Stand van zaken Smart Retail Dashboard

Publicatiedatum
In 2019 werd het project Smart Retail Dashboard goedgekeurd. Een dergelijk dashboard moet een kwaliteitsvolle en uitgebreide set van data en informatie omtrent lokale economie voorzien. Imec trok het voortraject, waarna VLAIO de fakkel overnam om de ontwikkeling van het dashboard aan te besteden.

Waarom een Smart Retail Dashboad?

Met het Smart Retail Dashboard willen partners imec en VLAIO een datadashboard uitwerken dat alle relevante data met betrekking tot lokale economie centraal verzamelt, analyseert en visualiseert. Dit alles om stakeholders lokale economie te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterk handelskernbeleid, de daarbij horende acties en deze acties continu te monitoren en te evalueren. De bedoeling is dat het dataplatform gevoed wordt met zowel overheidsdata als data van derde partijen. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van de data zijn uiteraard heel belangrijk.

Wie is de doelgroep?

De doelgroep van het Smart Retail Dashboard zijn zowel beleidsmakers, steden en gemeenten en centrummanagers als handelsverenigingen en retailers zelf. Het dashboard is er voor iedereen uit deze doelgroep maar het zijn wellicht de iets kleinere steden en gemeenten die hier hun voordeel kunnen mee doen omdat zij niet altijd beschikken over de nodige mensen en middelen om een dergelijk initiatief zelf op poten te zetten.

Waarvoor gebruiken?

Het dashboard zal door lokale besturen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld meer retailers aan te trekken, een detailhandelsplan op te maken én op te volgen, events te gaan monitoren en evalueren of aan stadsmarketing te doen.

Het dashboard zal minstens het volgende bevatten:

  • Een gepersonaliseerd dashboard per gebruiker/lokaal bestuur om de belangrijkste KPIs weer te geven, die toelaten het beleid te monitoren.
  • Rapportage- en analysemogelijkheden per use case, met de mogelijkheid om correlaties te maken tussen databronnen en evoluties over de tijd weer te geven.
  • Vooraf gedefinieerde en zelf opgestarte analyses van de data met betrekking tot de use cases op te maken.

Bestek werd gegund en pilootgemeenten worden gezocht

Nadat imec de voorbereidende onderzoeksstappen voltooid had, zette VLAIO een bestek in de markt. De overheidsopdracht is ondertussen opgestart en zal worden uitgevoerd door een consortium onder leiding van Geo Solutions nv, dat daarvoor samenwerkt met onder andere Telenet en Cake.

Het dashboard is opgedeeld in: 

  1. Een overkoepelend dashboard dat de belangrijkste KPIs met betrekking tot het detailhandelsbeleid voorstelt, zoals het aantal unieke bezoekers, geanonimiseerd aantal transacties, socio-demografische data, looplijnen, data over leegstand, leveringen enz.;
  2. Analysetools voor diepere analyses van bepaalde use cases:

Use Case

Databron

Streefdoel granulariteit gebied

Streefdoel granulariteit tijd

Aantrekken retailers

Bezoekersprofielen, druktemetingen, omzetcijfers, bestedingen

Per straat (of per kernwinkelgebied)

Per kwartaal

Detailhandelsplan

Aanbodsdata, bezoekersprofielen, koopstromen, omzetcijfers, uitgaven

Per kernwinkelgebied

Per jaar
Per kwartaal indien mogelijk (of aan te vullen door de steden

Event

Bezoekersprofielen, druktemeting, omzetcijfers, weerdata, looproutes

Kernwinkelgebied (of per straat)

Per event voor bezoekersprofielen, Transactiegegevens en weer per dag.
Druktemeting per uur of per dag

Stadsmarketing

Bezoekersprofielen, impact marketing-campagnes, motieven bezoekers, uitgaven, looproutes

Per kernwinkelgebied

Per maand (of kwartaal), met onderscheid tussen week en weekend

De focus zal liggen op de use cases die door de steden en gemeenten prioritair geacht werden tijdens het voortraject onder leiding van imec.

VLAIO, imec en Geo Solutions gaan ook op zoek naar 3 pilootgemeenten om de mogelijkheden van het Smart Retail Dashboard te testen. Tot 28 februari 2022 kan je jouw lokaal bestuur kandidaat stellen. Meer details kan je vinden in ons nieuwsbericht.

Delen: