3 nieuwe oproepen voor GTI Kempen

Publicatiedatum

Op 13 september lanceerde de EFRO beheersautoriteit 3 nieuwe oproepen die zich specifiek richten op projecten die inpasbaar zijn in de GTI Kempen. De oproepen hebben zowel betrekking op de doelstelling 'Slim Vlaanderen', waarbij ingezet wordt op digitalisering en het ontwikkelen van vaardigheden, als op Duurzaam Vlaanderen waarbij ingezet wordt op klimaatadaptatie.

Digitalisering

Met deze oproep zijn we op zoek naar projecten die kunnen zorgen voor een versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden. 

We zijn daarbij specifiek op zoek naar projecten die voorzien in volgende acties: 

 • Het opzetten en ontwikkelen van Open Data en Innovatieplatformen waarbij digitale technieken worden aangewend om binnen een bepaald domein efficiënt data te gaan delen. 
 • Het demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën. Dit omvat het ter beschikking stellen van infrastructuur, hardware, software, tools en methodieken aan ondernemingen. Vlaamse bedrijven zullen zo de kans krijgen om te experimenteren met toepassingen in o.a. Artificiële Intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), blockchain technology en digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Daarnaast kan er ook aandacht zijn voor de flankerende aspecten van digitalisering binnen de onderneming, m.n. het afstemmen van de interne werkingsprocessen vóór de digitalisering (business alignment) en het uitwerken van het aangepast businessmodel voor na de implementatie van de digitale technieken. Digitalisering moet immers gepaard gaan met een adequate businessstrategie. 
 • Het realiseren van digitaliseringsprocessen en het ontwikkelen van applicaties voor openbare besturen en (publieke) dienstverlening, bijvoorbeeld op basis van e-governement en smart city toepassingen (waaronder ook smart ports). Dit kan gerealiseerd worden door het faciliteren en implementeren van samenwerkingen volgens het quadruple helix model en het realiseren van concrete toepassingen die voortvloeien uit deze samenwerking. Projecten die bestaan uit een samenwerking van meerdere gemeenten genieten hierbij de voorkeur. 
 • Ontwikkelen van digitale toepassingen voor kmo’s.

Hoger omschreven acties moeten vooral gericht zijn op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie. Deze domeinen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en hebben een groot groeipotentieel.

Voor deze oproep wordt een budget van 1 miljoen euro gereserveerd. Bekijk hier de uitgebreide oproeptekst.

Vaardigheden

Binnen deze oproep zijn we op zoek naar projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van vaardigheden via onder meer opleiding en demonstratie. We focussen daarbij vooral op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten zijn echter niet uitgesloten, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Louter werkingsprojecten komen voor deze projectoproep niet in aanmerking.

We zijn specifiek opzoek naar volgende investeringen:

 • Demonstratie- / belevingsruimtes waar binnen bepaalde sectoren technologische innovaties gedemonstreerd worden. Dergelijke belevingsruimtes moeten op een laagdrempelige manier de ondernemingen wegwijs maken in de technologische mogelijkheden binnen de sector. 
 • Mobiele demonstratoren als laagdrempelige methode om innovatieve toepassingen te demonstreren aan een beperkte groep van (micro-)ondernemingen. Dergelijke mobiele opstellingen bieden ook vaak mogelijkheden inzake upgraden van apparatuur, wat de duurzaamheid van het project ten goede komt. 
 • Opleidings- en digitale onderwijsinfrastructuur voor (hoog)technologische profielen, zowel voor professionele opleiding (beroepsgericht) als volwassenenonderwijs. Door technologische evoluties die ondernemingen doormaken, ontstaan er vaak takenpakketten / profielen waarvoor nog geen adequate, maatgerichte opleidingen bestaan. Vaak wordt enkel een segment van een profiel aangeboden op de bestaande opleidingsmarkt. Een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur moet hierop beter kunnen inspelen. Dit behelst opleidingsinfrastructuur die an sich vaak ook al hoogtechnologisch is (simulatoren, virtual reality beleving,…). Het betreft opleidings- en digitale onderwijsinfrastructuur die inherent innovatief is en dit zowel qua finaliteit (gericht op hoogtechnologische profielen) als qua methodologie (state-of-the-art apparatuur). Deze apparatuur moet toelaten om via de toepassing van innovatieve applicaties op een efficiënte manier competenties en vaardigheden aan te brengen. 
 • Ontwikkelen en implementeren van (hoog)technologische applicaties met een maatschappelijke meerwaarde. Technologische evolutie leidt tot een sterk gewijzigd takenpakket en profiel op de werkvloer. Van werknemers wordt dan ook steeds meer technologische kennis en efficiëntie gevraagd. Dit zorgt ervoor dat een deel van de (toekomstige) werknemers uit de boot dreigt te vallen. Het is in deze context dat technologische innovaties eveneens aangewend worden voor werknemers die fysieke (bijvoorbeeld exoskeletten, automatisch geleide voertuigen – AGV’s) of cognitieve (bijvoorbeeld pick to light systemen) ondersteuning nodig hebben. Ook hier mikken we op de ontwikkeling van producten en diensten die inherent innovatief zijn en niet nog uitgerold zijn in Vlaanderen. 

Hoger omschreven acties moeten vooral gericht zijn op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie. Deze domeinen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en hebben een groot groeipotentieel.

Voor deze oproep wordt een budget van 1 miljoen euro gereserveerd. Bekijk hier de uitgebreide oproeptekst.

Klimaatadaptatie

Met de derde oproep zijn we op zoek naar projecten die inzetten op het tegengaan van, en aanpassing aan de klimaatverandering (mitigatie). De focus ligt daarbij op investeringsprojecten.

Concreet kan zich dit vertalen in volgende acties:        

 • Ruimteadaptatie waarbij ruimte multifunctioneel wordt ingezet. Bijv. projecten waarbij overstromingsgevoelige ruimte wordt ingeschakeld voor zowel de bescherming tegen overstromingen of wateroverlast in combinatie met de aanpak van droogte en waterschaarste;
 • Innovatieve onthardingsprojecten: dit zijn innovatieve projecten waarbij in principe de combinatie wordt gemaakt van zowel onthardingsinvesteringen enerzijds, als klimaat adaptieve maatregelen (groene en blauwe infrastructuur, circulair watergebruik, multifunctioneel ruimtegebruik i.f.v. klimaatadaptatie en mitigatie,… ) anderzijds. 
 • Nature based solutions: dit zijn oplossingen die zowel worden geïnspireerd, als worden ondersteund door de natuur. Deze oplossingen zijn kostenefficiënt, en dragen zowel bij aan het milieu als sociale en economische voordelen. 
 • Testcases/pilootprojecten inzake waterrecuperatie die hun potentieel hebben bewezen in eerdere kleinschaligere projecten en/of projecten waarbij hun potentieel theoretisch werd aangetoond, maar nog niet in de praktijk;
 • Projecten waarbij het behoud en de versterking van infiltratie van hemelwater, volgens de drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren wordt bewerkstelligd;
 • Innovatieve projecten die een circulair watergebruik mogelijk maken;
 • Projecten die klimaatadaptatieve groene en blauwe infrastructuur (groen-blauwe netwerken) creëren, of verder uitbouwen. De gesteunde projecten dragen bij om verstedelijkte gebieden leefbaar te houden op het van opwarming (hitte-eilandeffect), waterhuishouding (wateropvang, -buffering en infiltratie tegen verdroging, beperking overstromingsrisico) én gezondheid en lokale leef kwaliteit.

Er wordt gezocht naar (bij voorkeur) innovatieve demonstratieprojecten, en/of projecten met een duidelijke economische meerwaarde. Projecten met een bedrijfsgerichte focus genieten hierbij de voorkeur.

Voor deze oproep werd een budget van 1.088.500 euro EFRO-steun voorzien. Bekijk hier de uitgebreide oproeptekst.

Praktisch

Projecten die voor bovenstaande 3 oproepen ingediend worden  moeten passen binnen de GTI strategie voor de Kempen. Deze strategie word beschreven in de startnota GTI Kempen voor de EFRO-programmaperiode 2021-2027. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (cf. ‘link met het beleid’ in het aanvraagformulier).

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project verplicht aangemeld worden via een vooraanmelding. De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 17 november 2023 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 9 februari 2024.

Infosessie Warande Turnhout

Op dinsdagvoormiddag 26 september is een infosessie voorzien in De Warande in Turnhout. Tijdens deze infosessie kom je meer te weten over de 3 GTI Kempen oproepen en kan je jouw projectidee pitchen. De infosessie kan ook online gevolg worden.

De agenda van de infosessie ziet er als volgt uit:

9u30-10u00: Onthaal

10u00-12u00: Inhoudelijke toelichting met ruimte voor vragen

12u00: Lunch

13u00-15:00: Pitchsessies (uitsluitend fysiek)

Schrijf hier in om de sessie fysiek of online te volgen.