VLAIO stimuleert brede verspreiding van kennis en innovatie

Publicatiedatum
In april 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit voor Collectieve Kennisverspreiding en Collectief Onderzoek en Ontwikkeling (COOCK) goed. COOCK-projecten hebben als doel kennis en prototypes die recent werden ontwikkeld in de schoot van onderzoeksinstellingen over te dragen naar een ruime groep van ondernemingen. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil hiermee het effectief toepassen van innovaties in de ondernemingswereld stimuleren en versnellen.

Het succes van deze eerste oproep toont duidelijk aan dat er in Vlaanderen een behoefte is om kennis op een gepaste wijze tot bij de bedrijven te brengen

Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO
Lichtspiraal boven zee

De eerste ‘ COOCK’- oproep

VLAIO lanceerde een eerste reguliere COOCK-oproep in april 2019. De oproep stond open voor projecten uit alle sectoren, waarbij onderzoeksorganisaties - waaronder collectieve centra, in samenwerking met federaties, bedrijfsnetwerken en/of intermediairen - hun kennis overbrengen. De bedoeling is om effectieve implementaties bij ondernemingen te faciliteren. 

9.5 miljoen euro voor 14 COOCK-projecten

VLAIO ontving voor deze eerste COOCK-oproep 30 projectvoorstellen. Hier werden 14 projecten uit geselecteerd die een totaal steunbedrag van circa 9.5 miljoen euro zullen krijgen.

De 14 gesteunde projecten zijn gericht op een brede waaier aan sectoren, gaande van maakindustrie, textiel, fintech, transport, bouw tot agro-industrie. Speciale aandacht werd gegeven aan projecten die tegemoet komen aan belangrijke uitdagingen zoals duurzaamheid en de digitalisering van onze maatschappij. 

Meer dan 376 ondernemingen - waarvan ruim 2/3de kmo’s - zijn rechtstreeks betrokken bij deze 14 projecten door deelname in de begeleidingsgroep en de bereidheid om de opgedane kennis in hun onderneming toe te passen. 

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak te traag of niet omgezet in innovaties op de bedrijfsvloer. Hierdoor gaan kansen verloren. Via het nieuwe COOCK-instrument van VLAIO krijgen groepen van bedrijven ondersteuning om onderzoeksresultaten goed om te zetten in economische meerwaarde. Dat kan door het versnellen van de introductie van technologie. Het enthousiasme voor deze nieuwe aanpak was groot. 14 innovatieve trajecten kunnen vandaag van start gaan. Honderden ondernemingen doen er hun voordeel mee van busbedrijven, over de agrovoeding tot het gebruik van drones. Het is erg belangrijk dat we op deze manier de nieuwste technieken snel en op maat  ingang kunnen doen vinden.

Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor innovatie en wetenschapsbeleid

Korte voorstelling van de gesteunde projecten 

Een korte samenvatting van de geselecteerde projecten: 

 1. Introductie van emissiearme bussen bij private busbedrijven: Dit project is gericht op het ondersteunen van busmaatschappijen om emissiearme bussen in gebruik te nemen, rekening houdend met verantwoorde bedrijfseconomische - en bedrijfsoperationele keuzes. 
 2. REnovation and REdevelopment in a Changing URban environment using WOOD – RECURWOOD: Dit project wil de kennis en innovaties rond houtbouw vertalen naar en implementeren in de markt van renovatie, uitbreiding en optopping. 
 3. Digitale 3D-meettoepassingen voor een geïndustrialiseerd  bouwproces bij nieuwbouw en renovatie: Dit project wil de basis leggen voor de continue toepassing en integratie van digitale meettoepassingen doorheen alle bouwfases. 
 4. Monitoring van structuren en systemen met optische vezel: Dit project heeft als doel kennis en inzichten rond optische vezel technologieën en de toepassing ervan in structurele bouwtoepassingen te verhogen. 
 5. Open Stad: Dit project wil collectieve inzichten rond de ontsluiting van standaarden en data voor een open ‘gedataficeeerde’ maatschappij in het domein van omgeving en milieu vertalen en implementeren, wat de realisatie van een visie rond een ‘open stad’ zal versnellen. 
 6. Artificieel Intelligente Autonome Drones: Dit project wil inspelen op de groeiende vraag van bedrijven naar ondersteuning bij het realiseren van hun autonome droneprojecten door middel van Artificiële Intelligentie. 
 7. Bio-gebaseerde coatings: Dit project beoogt wil voor de volledige waardeketen aan ondernemingen (formulatoren, coaters, maakbedrijven) de transitie naar bio-gebaseerde coatings versnellen vanuit industrieel beschikbare bouwstenen. 
 8. MONET - sMeltverwerkingsprocessen, een OpportuNitEit voor Textielcoating? Dit project is gericht op kennisvertaling omtrent de geschiktheid en de voordelen van smelverwerkingstechnologieën bij productinnovaties. 
 9. Fighting icing: Dit project wil sensibiliseren rond optimaal ijsmanagement voor ondernemingen in de windenergie, luchtvaart, logistiek of maritiem sector. Ook technologieaanbieders worden hierbij betrokken. 
 10. Artificial Intelligence for DistributEd asseT usAge monItoring & anaLysis (AI4DETAIL): Dit project wil een platform aanleveren om technologische en niet-technologische expertise rond het exploiteren van gebruiksdata versneld te introduceren in de maakindustrie. 
 11. Oriënteren en Beslissen in Slimme Product Exploratie: Dit project is gericht op het versterken van de competitiviteit van ondernemingen door het ‘ verslimmen’ van hun producten, waarbij van bij de start van de productontwikkeling strategische keuzes geïmplementeerd worden. 
 12. Valoriseren van de API-economie voor de Vlaamse agrovoedingssector: Dit is gericht op het technisch en organisatorisch ondersteunen van ondernemingen binnen het ecosysteem van de agrovoedingsidustrie, met betrekking tot de opportuniteiten van de API-economie. 
 13. FLEX-CT: Een technologische platform voor het uittesten van nieuwe toepassingen binnen industriële X-ray CT voor inspectie en kwaliteitscontrole, met als doel nieuw XCT technieken te vertalen zodat deze toepasbaar worden voor de brede maak- en materiaalindustrie. 
 14. APISEC: Dit project zet in op veilige API's voor fintech bedrijven, met als doel softwareleveranciers in de fintech sector in staat te stellen snel en effectief gebruik te maken van complexe nieuwe technologieën in API security

Delen: