Sprinters - foto van Steven Lelham on Unsplash

Sprint-project

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Verloop en de opvolging van sprint-projecten

Vanaf 1 januari 2018 kunnen sprint-projecten niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten. Hieronder vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde sprint-projecten.

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van de steun gebeurt in zesmaandelijkse schijven, onder de vorm van voorschotten. De eerste schijf wordt betaald na ondertekening van de overeenkomst en de laatste na de afsluiting van de uitvoering van het project. De kalender van de uitbetalingen en de voorwaarden die voor elke schijf moeten vervuld zijn, zijn opgenomen in de overeenkomst. Naast een correcte uitvoering van het project zijn het naleven van de verslagverplichtingen en de meldingsplicht basisvoorwaarden voor uitbetaling.

Als er bij de uitvoering van het project meerdere partners betrokken zijn, dienen onderling afspraken te worden gemaakt over de financiering van het gedeelte van de begroting dat niet door Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt gedragen. Deze regeling zal ook gespecificeerd zijn in de samenwerkingsovereenkomst. De betalingen zijn natuurlijk afhankelijk van de correcte naleving van de afspraken.

De bedrijfspartners worden rechtstreeks en individueel uitbetaald.

Vermits onderzoekspartners geen rechtstreekse begunstigden zijn, betalen de bedrijfspartners hun totale factuur. Die kost maakt deel uit van de aanvaardbare kosten van de bedrijven waarop die subsidie ontvangen.

Verslaggeving

De verslaggeving over het project bestaat standaard uit de korte opvolgingsfiches bij elke betalingsschijf en het verslag bij het einde van de uitvoering van het project met een bondige rapportering over de uitgevoerde activiteiten, de geleverde prestaties, de behaalde resultaten en geactualiseerde valorisatievooruitzichten. Daarnaast kunnen specifieke verslagen worden gevraagd bij tussentijdse evaluaties. Na afloop van het project wordt de eindafrekening gemaakt op basis van het financieel verslag, dat een overzicht van de reëel gemaakte kosten bevat. Tot slot wordt bij het einde van het project afgesproken welke informatie nog zal moeten geleverd worden tijdens de valorisatieperiode.

Bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen tijdens de uitvoering moet een dringende melding worden gedaan.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail