nog te vervangen

Ondernemen als student-zelfstandige

Wat na afstuderen?

Je wil je student-onderneming verderzetten

De maand waarin je afstudeert bepaalt tot wanneer je het statuut van student-zelfstandige kan behouden:

 • studeer je af in juni, kan je het statuut behouden tijdens het derde kwartaal (tot en met 30/9)
 • studeer je af in januari, eindigt het statuut op 31/12 van het jaar ervoor. Let op! Je moet dus al beslissen of je jouw onderneming al dan niet voortzet vóór je afstudeerdatum. 

Als je na afstuderen je student-onderneming verderzet, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • 1

  Vanaf het kwartaal waarin je niet meer aan de voorwaarden van het statuut student-zelfstandige voldoet, ben je een zelfstandige in hoofdberoep. Je moet het sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte brengen zodat zij een aanpassing kunnen doen m.b.t. de sociale bijdragen. De eerste vier kwartalen kan je in aanmerking komen voor een starterskorting waarbij je minder sociale bijdragen betaalt. Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds. 

 • 2

  Je kan als een zelfstandige in bijberoep beschouwd worden als je minstens halftijds (of 60% in het onderwijs) bij een werkgever tewerkgesteld bent vanaf de eerste dag waarop het statuut student-zelfstandige vervalt (zie hierboven om dit moment te bepalen). Als één van deze voorwaarden niet vervuld is, word je automatisch aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep. Wanneer deze wijziging in de loop van een kwartaal plaatsvindt, kan je pas vanaf het kwartaal dat volgt een aansluiting als zelfstandige in bijberoep krijgen.

 • 3

  Als je jezelf na de studies als werkzoekende inschrijft, heb je niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsvergoeding. Je moet eerst een beroepsinschakelingstijd (BIT) doorlopen. De BIT is dus de 'wachttijd' die je moet doorlopen voordat je een uitkering kan krijgen, na je inschrijving als werkzoekende eens je afgestudeerd bent. De dagen als zelfstandige zullen in principe meetellen voor de BIT.

Wil je na afstuderen je onderneming combineren met een interimjob? Informeer vooraf bij je sociaal verzekeringsfonds wat mogelijk is.

 

De sociale bijdragen worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen: bij overstap van je statuut student-zelfstandige naar een zelfstandig bij- of hoofdberoep worden je sociale bijdragen berekend op het jaarinkomen van 4 kwartalen samen. 

 

Als je behoefte hebt aan extra financiële middelen begeleiden onze bedrijfsadviseurs je graag bij het zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact op via info@vlaio.be of bel het gratis nummer 0800 20 555.

Daarnaast vind je in de subsidiedatabank een overzicht van alle subsidies en financieringsmaatregelen voor starters.

Meer informatie over financiering

Je wil je student-onderneming stopzetten

Je onderneming stopzetten om een andere onderneming te beginnen, betekent niet hetzelfde als het stopzetten van je statuut als zelfstandige. Toch moet je dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het btw-kantoor. Je behoudt je ondernemingsnummer en btw-nummer, maar je krijgt een nieuwe activiteit toegekend.

 

Hou bij stopzetting rekening met de proratisering van de sociale bijdragen: als je geen volledig jaar actief bent als zelfstandige, wordt voor het bepalen van de sociale bijdragen je inkomen herberekend naar een volledig jaar. Dat herberekende inkomen ligt dus altijd hoger liggen dan je werkelijke inkomen!

 

Bij stopzetting breng je dezelfde instanties op de hoogte als bij de opstart van je zelfstandige activiteit:

 • 1

  Een vennootschap die de activiteiten wenst stop te zetten, moet ontbonden en vereffend worden. 

  Vereenvoudigde vereffeningsprocedure of turboliquidatie

  Er zijn minder formaliteiten, waardoor de stopzetting vlotter en goedkoper kan verlopen. De ontbinding en vereffening kunnen in één akte gebeuren als aan deze voorwaarden voldaan is: 

  • de vennoten beslissen unaniem de vennootschap stop te zetten;
  • er wordt geen vereffenaar aangesteld;
  • alle schulden werden aan de schuldeisers betaald of op een geblokkeerde rekening geplaatst ofwel is er een schriftelijke instemming van de schuldeiser met het gebruik van deze procedure;
  • bij een Vennootschap onder Firma (VOF) en een Commanditaire Vennootschap moet er een gecontroleerde staat van activa en passiva worden opgesteld; 
  • de vennoten ontvangen wat overblijft van het actief.

  Daarnaast is volgende verslaggeving nodig:

  • een verslag van het bestuursorgaan met de motivatie over de ontbinding en de gevolgen daarvan;
  • een staat van activa en passiva van max. 3 maanden vóór de algemene vergadering over het voorstel tot ontbinding;
  • een controleverslag van de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, over de staat van activa en passiva.

  Zonder de nodige verslaggeving is de beslissing van de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding nietig.

  Gewone vereffeningsprocedure

  Als de voorwaarden voor turboliquidatie niet voldaan zijn verlopen de ontbinding en vereffening in 2 stappen:

  • Bij vrijwillige ontbinding beslist de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap treedt hierdoor in vereffening. Het verslag van de algemene vergadering moet je publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
  • De vereffening van de vennootschap is het ten gelde maken van alle bezittingen en het aanzuiveren, betalen van (zo mogelijk) alle schulden van de vennootschap door de vereffenaar. Daarvoor dient er een vereffenaar te worden aangesteld. Zijn benoeming verschijnt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vereffenaar zal je activa verkopen en met de opbrengst de nog openstaande schulden betalen. Het eventuele saldo zal de vereffenaar verdelen onder de aandeelhouders of vennoten. De vennootschap kan dan haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

  Voor meer informatie over ontbinding en vereffening van vennootschappen neem je best contact op met een notaris of jurist.

 • 2

  Net als bij een inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) moet je ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen.

 • 3

  Je bezorgt je sociaal verzekeringsfonds volgende documenten:

  • een persoonlijke verklaring van stopzetting
  • een bewijs van stopzetting (bijvoorbeeld een kopie van het attest van schrapping uit de KBO). 

  Ben je zelfstandige in een vennootschap, bezorg je ook nog: 

  • als mandataris, bestuurder of zaakvoerder: het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waarin jouw ontslag is bekendgemaakt, én een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad)
  • als werkend vennoot: een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigde bestuurder die bevestigt dat je geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.
 • 4

  Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vind je de in te vullen documenten.

Nog vragen? Check de FAQ 'Na afstuderen'

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: