Vlaanderen neemt deel aan IPCEI-Cloud!

Publicatiedatum
Het is voor de Europese Unie van essentieel belang om de komende jaren slimme technologische oplossingen in te voeren, zodat de groeiende hoeveelheid data op een veilige, betrouwbare en veerkrachtige manier wordt beheerd en geëxploiteerd in het belang van de Europese economie, haar ondernemingen, haar overheidsdiensten en al haar burgers.

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.
data wordt opgeslagen

Belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) in Cloud-technologieën

Het is voor de Europese Unie van essentieel belang om de komende jaren slimme technologische oplossingen in te voeren, zodat de groeiende hoeveelheid data op een veilige, betrouwbare en veerkrachtige manier wordt beheerd en geëxploiteerd in het belang van de Europese economie, haar ondernemingen, haar overheidsdiensten en al haar burgers.

De noodzaak om strategisch te investeren in de volgende generatie Europese cloudcapaciteit is derhalve bij verschillende gelegenheden benadrukt, onder meer in de Europese datastrategie, in de conclusies van de Europese Raad van 1-2 oktober 2020 en in de gezamenlijke verklaring van 15 oktober 2020 van de lidstaten over het opbouwen van de volgende generatie van Cloud in Europa.

Oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische federale en regionale (Vlaanderen) autoriteiten. Eerste stap (afsluitingsdatum: 5 mei 2021)

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in de waardeketen van Cloud-technologieën, met het oog op een potentiële IPCEI "Next Generation Cloud Infrastructure and Services" op Europees niveau.

Basisvoorwaarden om als IPCEI te worden gedefinieerd:

Een project ingediend door een Belgische speler kan worden herkend als onderdeel van een IPCEI  mits het opgesteld is in overeenstemming met de regelgeving van Mededeling van de Commissie, gepubliceerd in het PB van 20 juni 2014 (C188/14).

In het bijzonder zal het aan de volgende vereisten voldoen:

  • De onderneming moet aansluiten bij de gespecificeerde waardeketen
  • Het technische en industriële project van de onderneming kan gezamenlijk betrekking hebben op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) evenals de eerste industriële toepassing[1] in overeenstemming met de richtlijnen voor aanvaardbare kosten;
  • Het door de onderneming voorgestelde technische en industriële project moet zeer innovatief zijn en verder gaan dan de huidige spitstechnologieën en kennis op dat gebied (state of the art);
  • Het project kan alleen worden ondersteund als er sprake is van marktfalen, waardoor het niet kan worden uitgevoerd zonder dergelijke steun;
  • Er moet een belangrijke samenwerkingsdynamiek zijn binnen de Europese Unie;
  • De onderneming moet zich ertoe verbinden de in het kader van de gefinancierde werkzaamheden nieuw verworven kennis te verspreiden (Spillover), niet alleen onder haar klanten, leveranciers en projectpartners, maar in de hele EU; het IPCEI moet het mogelijk maken de verworven kennis op zeer grote schaal te verspreiden, ongeacht of die al dan niet beschermd is door een titel of een intellectueel eigendomsrecht. De mechanismen voor de kennisverspreiding moeten zeer duidelijk in de projectportfolio’s van de bedrijven worden uitgewerkt. De beschermde resultaten zullen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende marktvoorwaarden worden verspreid;
  • Startende ondernemingen komen potentieel in aanmerking; in dat geval moet het dossier door de toekomstige aandeelhouders worden ingediend;
  • De onderneming mag niet onderhevig zijn een terugvordering van steun die in een beschikking van de Europese Commissie als onrechtmatig en onverenigbaar wordt geacht;
  • De onderneming mag niet in moeilijkheden verkeren in de zin van de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (punt 2.2.) op het moment dat het besluit over eventuele steun wordt genomen;
  • Het technische project van de onderneming moet door de begunstigde onderneming worden medegefinancierd en kan eventueel ook met andere Europese fondsen worden gefinancierd.

Tijdschema voor de verzending van de documenten

De indiening van de documenten gebeurt in twee fasen door ze per e-mail te zenden naar de FOD Economie. Deadline voor stap 1 is op 5 mei 2021 om 18.00 uur, Brusselse tijd. De datum voor stap 2 is nog te bepalen. 

 

Wat zijn IPCEI-projecten?

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Unie. Via zo’n projecten kunnen aanzienlijk marktfalen of grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar er anders geen oplossing zou komen. Bezoek onze VLAIO-pagina rond IPCEI-projecten.