Bijsturing kmo-portefeuille: meer aandacht voor beleidsprioriteiten en kwaliteit

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering hervormt de kmo-portefeuille. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken.

Wat is de kmo-portefeuille? 

De kmo‐portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.   

De kmo-portefeuille heeft een groot bereik. In 2021 werden meer 160.000 opleidingen en adviezen gesubsidieerd.  

Toespitsing op toekomstgerichte thema’s 

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal in aanmerking komende thema’s. Enkel opleidingen en adviezen die betrekking hebben op minstens één van deze thema’s worden gesubsidieerd. De thema’s worden bepaald aan de hand van beleidsprioriteiten. Volgende thema’s worden voorzien: 

 • bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen (zoals bv. kwaliteitszorg) te bereiken; 
 • beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software en online toepassingen en cybersecurity; 
 • duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van de kleine of middelgrote onderneming, en met betrekking tot minstens één van de volgende onderwerpen: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Oprichten van een kwaliteitskamer 

Daarnaast wordt een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit deskundigen op het vlak van ondernemerschap en uit de wetenschappelijke wereld die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen. 

De opdrachten van de kwaliteitskamer zijn als volgt gedefinieerd:  

 • het verlenen van advies aan VLAIO bij het toezicht op de naleving van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten door de geregistreerde dienstverleners en de ondernemingen, zowel voorafgaand als na de indiening van een steunaanvraag; 
 • het verlenen van advies aan VLAIO naar aanleiding van klachten over de inhoud van diensten aangeboden door de geregistreerde dienstverleners; 
 • het verlenen van advies aan de minister en de Vlaamse Regering over de invulling van de thema’s en het subsidiabele karakter van een dienst; 
 • het verlenen van advies aan de minister over het invullen van de lijst van diensten gericht op de beroepsspecifieke competenties met toepassing van de vermelde voorwaarden. 

Voor de uitvoering van zijn taken hanteert de kwaliteitskamer als bijkomende voorwaarde dat geen diensten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of met algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. 

Delen: