Stand van zaken Smart Retail Dashboard

Publicatiedatum
In 2019 werd het project Smart Retail Dashboard goedgekeurd. Een dergelijk dashboard moet een kwaliteitsvolle en uitgebreide set van data en informatie omtrent lokale economie voorzien. Imec trok het voortraject, waarna VLAIO de fakkel overnam om de ontwikkeling van het dashboard aan te besteden.

Waarom een Smart Retail Dashboad?

Met het Smart Retail Dashboard willen partners imec en VLAIO een datadashboard uitwerken dat alle relevante data met betrekking tot lokale economie centraal verzamelt, analyseert en visualiseert. Dit alles om stakeholders lokale economie te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterk handelskernbeleid, de daarbij horende acties en deze acties continu te monitoren en te evalueren. De bedoeling is dat het dataplatform gevoed wordt met zowel overheidsdata als data van derde partijen. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van de data zijn uiteraard heel belangrijk.

Wie is de doelgroep?

De doelgroep van het Smart Retail Dashboard zijn zowel beleidsmakers, steden en gemeenten en centrummanagers als handelsverenigingen en retailers zelf. Het dashboard is er voor iedereen uit deze doelgroep maar het zijn wellicht de iets kleinere steden en gemeenten die hier hun voordeel kunnen mee doen omdat zij niet altijd beschikken over de nodige mensen en middelen om een dergelijk initiatief zelf op poten te zetten.

Waarvoor gebruiken?

Het dashboard zal door de doelgroep gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld meer retailers aan te trekken, een detailhandelsplan op te maken én op te volgen, events te gaan monitoren en evalueren of aan stadsmarketing te doen.

Bestek gelanceerd

Nu imec de voorbereidende onderzoeksstappen voltooid heeft, zette VLAIO een bestek in de markt. Het bestek bestaat uit drie onderdelen, namelijk de ontwikkeling van het dashboard, het testen van het dashboard als beleidsondersteunend instrument en ten slotte de implementatie.

Het laatste onderdeel is belangrijk in die zin dat de implementatie zal gebeuren op basis van een samenwerkingsmodel met lokale initiatieven (EFRO, City of Things,…) en dat er een businessmodel achter zit. Het zal een commercieel product zijn maar waarbij – zoals gezegd – betaalbaarheid en toegankelijkheid voor de stakeholders de kernwoorden zijn.

Complementariteit en additionaliteit

Omdat de Vlaamse overheid momenteel sterk inzet op de uitbouw van het ecosysteem Slimme Regio Vlaanderen, zal er vanuit de overheid, bijvoorbeeld bij projectoproepen, toegezien worden op complementariteit en additionaliteit. Dat zal bij de oproep City of Things niet anders zijn. Als er ideeën zijn om verder te bouwen op het Smart Retail Dashboard, er nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen enzovoort dan kunnen indieners steeds contact opnemen met de projectadviseurs City of Things (cityofthings@vlaio.be) of gebruik maken van de externe begeleiding (voorzien door VLAIO vanaf 15 september 2021) voor het uitwerken van het projectidee.