Hervorming kmo-portefeuille vanaf januari 2023

Publicatiedatum
Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een aantal toekomstgerichte thema's. Ook zal een kwaliteitskamer waken over de conformiteit en kwaliteit van gesubsidieerde opleidingen en adviezen.

Wat is de kmo-portefeuille? 

De kmo‐portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.   

De kmo-portefeuille heeft een groot bereik. In 2021 werden meer 160.000 opleidingen en adviezen gesubsidieerd.  

Toekomstgerichte thema’s 

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal thema’s. Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille. Volgende thema’s worden voorzien: 

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

(!) Uitzondering: Beroepsspecifieke competenties 

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld die te raadplegen is via onze website vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel opleidingen en adviezen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd. 

Welke diensten komen op lijst voor ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Dit zijn de beoordelingscriteria om opleidingen en adviezen toe te laten tot de lijst:  

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde; 
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze; 
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 
 

Wat betekent dit concreet voor jou als ondernemer?

Wil je een steun aanvragen? Dan selecteer je vanaf 2023 het thema waarbinnen jouw steunaanvraag valt. Je krijgt dan een weergave van alleen die dienstverleners die actief zijn binnen dit thema.

Subsidie-aanvragen die je nog in 2022 doet, vallen onder het huidige steunregime. Ook als het gaat om opleidingen die in 2023 doorgaan.

 

 

Kwaliteitskamer 

Als onderdeel van de hervorming van de kmo-portefeuille wordt ook een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit experten op vlak van ondernemerschap die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit zijn de opdrachten van de kwaliteitskamer: 

 • het verlenen van advies aan VLAIO bij het toezicht op de naleving van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten door de geregistreerde dienstverleners en de ondernemingen, zowel voorafgaand als na de indiening van een steunaanvraag, wat betreft de inhoud van de diensten;
 • het verlenen van advies aan VLAIO naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten aangeboden door de geregistreerde dienstverleners;
 • het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s en het subsidiabele karakter van een dienst;
 • het verlenen van advies aan de minister over het invullen van de lijst van diensten gericht op de beroepsspecifieke competenties met toepassing van de vermelde voorwaarden.

Voor de uitvoering van zijn taken hanteert de kwaliteitskamer als bijkomende voorwaarde dat geen diensten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

Delen: