vanaf 24 juli 2020.

Een overzicht van de kredieten die niet onder deze regeling vallen, kan je raadplegen op de website van de Nationale Bank van België (NBB) > 4. Garantieregeling > Werking: 4.13 Welke kredieten vallen onder de tweede garantieregeling?.

Het gaat over kredieten en kredietlijnen die door de banken vanaf 24 juli 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt worden. 

Interestvoet & kosten voor de onderneming

Er kunnen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend.

Voor elk krediet onder deze regeling bedraagt de nominale maximumrente 2% (exclusief 'fee'). Deze ‘fee’ bedraagt 50 basispunten met pro ratering in functie van looptijd krediet. Een dergelijke fee is verplicht in het kader van de Europese regels rond staatssteun. De kredietinstelling kan er ook voor opteren om een bedrag aan totale rente aan te rekenen aan de klant zonder deze fee te specificeren. 

Werking garantieregeling

Elke bank kan een deel van de enveloppe opnemen in nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen in verhouding tot haar marktaandeel in de uitstaande kredieten en kredietlijnen (alle looptijden) aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. Instellingen mogen tot 20% van de toegewezen enveloppe aanwenden voor het verlenen van gewaarborgde kredieten onder deze tweede garantieregeling.

De kredietgever moet op het ogenblik dat een krediet wordt verleend, de kredieten die hij onder de waarborgregeling wenst te brengen, specifiek identificeren. De keuze voor de waarborgregeling gebeurt dus op het ogenblik van de verlening van het krediet en mits akkoord van de kredietnemer.

De garantie geldt per individueel krediet, waarvan het verlies ten belope van 80% gedragen wordt door de Staat.

Het systeem is facultatief voor banken (kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen) die meer dan € 20.000 aan kredieten en kredietlijnen hadden uitstaan aan niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties op 31 december 2019. 

De uiterlijke datum voor het aanspreken van deze staatswaarborg is 30 juni 2025. De Koning stelt de procedure vast voor het aanspreken van de staatswaarborg door een kredietgever in een Koninklijk Besluit.

Geen verplichting om eerst betalingsuitstel te vragen voor lopende kredieten  

Een onderneming is niet verplicht om eerst uitstel van betaling te vragen vooraleer ze een krediet met staatswaarborg kan vragen.

Aanvraagprocedure

Voor een aanvraag kan je terecht bij je bank of elke kredietinstelling naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. Het toekennen van een krediet met staatswaarborg is evenwel geen verplichting voor de bank, ook niet aan ondernemingen die aan de criteria voldoen. Bij het toekennen van een nieuw krediet, past een bank haar normaal risicobeleid en normale kredietpolitiek toe. Ze is, volgens de wet Kmo-financiering, zelfs verplicht om het meest passende krediet toe te kennen.

De bank zal normaal gezien een ‘verklaring op eer’ laten ondertekenen door de onderneming en kan bijkomende bewijsstukken opvragen.

Meer informatie

Meer informatie over deze staatswaarborg kan je raadplegen op:

Cumulering

Deze federale staatswaarborg kan niet worden gecumuleerd met de Vlaamse Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding).

vlaio-loading-full