Bijsturing Strategische Transformatiesteun vanaf 1 januari 2022

Publicatiedatum
Vanaf 1 januari 2022 wordt de Strategische Transformatiesteun (STS) bijgestuurd. De nieuwe versie verlegt bepaalde accenten, zo wordt de beoordeling vereenvoudigd en transparanter gemaakt, en wordt het steunplafond beperkt tot 500.000 euro.

Steun voor innovatieve transformatie

Ondernemingen die een transformatie met sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken, kunnen Strategische Transformatiesteun (STS) krijgen voor investeringen en opleidingen. De huidige steun kon van 1 oktober 2013 tot 31 december 2021 aangevraagd worden. Vanaf 1 januari 2022 wordt de steun bijgestuurd. Indienen volgens de nieuwe regelgeving kan vanaf 3 januari 2022. 

Wat wijzigt er? 

We zetten de belangrijkste wijzigingen graag op een rijtje:

De beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria worden beperkt en gewijzigd. Het aantal criteria wordt herleid tot vijf: 

  1. De mate waarin het project innovatief is
  2. De mate waarin het project bijdraagt tot de internationale competitiviteit van de onderneming
  3. De mate waarin het project bijdraagt tot de verduurzaming op ecologisch vlak, het terugdringen van de broeikasgasuitstoot of aan de adaptatie van klimaatverandering en tot de verduurzaming op sociaal vlak
  4. De mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne of externe waardeketen
  5. De mate waarin het project bijdraagt tot de versterking van de waardeketen of cluster die voor Vlaanderen van strategisch belang is, en tot de versterking van de Vlaamse economie

In tegenstelling tot de huidige beoordeling, moet een project op alle parameters minstens de basisscore halen. De parameters “internationalisering” en “verduurzaming” worden bovendien strenger geïnterpreteerd. Een concurrentieanalyse en een klimaatplan worden verplichte bijlages. 

Voor de parameter “tewerkstelling” geldt dat als er geen bijkomende tewerkstelling wordt gecreëerd, er geen steun wordt gegeven. De bonussteun op basis van tewerkstellingsgroei vervalt.

Steunplafond: 500.000 euro 

De percentages voor de basissteun blijven ongewijzigd: 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. Het maximale steunplafond wordt echter beperkt tot 500.000 euro. Daarop geldt één uitzondering. Projecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat kunnen tot 1 miljoen euro steun per onderneming per kalenderjaar toegekend krijgen.