Onderzoeksontwikkeling

Kmo-innovatieprojecten

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Vervolgstappen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen kmo-innovatieprojecten niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten. Hieronder vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde kmo-innovatieprojecten.

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van subsidies voor kmo-innovatieprojecten gebeurt in 6-maandelijkse schijven, onder de vorm van voorschotten. De eerste schijf wordt betaald na ondertekening van de overeenkomst en start van het project; de laatste na de afsluiting van het project. De kalender van de uitbetalingen en de voorwaarden voor elke schijf zijn opgenomen in de overeenkomst.

Elk van de bedrijfspartners wordt rechtstreeks en individueel door uitbetaald. Onderzoekspartners kunnen evenwel geen rechtstreekse begunstigden zijn. De bedrijfspartners betalen hun factuur.

Basisvoorwaarden voor uitbetaling zijn - naast een correcte uitvoering van het kmo-innovatieproject - het naleven van de verslaggevings- en meldingsplicht van onvoorziene en belangrijke wijzigingen in de projectuitvoering.

Verslaggeving 

De verslaggeving over het project omvat opvolgingsfiches bij elke betalingsschijf en een verslag bij het einde van het project: een bondige rapportering over de uitgevoerde activiteiten, geleverde prestaties, behaalde resultaten en geactualiseerde valorisatievooruitzichten. Een financieel verslag maakt het overzicht van de projectkosten.

Bij de toekenning van steun kan een tussentijdse evaluatie worden voordien. Deze  zal opgenomen worden in de overeenkomst. Bij tussentijdse evaluaties kunnen specifieke verslagen worden gevraagd.

Bij het einde van het project wordt afgesproken welke informatie nog moet geleverd worden tijdens de valorisatieperiode. Standaard is dit een korte opvolgingsfiche na 3 en/of 5 jaar. 
 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail