Hervorming regelgeving ambulante en kermisactiviteiten

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering zet sterk in op bedrijvige kernen. Ook ambulante handel en kermissen maken daar volwaardig deel van uit. In de beleidsnota 2019-2024 Economie werd de ambitie uitgedrukt om de regelgeving op het vlak van ambulante handel en kermisactiviteiten te actualiseren, de lokale autonomie te verhogen en beter in te spelen op nieuwe consumententrends.
Foto van Raoul Croesop - Unsplash

Principiële goedkeuring op 1 juli

Na besprekingen met verschillende stakeholders, hechtte de Vlaamse Regering op 1 juli 2022 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Deze hervorming zal gepaard gaan met een digitaliseringstraject en met de nodige informatie en opleiding. Zo willen we de steden, gemeenten en ondernemers maximaal ondersteunen.

De principiële goedkeuring is een belangrijke eerste stap. Op de website van het Vlaams Parlement lees je hoe een decreet tot stand komt.

Digitalisering en begeleiding

Rond de hervorming van de wetgeving, het digitaliserings- en begeleidingstraject zullen we nog verder overleg plegen met experten van steden en gemeenten. Samen zullen we bekijken wat nodig is om de hervorming te laten slagen en om te zorgen dat gemeenten er vlot en met kennis van zaken mee aan de slag kunnen. We plannen hiervoor in samenwerking met de VVSG een Thematische Overlegtafel Economie in het najaar. Voor het digitaliseringstraject wordt momenteel de piste van het faciliteren van een groepsaankoop verkend voor een beheerssysteem voor markten en kermissen.

Administratieve vereenvoudiging

De doelstelling van de lopende hervorming van de wetgeving is het administratief vereenvoudigen van de opstart van het beroep. Dit gebeurt meer concreet door het opheffen van de regelgeving rond de machtigingen ambulante handel en kermisactiviteiten (leur- en kermiskaarten) en te vervangen door een gepaste inschrijving in de KBO, en door het vereenvoudigen van de regelgeving van de occasionele niet-commerciële verkopen. Met de voorliggende wijziging wordt er ook meer rechtszekerheid geboden voor de marktkramer of foorreiziger door het voorzien van een minimum opzegtermijn van 12 maanden bij de definitieve opheffing van een standplaats met abonnement op de openbare markten en de openbare kermissen. De wetgeving ambulante handel wordt verder aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving door de maatschap als toegelaten vennootschapsvorm te erkennen.

Bronnen