Octrooicel Buildwise

De octrooicel van Buildwise, kortweg OCBC, is het contactpunt voor alle ondernemingen uit de bouwsector die op zoek zijn naar informatie of gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendomsbescherming en de commercialisatie ervan. Vanuit Buildwise kunnen we je ook in contact brengen met onze onderzoekers die je kunnen bijstaan bij de verdere technische uitwerking van jouw innovaties.

Voor wie?

De octrooicel van Buildwise richt zich op alle ondernemingen actief in de bouwsector: aannemers, architecten, studiebureaus, toeleveranciers, …

Wat kan je verwachten?

De octrooicel wil de bouwsector bewust maken van het belang van intellectuele eigendom, niet alleen octrooien maar ook merken, modellen en auteursrecht worden behandeld, en realiseert dit door zowel collectieve informatiesessies voor als individuele begeleiding van ondernemingen.

In eerste instantie vindt een sensibilisering plaats over het belang en de verschillende vormen van intellectuele eigendomsbescherming. Op basis daarvan kan een inschatting gemaakt worden waar de onderneming staat op gebied van intellectuele eigendomsbescherming.

Vervolgens wordt er gekeken voor welke technische uitdagingen er een oplossing wordt geboden/gezocht. Eventueel wordt er contact gelegd met een onderzoeker binnen Buildwise om zeker te zijn dat alle aspecten worden meegenomen bij de verdere uitwerking.

Op vraag van de onderneming kunnen vervolgens een aantal bijkomende begeleidingen worden aangeboden:

  • Het informeren van de onderneming over het optimaal gebruik van intellectuele eigendomsbescherming bij een innovatie;
  • Het uitvoeren van een anterioriteitsonderzoek, dat wil zeggen nagaan of men geen inbreuk pleegt op de IE-rechten van derden;
  • Het opmaken van een state-of-the-art, dat wil zeggen kennis verzamelen binnen het domein waarin men actief is om op die manier overbodig onderzoeks- en ontwikkelingswerk te voorkomen;
  • Het uitvoeren van een IE-scan, zodat de onderneming weet waar ze staan op gebied van intellectuele eigendom en hoe ze dit beter kunnen beheren;
  • Meer geavanceerde opzoekingen in octrooidatabanken zoals Freedom-To-Operate, Validiteitsonderzoek & IP-monitoring (opvolging van een bepaald octrooi) zijn eveneens mogelijk;
  • Een documentatiecentrum waar men opzoekingen kan verrichten, alsook het volgen van opleidingen (workshop Espacenet, introductie tot verschillende vormen van intellectuele eigendomsbescherming);
  • Het doorverwijzen naar en het samenwerken met octrooicellen in andere onderzoekscentra voor uitvindingen die op het raakvlak liggen van andere technische domeinen;
  • Het aanbieden van ondersteuning en doorverwijzing wanneer jouw IE-rechten worden geschonden of wanneer je die van anderen zou schenden;
  • Het informeren, en gericht doorverwijzen indien nodig, over manieren waarop je IE-rechten kan exploiteren.

Hoe pakken we dit aan?

In een eerste verkennend gesprek wordt een stand van zaken opgemaakt. We bekijken wat innovatief is aan de ontwikkeling waarvoor je bij ons langs komt en overlopen de technologische ondersteuning die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Via dit gesprek komen we ook te weten waar je staat op gebied van IE-bescherming. Op basis daarvan kunnen we dan een voor jouw project aangepast vervolgtraject voorstellen.

Kostprijs
Een groot deel van de dienstverlening is gratis. Een aantal zaken zijn betalend maar daarvan ontvang je een offerte na eerste contact.
Partner
Buildwise