Nieuwe oproep ‘Digitale school’: inbedden van digitale vaardigheden binnen de lerarenopleidingen

Publicatiedatum

Via de nieuwe oproep ‘Digitale school’ kunnen consortia van aanbieders van lerarenopleidingen steun krijgen om het DigCompEdu kader in te bedden binnen de lerarenopleidingen. Interesse? Verneem meer over deze nieuwe oproep en stel je vragen tijdens de online infosessie op woensdag 31 januari om 9u!  

Waarom deze nieuwe oproep?

De wereld om ons heen digitaliseert volop. Daarbij wordt artificiële intelligentie (AI) meer en meer ingezet. Digitale en technologische evoluties volgen elkaar razendsnel op en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Investeringen in cybersecurity zijn dus nodig.  

De impact van digitalisering laat zich zo op meerdere vlakken voelen. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Daarom zetten de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity ook in op de digitalisering van scholen en hun leerprocessen. Dit werd geconcretiseerd in het concept ‘digitale school’.

Binnen dit algemene kader focust VLAIO op de vorming en de digitale vaardigheden van de toekomstige leerkrachten. Door aandacht te hebben voor digitale vaardigheden kunnen leerkrachten deze ook meenemen in hun toekomstig klaslokaal. Zo ondersteunen ze leerlingen om hun weg te vinden in de sterk gedigitaliseerde maatschappij. Om hier invulling aan te geven, wil deze oproep digitale vaardigheden inbedden binnen alle lerarenopleidingen.  

Oproep Digitale School: Lerarenopleiding

De focus van de oproep is om het DigCompEdu kader, zoals vertaald door het kenniscentrum Digisprong, binnen alle lerarenopleidingen in te bedden. De inbedding moet gebeuren vanuit vier consortia binnen volgende clusters:  

  • Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs  
  • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs  
  • Educatieve graduaats- en bacheloropleiding voor secundair onderwijs  
  • Educatieve master voor secundair onderwijs en voor kunstvakken

Het consortium staat in voor:  

  • Het concretiseren van de verschillende domeinen uit het DigCompEdukader via een participatief traject van minstens 8 lerarenopleidingen
  • Het effectief ondersteunen van de implementatie van de verschillende competenties bij de verschillende lerarenopleidingen.  

Hiervoor is in totaal 1,4 miljoen euro voorzien en maximum 350.000 euro per project.

Delen: