EFRO-oproep: een Digital Experience Lab in elke Vlaamse provincie

Publicatiedatum
Wil je binnen een consortium een project starten om kmo's te helpen met digitalisering en smart data technologie? Lees verder en neem deel aan de infosessie op 3 juli!
tekening van mensen aan het werk in een digitaal kantoor

Inzetten op verdere digitalisering van kmo's

Het Vlaams economisch weefsel is in grote mate opgebouwd rond kleine ondernemingen (kmo’s). Het is kenmerkend voor dergelijke ondernemingen dat innovatieve toepassingen er moeilijker ingang vinden. Nochtans worden Vlaamse ondernemingen in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen op dit vlak. De nood aan digitalisering is een belangrijk aandachtspunt. Ook de coronacrisis toont aan hoe belangrijk digitale technologie is voor onze bedrijven en onze samenleving. 

Vlaamse Digital Experience Labs

Om bedrijven te helpen de stap te zetten en de nodige investeringen te doen, zal één digitale hub per provincie worden opgericht. Daar zullen bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, terechtkunnen voor advies en begeleiding om hun digitaliseringsprojecten vorm te geven. In combinatie met bestaande initiatieven kan er een vruchtbare digitale ommezwaai komen. 

Hoe kan dat concreet werken? Denk aan een bedrijf dat zijn productieproces en voorraadbeheer wil digitaliseren door het gebruik van sensortechnologie. Dat bedrijf kan het vernieuwingsproces aan het lab voorleggen, testen laten uitvoeren en samen zoeken naar geschikte partners om samen mee te werken.

Deze labs zullen tot stand komen via een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen zoals hogescholen die de nodige infrastructuur en kennis hebben en organisaties die toegang hebben tot een grote groep van bedrijven.

Beoogde projectvoorstellen

Concreet beoogt deze oproep projectvoorstellen die voorzien in het begeleiden van een grote groep van Vlaamse kmo’s bij:

  • Het demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën;
  • Het implementeren van smart data management.

De nadruk ligt daarbij op begeleiding op maat van de kmo’s met het oog op de integratie en toepassing van deze technologieën in de ondernemingen. Als uitvoerders van deze projecten beoogt het EFRO-programma consortia waarin de aanwezigheid van volgende organisaties is vereist:

  • Kennisinstellingen/onderzoeksorganisaties die beschikken over de nodige infrastructuur en expertise;
  • Organisaties die toegang hebben tot een groep van bedrijven en de nodige ervaring hebben in begeleiding van kmo’s.

Bedrag

Aan deze oproep is een enveloppe van € 3 miljoen EFRO-steun gekoppeld. Aan elke consortium kan maximaal € 600.000 EFRO-middelen toegekend worden.

Online infosessie op 3 juli

Op vrijdag 3 juli van 10 tot 12 uur is een online infosessie voorzien (via Microsoft Teams). Inschrijven voor deze sessie kan via erik.degendt@vlaio.be.

Verplichte vooraanmelding voor 18 september

Projecten moeten zich vooraf identificeren via een vooraanmelding (two pager waarin project wordt voorgesteld). Deze vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 18 september 2020 ingediend worden via erik.degendt@vlaio.be

Indienen ten laatste op 20 november

Het indienen van het volledige projectvoorstel gebeurt uitsluitend elektronisch via de webapplicatie (www.efro.be). De uiterste indieningsdatum is vrijdag 20 november 2020.

Meer informatie?

De volledige oproeptekst en de sjablonen voor vooraanmelding vind je op de pagina met EFRO-oproepen.

Gelijktijdig met deze EFRO-oproep is ook de selectieprocedure opgestart naar Vlaamse kandidaten voor de European Digital Innovation Hubs. Meer informatie over deze selectieprocedure en hoe de EFRO-oproep zich verhoudt tot de EWI-selectieprocedure is te vinden op www.ewi-vlaanderen.be.

 

Wat is het EFRO-Programma?

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO Vlaanderen is in handen van VLAIO. Naast het centraal programmasecretariaat te Brussel, werden zeven EFRO-contactpunten – 1 per provincie en 1 in de grootsteden Antwerpen en Gent - opgericht voor de projectwerving, begeleiding van (potentiële) projectpromotoren en voor de opvolging van de goedgekeurde projecten.