Structuur dak London foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject op pilootschaal

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Sinds 1 januari 2019 opgenomen in de subsidie ontwikkelingsproject.

Aanvraagprocedure

Meer informatie vind je in de handleiding.

Belangrijke data

 • Vrijdag 04/05/2018: Lancering oproep 
 • Maandag 03/09/2018: Deadline voor de indiening van projectvoorstellen
 • September tot november: Evaluatieproces
 • Donderdag 13/12/2018: Behandeling steunbeslissing door HBC

Een  projectvoorstel in het kader van de oproep wordt ingediend uiterlijk op maandag 3 september 2018 om 12 uur ‘s middags. De aanvraag wordt via e-mail verstuurd naar: bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be. De mailgrootte is beperkt tot 15 MB en het verzenden van de e-mail en de datatransfer gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Hoe een projectvoorstel indienen?

Een projectvoorstel in het kader van deze oproep bestaat uit:

 1. Document met generieke informatie
 2. Document met financiële informatie over de aanvrager(s). Naargelang de aard van de organisatie zijn hiervoor de volgende templates beschikbaar: 
  1. Template financiële informatie kmo
  2. Template financiële informatie grote onderneming
  3. Template financiële informatie non-profit
  4. Template financiële informatie starter
 3. Aanvraagdocument voor de oproep
 4. Excel begrotingsfile

Zijn de subsidies vrijgesteld van vennootschapsbelasting?

De subsidies zijn in principe vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

De juridische basis hiervoor wordt gevormd door de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV. Deze vrijstelling is van toepassing op premies en subsidies die werden betekend vanaf 1 januari 2007 en voorzover de datum van betekening ten vroegste behoort tot het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2008 verbonden is.

In verband met boekhoudkundige en fiscale verwerking van subsidies (onder andere voor onderzoek en ontwikkeling) kan het volgende gesteld worden:

 1. Boekhoudkundig: Samenvattend kunnen we stellen dat de boekhoudkundige verwerking van de subsidies afhangt van de manier waarop de activa en/of de kosten waarvoor de subsidies gegeven worden, worden geboekt.
  1. de subsidies hebben betrekking op investeringen (te activeren uitgaven). De subsidies worden onder de post “15” op het passief opgenomen voor het totaal verworven bedrag in het jaar van verwerving. Daarna worden de subsidies op periodieke basis via de post “753” als financiële opbrengst in de resultaten getoond volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies werden toegekend. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft deze methodiek uitdrukkelijk gedocumenteerd en uiteengezet in haar advies 125/8.
  2. de subsidies hebben betrekking op in de kosten te nemen uitgaven. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op interesten (te boeken onder code “65”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als rentesubsidies via de post “753” in hetzelfde boekjaar als de interesten geboekt worden. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op algemene kosten (te boeken onder code “60” tem “64”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als bedrijfssubsidies via de post “74” in hetzelfde boekjaar als de algemene kosten geboekt worden.
 2. Fiscaal: Vanuit een fiscaal standpunt zullen de subsidies die door de gewesten worden toegekend afzonderlijk worden opgenomen in tabel I A belastbare gereserveerde winst onder punt “j) aanpassingen in meer van de begintoestand van de reserves” voor het totale bedrag aan subsidies die zijn geboekt onder de posten “753” of “74”. Op die manier zullen de kapitaalsubsidies die boekhoudkundig in de opbrengsten zijn genomen, in dat jaar fiscaal uit de belastbare basis genomen worden.

Verdere vragen?

Begeleiding door de VLAIO bedrijfsadviseurs

Een aanvrager kan zich laten begeleiden bij het voorbereiden van de aanvraag bij de VLAIO bedrijfsadviseurs. Je kan steeds bij hen terecht voor een vrijblijvende voorbespreking m.b.t. ontwikkelingsprojecten. Maak een afspraak.

Informatievergadering op 25 mei 2018

Er is een informatievergadering over de oproep “ontwikkelingsprojecten op pilootschaal” doorgegaan op vrijdag 25 mei om 14 uur. Meer info in de presentatie.

Verkennend gesprek voor potentiële indieners

Potentiële indieners in het kader van deze oproep “ontwikkelingsprojecten op pilootschaal” kunnen een verkennend gesprek aanvragen bij VLAIO. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs uit de verschillende toepassingssectoren beschikbaar op vrijdag 8 juni, 15 juni en 22 juni 2018. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 week voor de gespreksdag. Stuur hiervoor een e-mail naar: bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be met vermelding van de oproep, met een korte abstract over de aard van het project en met daarbij de belangrijkste vragen (max. één A4-pagina). Op basis van het aantal ontvangen aanvragen wordt het exacte tijdstip van het gesprek bepaald en vervolgens ook meegedeeld aan de indieners.
 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail