Brownfield: nieuwe bestemming voor Steenbakkerij in Steendorp

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering heeft de Brownfieldconvenant Steendorp-Steenbakkerij goedgekeurd. Het brownfieldconvenant schept het kader voor de transformatie van deze site waarbij een integratie in het landschap is voorzien in combinatie met zachte toeristisch-recreatieve functies.
Luchtfoto steenbakkerij Steendorp

Ligging nabij natuurgebied

De site van de Steenbakkerij (18,57ha) in Steendorp staat sinds de beëindiging van de activiteiten in 2010 leeg. Momenteel is de site juridisch bestemd voor industriële activiteiten in relatie tot de kleiontginning. Maar door de geïsoleerde ligging te midden van verschillende waardevolle natuurgebieden is een herbestemming naar kmo of woongebied niet wenselijk. 

Brownfieldconvenant

Via de brownfieldconvenantprocedure hebben gesprekken tussen de gemeente Temse, de eigenaars, verschillende belangengroeperingen en overheidsinstanties geleid tot een gedragen toekomstvisie voor het gebied die is vastgelegd in een visienota. Deze voorziet in een ophoging van de gronden met het oog op landschapsherstel van de Wase cuesta in combinatie met bebossing en zachte toeristisch-recreatieve functies.   

Werken kunnen starten

Op korte termijn kan al gestart worden met de sloopwerken, de ontharding en het tijdelijk gebruik van de terreinen. Voor de invulling op lange termijn wordt een studieopdracht opgestart. Deze omvat het ontwerpend onderzoek met het oog op de opmaak van een masterplan, rekening houdend met de financiële haalbaarheid. De precieze omvang van de ophoging, de toeristisch-recreatieve invulling, en de ontsluitingsweg naar de site zullen daarin verder worden uitgewerkt.